Brummer & Partners Brummer & Partners

B & P Fund Services

Det helägda dotterbolaget B & P Fund Services AB (BFS) stödjer förvaltarna och försäkringsbolaget med infrastruktur och administrativa tjänster.

Målet är att erbjuda kostnadseffektiv service av högsta internationella standard till gruppens fonder och förvaltarteam runt om i världen.

BFS tillhandahåller tjänster inom områdena distribution, ekonomi, fondadministration, juridik, regelefterlevnad (Compliance) samt kundservice till bolagen inom gruppen. BFS genomför enligt uppdragsavtal daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. Dessutom värderas singelstrategifonder  av en oberoende tredje part i syfte att ytterligare öka kontrollen och möta krav från investerare.

Bolaget är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn (www.fi.se).

B&P Fund Services AB innehar följande tillstånd:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (2014-12-08)
  • Förvaltare av fondandelar (2009-02-16)
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2009-02-16)
  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyld (2009-02-16)
  • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster (2009-02-26)
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag (2007-12-12)
  • Annan sidoverksamhet (2007-11-01)
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (2007-11-01)

Bolagsstyrning

Styrelsen i BFS ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolaget enligt lag. Henrik Paulsson är verkställande direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ansvarar i huvudsak för bolagets långsiktiga verksamhet samt för frågor som är av stor betydelse. Styrelsen ansvarar för styrning och kontroll av risker i verksamheten, regelefterlevnad samt internkontroll.

Bolagets styrelse består av Maths Heuman, ordförande, Svante Elfving, representant i förvaltningsbolagens styrelser och Ola Paulsson, koncernchef, vilka alla har lång erfarenhet från svensk och internationell finansmarknad.

 

Maths Heuman, styrelseordförande
Efter jur. kand.-examen vid Lunds universitet 1980 tjänstgjorde Maths Heuman som tingsnotarie i Stockholms tingsrätt (1980-1983) och senare som hovrättsfiskal i Svea hovrätt (1985-1986). Fram till 2017 var han advokat på affärsjuridiska advokatbyråer i Stockholm. Från början av 1990-talet arbetade Maths Heuman företrädesvis med klienter inom det finansiella området. I februari 2010 valdes han till styrelseordförande i B & P Fund Services AB.
Henrik Paulsson, verkställande direktör B & P Fund Services AB
Henrik Paulsson är VD för B & P Fund Services AB sedan 2011. Han började på företaget 2010 som ansvarig för risk och teknologi. Dessförinnan hade han ett flertal olika positioner på Nasdaq OMX, bl.a. som ansvarig för affärsområdet Derivat och som affärsutvecklingsansvarig i London. Under sin tid på Nasdaq OMX satt han i styrelserna för ett flertal börser och clearinghus, både i och utanför Europa. Henrik Paulsson har jur.kand.- och civilekonomexamen från Uppsala Universitet 1993.
Svante Elfving, delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving var en av grundarna av Brummer & Partners 1995 och kom närmast från Alfred Berg. Han har medverkat i ett betydande antal transaktioner för olika uppdragsgivare, dels inom Brummer & Partners sedermera avyttrade corporate finance-verksamhet, dels under sin tid på Alfred Berg Fondkommission. Han ansvarade från 1993 för corporate finance-verksamheten vid Alfred Berg där han anställdes 1987. Han arbetade dessförinnan som analytiker och portföljförvaltare på försäkringsbolaget Trygg-Hansa från 1983. Svante Elfving har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1983.
Ola Paulsson, koncernchef Brummer & Partners
Ola Paulsson är sedan 2017 koncernchef för Brummer & Partners. Dessförinnan var han Chief Operating Officer för Brummer Multi-Strategy. Under 2009 – 2014 var han vice verkställande direktör för B & P Fund Services AB efter ha börjat sin anställning hos Brummer & Partners som bolagsjurist 2004. Från årsskiftet 1996/1997 var han biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han bland annat arbetade med allmän affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och värdepappersrätt. Han var tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994 - 1996. Ola Paulsson har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 1994.

Bolagets revisor är KPMG AB med ansvarig revisor Anders Bäckström.

Övergripande riskstrategi

Bolaget arbetar medvetet med att minimera riskerna i den verksamhet som bedrivs. Bolaget har en riskhanteringspolicy och ett antal instruktioner som beskriver de principer, metoder och processer som används för att hantera riskerna i bolaget. Compliance-avdelningen har som uppgift att övervaka den interna regelefterlevnaden och rapportera eventuella avvikelser till styrelsen. Bolaget har också en separat funktion för riskkontroll som helt oberoende från övrig verksamhet arbetar med att kartlägga och proaktivt arbeta för att minimera de risker som bolaget utsätts för. Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till styrelsen såväl periodisk som vid behov.

Periodisk rapportering 

Policyer

Riktlinjer för utförande av order

I enlighet med 9 kap 31-36 i §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt artikel 64-66 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet har B & P Fund Services AB  fastställt riktlinjer för utförande av order.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att kunders order avseende finansiella instrument utförs på bästa sätt.

I fråga om fondandelar samt utländska värdepapper ej upptagna till handel på en reglerad marknad utför bolaget kundernas order genom att vidarebefordra ordern till förvaltarna för utförande i enlighet med fondbestämmelserna eller motsvarande fonddokument. Bolaget är beroende av respektive förvaltares rutiner för teckning och inlösen.

Vid hantering, sammanläggning och fördelning av order kommer bolaget att sträva efter att order utförs snabbt, effektivt och rättvist och därmed säkerställa att ingen kund missgynnas i förhållande till någon annan kund.

Order kommer att utföras omgående såvida det inte omöjliggörs på grund av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen.

Kund kan på begäran få ta del av riktlinjerna.

Ersättningspolicy

I enlighet med gällande regelverk har B&P Fund Services AB antagit en ersättningspolicy. Denna policy innehåller principer och grunder för hur både fasta och rörliga ersättningar fastställs och betalas ut. Policyn gäller alla anställda, men särskilda bestämmelser finns för anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

För att kunna säkerställa att ersättningar främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande innehåller policyn riktlinjer för hur bolaget arbetar för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som bolagets ersättningssystem i verksamheten är förknippad med.

Kund kan på begäran få ta del av policyn.

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

I enlighet med gällande regelverk har B&P Fund Services AB antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Dessa riktlinjer beskriver hur bolaget löpande identifierar, hanterar, övervakar och rapporterar potentiella intressekonflikter för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

RIKTLINJER för Klagomålshantering

Riktlinjer - klagomålshantering 

RIKTLINJER FÖR etiska frågor

Riktlinjer - etiska frågor 

jämställdhets- och Mångfaldspolicy

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 

Policy För hantering av personuppgifter

Policy - hantering av personuppgifter 

 

 


B&P Fund Services AB innehar följande tillstånd:

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER