Brummer & Partners Brummer & Partners

Nu tar vi nästa steg i Brummer & Partners och SPPs långsiktiga samarbete

Brummer & Partners och SPP inleder ett långsiktigt samarbete som effektiviserar produktion och distribution av Brummer & Partners försäkringsprodukter. Samarbetet genererar stordriftsfördelar som delas med kunderna i form av sänkta försäkringsavgifter.

På denna sida finns information till dig som har en försäkring hos Brummer & Partners och berörs av beståndsöverlåtelsen från Brummer Life till SPP.

Se meny till vänster som tar dig direkt till respektive avsnitt.

Nyheter och information

Här följer information och nyheter om förändringar som berör dig som har försäkring eller är försäkringstagare. 

Den huvudsakliga förändringen är att årsavgiften sänks och att SPP blir försäkringsgivare. Kunderna behåller sitt fondförsäkringssparande och eventuell riskförsäkring med kostnadsfri flytträtt i ett erbjudande bestående av Brummer & Partners hedgefonder och utvalda index- och räntefonder.

Framöver kommer fakturor och andra utskick rörande försäkringen skickas från SPP.

Denna information har skickats ut till privatpersoner

Denna information har skickats ut till företag

information om förändringar vid beståndsöverlåtelse

Fondhandel

I samband med beståndsöverlåtelsen kommer fondhandeln stoppas under cirka en vecka. Detta berör enbart de fonder som har daglig handel, det vill säga allokerings-, index- och räntefonder.

Observera att det inte är möjligt att lägga order för teckning eller inlösen under tiden det är handelsstopp. Handelsstopp är för närvarande planerat till perioden 22 – 30 april, mer exakt information kommer att publiceras löpande på denna sida. 

Visa Fonder som berörs av handelsstoppet Dölj Fonder som berörs av handelsstoppet

Allokeringsfonder

Lynx Active Balanced Fund

Indexfonder

Pictet China Index 
Pictet India Index 
Pictet Russia Index 
State Street Australia Index Equity Fund 
State Street Canada Index Equity Fund 
State Street EMU Index Equity Fund 
State Street Europe Index Equity Fund 
State Street Japan Index Equity Fund 
State Street PAC ex Japan Index Equity Fund 
State Street Switzerland Index Equity Fund 
State Street UK Index Equity Fund 
State Street US Index Equity Fund 
State Street World Index Equity Fund 
Swedbank Robur Access Sverige 
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
Vanguard European Stock Index Fund 
Vanguard Eurozone Stock Index Fund 
Vanguard Global Small-Cap Index Fund 
Vanguard Japan Stock Index Fund
Vanguard Pacific ex Japan Stock Index Fund
Vanguard SRI European Stock Fund
Vanguard SRI Global Stock Fund
Vanguard US 500 Stock Index Fund

Räntefonder

AMF Räntefond Kort 
AMF Räntefond Lång
Swedbank Robur Ethica Obligation


Försäkringsvillkor

Nya försäkringsvillkor för KapitalförsäkringNya försäkringsvillkor för Privatpensionsförsäkring

Nya försäkringsvillkor för Tjänstepensionsförsäkring

Vi vill göra er uppmärksamma på att det finns några mindre ändringar i de nya försäkringsvillkoren. Förändringarna innebär inte några försämringar jämfört med nuvarande försäkringsvillkor. Ta del av ändringar här:

Kapitalförsäkring

Visa 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera Dölj 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

Nuvarande lydelse

Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren, är tillgängliga för handel.

Ny lydelse

Premiebetalningen hanteras som en oplacerad likvid i väntan på tillgänglig handel på de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren.

Visa 3.6.2 Utländsk valuta Dölj 3.6.2 Utländsk valuta

3.6.2 Utländsk valuta

Nuvarande lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs och i annat fall med valutakurs som noterats vid stängning på dag för värdering. 

Ny lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs.

Visa 4.3 Avkastningsskatt Dölj 4.3 Avkastningsskatt

4.3 Avkastningsskatt

Nuvarande lydelse

Försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatt. Skatten beräknas i enlighet med vid var tid gällande skatteregler. Fram till beskattningsårets utgång eller fram till tidpunkt för återköp/utbetalning placeras beräknat belopp för avkastningsskatt enligt Försäkringens allokering. Avgift för avkastningsskatt dras vid beskattningsårets utgång eller vid återköp/utbetalning.

Ny lydelse

SPP är skyldigt att betala avkastningsskatt på försäkringskapitalet. Avkastningsskatt beräknas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. För att täcka SPPs skattekostnader minskas försäkringens försäkringskapital varje år med motsvarande belopp som SPP har att betala i avkastningsskatt.

Visa 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal Dölj 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

Nuvarande lydelse

Ändringar till förmån för försäkringstagaren och/eller den försäkrade eller ändringar som är av ringa betydelse kan göras utan att försäkringstagare erhåller information om detta innan förändringen. Information om ändringen sker då så snart som möjligt efter det att ändringen trätt i kraft.

Text kommer att utgå

SPP kommer inte att informera om sådana ändringar, text kommer att utgå.

Visa 13:1:1 Premier Dölj 13:1:1 Premier

13:1:1 Premier

Nuvarande lydelse

Premien kan betalas som en eller flera engångspremier eller genom löpande premiebetalningar enligt vad som avta­lats. Försäkringstagare kan välja att erlägga en högre eller lägre premie än vad som avtalats.

Förtydligande i villkorstext

SPP kommer att på ett flertal ställen i Brummer & Partners kapitalförsäkringsvillkor att förtydliga huruvida en viss skrivning gäller för privat, företagsägd eller direktpension.

Ex. vis

13.1.1 Försäkringstagare kan välja att erlägga en högre eller lägre premie än vad som avtalats.

SPP kommer att förtydliga att detta inte gäller direktpension, där det alltid finns en underliggande utfästelse.

Visa 15.3.1 Utbetalningens storlek Dölj 15.3.1 Utbetalningens storlek

15.3.1 Utbetalningens storlek

Nuvarande lydelse

Utbetalningens storlek beror på:

(i) Försäkringens värdeutveckling, vilken styrs av kursutvecklingen i de fonder som har valts för placering;

(ii) utbetalningsperiod och utbetalnings­frekvens; samt

(iii) storleken på skatter och avgifter.

Ny lydelse:

Utbetalningen av försäkringens fondandelar fördelas under utbetalningstiden enligt de regler som SPP tillämpar för den aktuella försäkringen. Fördelningen sker med hjälp av särskilda antaganden om bland annat livslängd och prognosränta. Dessa antaganden omprövas löpande av SPP. Pensionsbeloppet baseras på antal andelar i valda fonder och beräknas inför varje utbetalningstillfälle med hjälp av de avgifter och antaganden om avkastningsskatt som gäller vid beräkningstillfället samt tillämpat livslängdsantagande. Pensionsbeloppet varierar över tiden till följd av kursförändringar, erlagd avkastningsskatt, prognosränta samt eventuell arvsvinst, inbetalda sparpremier eller återbetalda sparpremier.

Visa 17.1.1 Skatteregler Dölj 17.1.1 Skatteregler

17.1.1 Skatteregler

Nuvarande lydelse

Enligt gällande lag är inbetalda premier ej avdragsgilla. Utbetalning och återköp från Försäkringen är skattefria.

Förtydligande i villkorstext

Utbetalning och återköp från försäkringen är skattefria. Vad gäller utbetalning så är detta endast riktigt när SPP betalar ut från en företagsägd (kassaplacering) eller privat kapitalförsäkring, vid direktpensions utbetalning till försäkrad måste vi dra inkomstskatt.

Förtydligande i villkorstext

Detta är endast gällande när vi utbetalar till försäkringstagaren, eller till försäkrad vid privat kapitalförsäkring. Vid direktpension och utbetalning sker till försäkrad drar vi inkomstskatt.

Privat pensionsförsäkring

Visa 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera Dölj 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

Nuvarande lydelse:

Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren, är tillgängliga för handel.

Ny lydelse:

Premiebetalningen hanteras som en oplacerad likvid i väntan på tillgänglig handel på de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren.

Visa 3.6.1 Utländsk valuta Dölj 3.6.1 Utländsk valuta

3.6.1 Utländsk valuta

Nuvarande lydelse
Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs och i annat fall med valutakurs som noterats vid stängning på dag för värdering.

Ny lydelse
Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs.

Visa 4.3 Avkastningsskatt Dölj 4.3 Avkastningsskatt

4.3 Avkastningsskatt

Nuvarande lydelse

Försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatt. Skatten beräknas i enlighet med vid var tid gällande skatteregler. Fram till beskattningsårets utgång eller fram till tidpunkt för återköp/utbetalning placeras beräknat belopp för avkastningsskatt enligt Försäkringens allokering. Avgift för avkastningsskatt dras vid beskattningsårets utgång eller vid återköp/utbetalning.

Ny lydelse

SPP är skyldigt att betala avkastningsskatt på försäkringskapitalet. Avkastningsskatt beräknas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. För att täcka SPPs skattekostnader minskas försäkringens försäkringskapital varje år med motsvarande belopp som SPP har att betala i avkastningsskatt.

Visa 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal Dölj 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

Nuvarande lydelse

Ändringar till förmån för försäkringstagaren och/eller den försäkrade eller ändringar som är av ringa betydelse kan göras utan att försäkringstagare erhåller information om detta innan förändringen. Information om ändringen sker då så snart som möjligt efter det att ändringen trätt i kraft.

Text kommer att utgå

SPP kommer inte att informera om sådana ändringar, text kommer att utgå.

Visa 15.3.1 Utbetalningens storlek Dölj 15.3.1 Utbetalningens storlek

15.3.1 Utbetalningens storlek

Nuvarande lydelse

Utbetalningens storlek beror på:

i) Försäkringens värdeutveckling, vilken styrs av kursutvecklingen i de fonder som försäkringstagaren har valt för placering;

ii) utbetalningsperiod och utbetalnings­frekvens; samt

iii) storleken på skatter och avgifter.

Ny lydelse

Utbetalningen av försäkringens fondandelar fördelas under utbetalningstiden enligt de regler som SPP tillämpar för den aktuella försäkringen. Fördelningen sker med hjälp av särskilda antaganden om bland annat livslängd och prognosränta. Dessa antaganden omprövas löpande av SPP. Pensionsbeloppet baseras på antal andelar i valda fonder och beräknas inför varje utbetalningstillfälle med hjälp av de avgifter och antaganden om avkastningsskatt som gäller vid beräkningstillfället samt tillämpat livslängdsantagande. Pensionsbeloppet varierar över tiden till följd av kursförändringar, erlagd avkastningsskatt, prognosränta samt eventuell arvsvinst, inbetalda sparpremier eller återbetalda sparpremier.

Tjänstepensionsförsäkring

Visa 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera Dölj 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

Nuvarande lydelse

Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren, är tillgängliga för handel.

Ny lydelse

Premiebetalningen hanteras som en oplacerad likvid i väntan på tillgänglig handel på de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren.

Visa 3.6.1 Utländsk valuta Dölj 3.6.1 Utländsk valuta

3.6.1 Utländsk valuta

Nuvarande lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs och i annat fall med valutakurs som noterats vid stängning på dag för värdering. 

Ny lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs.

 

Visa 4.3 Avkastningsskatt Dölj 4.3 Avkastningsskatt

4.3 Avkastningsskatt

Försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatt. Skatten beräknas i enlighet med vid var tid gällande skatte­regler. Fram till beskattningsårets utgång eller fram till tidpunkt för återköp/utbe­talning placeras beräknat belopp för avkastningsskatt enligt Försäkringens allokering. Avgift för avkastningsskatt dras vid beskattningsårets utgång eller vid återköp/utbetalning.

Ny lydelse

SPP är skyldigt att betala avkastningsskatt på försäkringskapitalet. Avkastningsskatt beräknas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. För att täcka SPPs skattekostnader minskas försäkringens försäkringskapital varje år med motsvarande belopp som SPP har att betala i avkastningsskatt.

Visa 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal Dölj 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

Nuvarande lydelse

Ändringar till förmån för försäkringstagaren och/eller den försäkrade eller ändringar som är av ringa betydelse kan göras utan att försäkringstagare erhåller information om detta innan förändringen. Information om ändringen sker då så snart som möjligt efter det att ändringen trätt i kraft.

Text kommer att utgå

SPP kommer inte att informera om sådana ändringar, text kommer att utgå.

Visa 15.3.1 Utbetalningens storlek Dölj 15.3.1 Utbetalningens storlek

15.3.1 Utbetalningens storlek

Nuvarande lydelse

Utbetalningens storlek beror på:

i) Försäkringens värdeutveckling, vilken styrs av kursutvecklingen i de fonder som försäkringstagaren har valt för placering;

ii) utbetalningsperiod och utbetalnings­frekvens; samt

iii) storleken på skatter och avgifter.

Ny lydelse

Utbetalningen av försäkringens fondandelar fördelas under utbetalningstiden enligt de regler som SPP tillämpar för den aktuella försäkringen. Fördelningen sker med hjälp av särskilda antaganden om bland annat livslängd och prognosränta. Dessa antaganden omprövas löpande av SPP. Pensionsbeloppet baseras på antal andelar i valda fonder och beräknas inför varje utbetalningstillfälle med hjälp av de avgifter och antaganden om avkastningsskatt som gäller vid beräkningstillfället samt tillämpat livslängdsantagande. Pensionsbeloppet varierar över tiden till följd av kursförändringar, erlagd avkastningsskatt, prognosränta samt eventuell arvsvinst, inbetalda sparpremier eller återbetalda sparpremier.

 

Försäkringsadministration för företag

För att ni ska kunna sköta företagets försäkringsadministration behöver ni teckna en företagstjänst.

  1. 1. Anslut till företagstjänsten här: https://sppdigitalkund.se/
  2. 2. Aktivera tjänsten via bekräftelsemejl inom 5 dagar
  3. Efter anslutning och aktivering av företagstjänsten så sköts försäkringsadministrationen på www.spp.se/foretag.
  4. Kontakta oss om du vill veta mer om försäkringsadministration för företag.

Autogiro

För er som har autogiro kommer betalningen att fungera som tidigare, men istället gå till SPP Pension och Försäkring (publ).

Autogiromedgivande mot organisationsnummer 516406-0823, Brummer Life Försäkringsaktiebolag och 7100-0464, kommer efter migreringen att vara giltigt, men mot 516401-8599, SPP Pension och Försäkring (publ) och 5017-1693.

Den sedan tidigare avtalade tjänsten är fortfarande densamma men betalningen kommer att numera gå till SPP Pension och Försäkring (publ). Om du inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot det nya organisationsnumret och bankgironumret, kan du säga upp ditt autogiromedgivande genom att kontakta oss, via din Internetbank eller via kontakt med din bank.

Prognosränta och Livslängdsantagande

Utfallande belopp beräknas med livslängdsantagande och prognosränta på 0,75 procent.

Läs mer om prognosränta här >>

Läs mer om livslängdsantagande här >>

Pension

Brummer & Partners försäkringserbjudande kommer inte att ändras, utan det kommer att ha samma fondutbud som idag och kostnadsfri flytträtt. Däremot får du en lägre försäkringsavgift, då den sänks till 0,25 procent per år. Du kommer att behålla din försäkringsrådgivare samt precis som i dag fortsätta logga in på brummer.se och kontakta Brummer & Partners kundservice eller din förmedlare vid behov. Det som förändras är att SPP blir ny försäkringsgivare, vilket innebär att dina försäkringar flyttas till SPP (förutsatt Finansinspektionens godkännande) som därefter tar hand om administrationen.

Fördelarna för dig som kund – privatperson eller arbetsgivare – har vi sammanfattat i fyra punkter. 

  • Fokus på avkastning i både upp- och nedgång
  • Indexförvaltning till inga eller låga förvaltningsavgifter
  • Tydlighet kring avgifter, värdeutveckling och flytträtt
  • Personlig service och rådgivning

 

Läs mer om pension här >>

Personlig service och rådgivning

Personlig service
 

Ring 08-566 214 80 eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

* Obligatorisk

Utöver god förvaltning och tydlighet kring avgifter och värdeutveckling tror vi att nyckeln till att få fler att bry sig om sin pension är att erbjuda riktigt bra service och rådgivning.


Kontakta oss på Brummer & Partners

Våra rådgivare är specialister på pensioner och bistår dig att utforma en hållbar och långsiktig pensionslösning, oavsett om du är privatperson eller representerar en arbetsgivare som söker tjänstepensioner för dina medarbetare.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80, epost info@brummer.se eller genom att använda kontaktformuläret i menyn till vänster.

Välkommen att kontakta Brummer & Partners kundservice eller din förmedlare!

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER