Brummer & Partners Brummer & Partners
2014-02-12

Patrik Brummer och Klaus Jäntti kommenterar 2013

Brummer & Partners samlade förvaltningsresultat avspeglat i fonden Brummer Multi-Strategy (BMS) var 9,4 procent under 2013, vilket överstiger den genomsnittliga årsavkastningen sedan fondens start som varit 8,1 procent.

BMS avkastning har sedan fondens start varit i genomsnitt 6,0 procentenheter ovanför den riskfria räntan. Avkastningen i förhållande till risknivån, den så kallade Sharpe-kvoten, var sällsynt bra och uppgick till 2,1*). Vår förvaltning visade återigen låg korrelation med marknaderna och merparten av avkastningen utgjordes av förvaltarnas förmåga att skapa avkastning oberoende av den generella marknadsriktningen.

FÖRVALTARTEAMEN

Arbetet med att utvärdera och träffa nya presumtiva förvaltarteam har fortsatt och vi har under året utvärderat ett antal förvaltarteam. Brummer & Partners är väl positionerade inom en bransch där inträdesbarriärerna för att starta nya hedgefonder successivt höjts de senaste åren. Denna utveckling drivs av ökade krav från investerare, lagstiftare och myndigheter, och berör särskilt funktioner för regelefterlevnad, riskkontroll och portföljvärdering. Den förvaltarmiljö vi erbjuder är attraktiv för skickliga förvaltarteam där vår erfarenhet och solida infrastruktur uppskattas, i kombination med vår affärsmodell som präglas av entreprenörskap och intressegemenskap. För att ett nytt förvaltarteam ska kunna ansluta till Brummer & Partners krävs att det kan bidra till att förbättra BMS. Detta uppnås om vi tillför nya fonder som förväntas ha god riskjusterad avkastning och låg korrelation med gruppens existerande fonder. Det är också en fördel om det nya förvalarteamet bidrar till gruppens samlade expertis via inriktning, geografiskt fokus eller förvaltningsstil.

I maj 2013 tillkom den nya globala makrofonden Canosa. Fonden bidrog positivt till förvaltningsresultatet och steg med 9,4 procent sedan fondstarten den 1 maj. Under samma period avvecklades fonden Benros som inte levde upp till förväntningarna. Fonden Carve är en global aktie- och kredithedgefond som startade i november 2012 och avslutade framgångsrikt sitt första helår med en avkastning på drygt 14 procent. Fonden har rönt ett stort intresse bland investerare och startade med 4,4 miljarder kronor vilket gjorde den till en av de större hedgefondlanseringarna i Europa 2012.

FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Inom pensionsområdet är Brummer & Partners aktiva i Sverige med ett eget försäkringsbolag. Grunden för Brummer & Partners pensionserbjudande är Brummer Multi-Strategy som tack vare god förväntad riskjusterad avkastning och låg korrelation med marknaderna gör den lämpad för långsiktigt pensionssparande och är ett alternativ till en pensionsförsäkring i ett traditionellt livbolag. Strategin är att ta en position på den svenska pensionsmarknaden genom ett systematiskt arbete med arbetsgivare som sätter kapitalförvaltning i fokus och vill erhålla transparens och effektiv hantering av sina medarbetares tjänstepensioner.

Vi har under året aktivt drivit aktuella branschfrågor som handlar om flytträtt och provisioner där vi verkar för nya regelverk som förbättrar marknadens funktionssätt. Vi menar att det är av största vikt att även Sverige får en pensionsmarknad där pensionsspararna själva kan välja förvaltare och där rådgivning styrs av kvaliteten på kapitalförvaltningen i stället för som idag av höga förmedlingsprovisioner.

INVESTERARE

Vid utgången av 2013 var gruppens förvaltade kapital 112 miljarder jämfört med 100 miljarder kronor vid årets början. Under perioden har Brummer Multi-Stategys förvaltade kapital vuxit från 32 miljarder till 42 miljarder kronor. Vår kundbas växer både bland privatpersoner och institutioner och vi möter en allt större efterfrågan från internationella investerare. Under året utvecklade vi vårt multistrategierbjudande med nya fonder och valutaklasser. Bland annat introducerades den nya fonden Brummer Multi-Strategy Utdelande som årligen delar ut en del av värdeutvecklingen (3–5 procent).

MATEMATIKENGAGEMANGET

Brummer & Partners har sedan flera år ett starkt engagemang för svensk matematik. Här kan vi kombinera samhällsnytta med egenintresse eftersom vi som kapitalförvaltare behöver matematiker. Avsikten med vår mattesatsning är att göra konkret nytta och vi har hittat två fina projekt som vi valt att stödja: Skolornas matematiktävling och Kleindagarna.

Skolornas matematiktävling arrangeras av Svenska matematikersamfundet och är en viktig källa för att hitta den yttersta matematiktalangen på gymnasiet. I år fick nära 1 000 elever runtom i Sverige testa sin förmåga och 29 tog sig vidare till finalen vid KTH i Stockholm. Finalisterna får nu fortsatt utbildning av universitetsmatematiker och konkurrerar bland annat om en plats i det svenska laget vid matematikolympiaden i Kapstaden i sommar. Vi gratulerar särskilt 2013 års Brummer & Partners-pristagare Johan Sannemo och är glada att vi kan sända honom till Cambridge på en inspirationsresa i vår och önskar honom lycka till framöver.

Lärare har ett svårt och samhällsviktigt uppdrag och det är i allas intresse att de får möjlighet att förkovra sig och utveckla sina förmågor ytterligare. Brummer & Partners har därför utvecklat sitt matematikengagemang i ett projekt riktat direkt till matematiklärarna genom att finansiera Kleindagarna. Kleindagarna är en högt uppskattad och unik mötesplats för gymnasielärare och högskolelärare där de studerar matematik och utvecklar matematiklektioner för gymnasiet tillsammans.

Vi tackar våra investerare för förtroendet hittills och blickar nu framåt med samma tydliga fokus som tidigare – att aktivt förvalta ert kapital i syfte att uppnå en unik och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

 

Patrik Brummer                          Klaus Jäntti
Styrelseordförande                     Verkställande direktör

Brummer & Partners AB

 

 

*) Mätt med veckodata. Sharpe-kvot är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver riskfri ränta i relation till risken mätt som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på gott utbyte mellan avkastning och risk.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER