Brummer & Partners Brummer & Partners
2015-06-01

Brummer & Partners stödjer KTH

Ny professur för avancerad matematisk forskning inrättas

KTH och Brummer & Partners har idag ingått ett avtal som innebär att Brummer & Partners stödjer KTH och den matematiska institutionen med 15,5 miljoner kronor. Forskningsstödet möjliggör för KTH att inrätta en professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data, ett för Sverige delvis nytt forskningsfält. Samarbetet sker inom ramen för Brummer & Partners matematikengagemang och sträcker sig över minst fem år. Den vetenskapliga inriktningen är initierad av KTH och sker helt oberoende från Brummer & Partners.

Professuren i matematik som inrättas vid KTH benämns ”Brummer & Partners professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data”. Utöver en professor knyts doktorand- och post doc-forskare till projektet. Vid KTH bedrivs världsledande matematisk forskning och den matematiska institutionen beskrivs i den senaste forskningsutvärderingen, RAE[1], som ett av KTH:s flaggskepp. Exempel på den höga vetenskapliga nivån är att forskare som har varit verksamma vid KTH har tilldelats en rad prestigefulla internationella priser de senaste åren, som Fieldsmedaljen 2010 och Abelpriset 2006.

– Sverige har en mycket stark tradition inom matematik som vi ska bygga vidare på. Med vårt samarbete ger vi KTH förutsättningar att rekrytera en internationell toppkraft inom analys av komplexa data som är ett högintressant forskningsområde, säger Patrik Brummer, styrelseordförande för Brummer & Partners.

Samarbetet sker inom ramen för Brummer & Partners samhällsengagemang som är inriktat mot just matematik. Det finansiella åtagandet uppgår till 15,5 Mkr. KTH åtar sig samtidigt att allokera 6 Mkr till projektet, som beräknas starta i januari 2016 och pågå till utgången av 2020, då samarbetet utvärderas med möjlig förlängning. Den vetenskapliga inriktningen för projektet har initierats av KTH och sker helt oberoende från Brummer & Partners intressen och verksamhet.

– Det är vårt gemensamma ansvar att skapa förutsättningar framåt för den matematiska forskningen i Sverige, och vi är glada att kunna bidra med en viktig pusselbit. Här är tanken att vårt bidrag ska gå till oberoende forskning som är banbrytande där utfallet är osäkert och kan dröja många år. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige, säger Klaus Jäntti, Brummer & Partners koncernchef.

– Den finansiering som finns tillgänglig i Sverige idag för grundforskning inom matematik behöver förstärkas och här är Brummer & Partners stöd mycket välkommet. Mer resurser till matematikforskning stärker Sverige som forskningsnation och gynnar också framtida tillväxt och skapar jobb, säger Sandra Di Rocco, prefekt för den matematiska institutionen vid KTH.

Andra länder har redan insett detta, och en brittisk rapport från 2012[2] visar på den ekonomiska nyttan av grundläggande matematikforskning. Tio procent av arbetstillfällena och 16 procent av bruttoförädlingsvärdet i Storbritannien härstammar från forskningsverksamhet inom de matematiska vetenskaperna.

Vad händer om den matematiska forskningen inte visar sig vara användbar?

– Då börjar vi om. Detta är själva definitionen på risktagande forskning som Brummer & Partners stöd möjliggör och som är så behövd. Erfarenheter visar att just sådan långsiktig forskning kan ha ett mycket stort värde sett ur ett längre perspektiv, avslutar Sandra Di Rocco.

För mer information, kontakta

Jacob Lannerö, chef Public Affairs och ansvarig för Brummer & Partners matematikengagemang
Tel: 0761-11 14 86. Epost: media@brummer.se

Sandra Di Rocco, prefekt vid KTHs matematiska institution
Tel: 073-984 71 68. Epost: dirocco@kth.se[1] RAE 2012 – KTH Research Assessment Exercise 2012, s 83-86.

[2] Measuring the economic benefits of mathematical science research in the UK - genomförd av Deloitte på uppdrag av Council for the Mathematical Sciences (CMS) och Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

 

Om Brummer & Partners

Brummer & Partners är en av Europas ledande hedgefondförvaltare och en av Sveriges större kapitalförvaltare med 140 miljarder kronor under förvaltning. Gruppens förvaltning är kunskapsdriven och behovet av matematisk kompetens är stort. Bland företagets kunder finns statliga pensionsfonder, försäkringsbolag, stiftelser och privatpersoner. Företaget har omkring 400 anställda i sex länder. Nära 100 medarbetare har högskoleutbildning i matematik varav 12 med doktors- eller licentiatexamen. Företagets behov av matematisk spetskompetens förväntas öka i framtiden.

www.brummer.se

 

Om KTH

KTH är Sveriges största tekniska universitet och grundades 1827. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap och matematik till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. KTH har omfattande internationella forsknings- och utbildningsutbyten med universitet och högskolor, främst i Europa, USA, Australien men också i ökande grad med länder i Asien. KTH medverkar även aktivt i EU:s olika forskningsprogram.

KTH:s institution för matematik består av fyra avdelningar: Matematik, Numerisk analys, Matematisk statistik, samt Optimeringslära och systemsteori. Alla avdelningar driver världsledande forskning inom matematik och institutionen beskrivs i den senaste forskningsutvärderingen, RAE, som ett av KTH:s flaggskepp. Den höga vetenskapliga nivån har bland annat resulterat i att forskare som har varit verksamma vid KTH har tilldelats en rad prestigefulla internationella priser som Fieldsmedaljen 2010 och Abelpriset 2006.

www.kth.se


 


Bakgrundsinformation

Brummer & Partners stöd till KTH är unikt i flera avseenden. Det vanliga är att externt forskningsstöd till universitet och högskolor kommer från forskningsstiftelser, och inom matematik är Vetenskapsrådet den huvudsakliga finansiären. Resurserna för stöd till forskning inom matematik är dock begränsade, och det är också ovanligt att hela professurer finansieras. Privatfinansierade professurer i matematik är en ny företeelse i Sverige, men är inte ovanliga utomlands. Matematikinstitutionen på Massachusetts Institute of Technology, MIT, har till exempel fyra stycken matematikprofessorer betalda av näringsliv och donatorer.

 

Brummer & Partners övriga projekt inom matematik

Utöver KTH-samarbetet stöder Brummer & Partners andra angelägna projekt inom matematiken.

Kleindagarna: Sedan 2013 finansierar vi Kleindagarna, en efterfrågad och uppskattad årlig mötesplats för gymnasielärare och högskolelärare där de fördjupar sig i matematik och tillsammans utvecklar lektioner för gymnasiet. Kleindagarna äger rum på världsledande Institut Mittag-Leffler som är medarrangör tillsammans med Svenska kommittén för matematikutbildning vid Kungliga Vetenskapsakademien. Lärare har ett svårt och samhällsviktigt uppdrag och det ligger i allas intresse att de får möjlighet att förkovra sig och utveckla sin kompetens ytterligare. Under kommande år avsätter Brummer & Partners mer resurser än tidigare i syfte att genomföra fler Kleindagar och därigenom utöka antalet platser vid dessa unika fortbildningstillfällen.

Skolornas matematiktävling: Sedan 2010 finansierar Brummer & Partners Skolornas matematiktävling som riktar sig till matematikintresserade ungdomar på gymnasiet. Tävlingen har ett egenvärde då den är ett betydelsefullt tillfälle för gymnasieelever att upptäcka sin potential och sedan få unik träning av universitetsmatematiker redan när de går på gymnasiet. Många tidigare tävlingsdeltagare har valt att sedan satsa på matematiken, först i matematiktunga grundutbildningar och sedan i forskning eller i matematikkrävande roller i näringslivet. De senaste åren har intresset för Skolornas matematiktävling ökat och vid kvalet i september 2014 deltog över 1 000 ungdomar från 148 skolor runt om i Sverige. 25 av dessa tog sig till finalen vid Chalmers i november. 2014 års vinnare var Malte Larsson från Malmö Borgarskola som belönades med Brummer & Partners-priset som består av en resa till Cambridge University där han får träffa några av världens främsta matematiker.


Historiska exempel på matematisk forskning

Ett exempel på matematisk forskning som långt senare fick viktiga tillämpningsområden är Johann Radon, matematiker från Österrike, som disputerade 1910 vid Wiens universitet. Johann Radon forskade inom analys och differentialgeometri och 1917 definierade och beskrev han den matematiska idé som kom att kallas Radontransformen. Få utanför den matematiska världen har nog hört talas om Radontransformen, men de allra flesta har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med resultatet av denna forskning: magnetkamera eller datortomografi. Tomografi som teknik utvecklades mellan 1960 och 1980, och används idag till allt från att diagnostisera cancer till att ta reda på mer om olika frakturer och skelettskador. Johann Radon skulle ha aldrig gissat att en sådan viktig och revolutionär tillämpning skulle kunna uppstå som ett resultat av hans forskning många år senare.

Ett annat exempel är James Clerk Maxwell som år 1860 utvecklade en teori om elektromagnetiska vågor, något som långt senare var avgörande för tv och mobiltelefonins utveckling 100 år senare.

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER