Brummer & Partners Brummer & Partners
2015-03-02

Patrik Brummer och Klaus Jäntti kommenterar 2014

Under 2014 genererade Brummer & Partners samlade förvaltning, uttryckt genom Brummer Multi-Strategy (BMS), en avkastning på 2,5 procent. Det är sämre än den genomsnittliga årsavkastningen som sedan fondens start är 7,6 procent. BMS genomsnittliga årsavkastning har sedan fondens start varit i genomsnitt 5,5 procent över den riskfria räntan medan motsvarande siffra för 2014 landade på 1,9 procent.

Avkastningen sedan fondens start justerat för den risk som har tagits för att uppnå denna avkastning, den så kallade Sharpe-kvoten var 1,3. För hedgefondbranschen som helhet under samma period (HFRI:s globala hedgefondindex) var Sharpe-kvoten 0,7.

Under 2014 var BMS korrelation med aktiemarknaden något högre än vanligt eftersom flera av förvaltarna av de i BMS ingående fonderna hade en positiv uppfattning om aktiemarknadens utveckling. BMS är dock mycket lågt korrelerad med aktiemarknaden om man betraktar hela dess historik. Överlag hade fondernas förvaltare svårt att lyckas med positioner som inte är beroende av marknadens utveckling.

FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTARTEAMEN

Under hösten beslutade vi att lösa in alla andelar i Futuris och Archipel. Trots bra bidrag under många år blev fondernas bidrag till BMS tyvärr negativt under de senaste åren och vi bedömde att sannolikheten för att fonderna skulle komma att generera framtida positiva bidrag var låg. Den förvaltarmiljö vi erbjuder är attraktiv för förvaltarteam som värdesätter gruppens samlade erfarenhet och decentraliserade affärsmodell baserad på entreprenörskap och intressegemenskap. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och utvärdera nya potentiella förvaltarteam och har under 2014 utvärderat omkring 100 stycken. Av dessa har fler än under tidigare år avancerat hela vägen genom våra interna beslutsprocesser.

I oktober gjorde BMS sin första investering i MNJ Asia-Pacific Absolute Return Fund (MNJ) som förvaltas av ett Singaporebaserat förvaltarteam. Fonden startades 2006 och är en aktieorienterad kvantitativ hedgefond med marknadsneutral inriktning. MNJ investerar på de amerikanska och japanska kapitalmarknaderna och har sedan start till och med december 2014 haft en genomsnittlig årsavkastning på 9,9 procent och en Sharpe-kvot på 1,8.

Efter periodens utgång, i januari 2015, har vi fattat beslut om att starta två nya fondbolag. Tillsammans med några erfarna förvaltare i London startar vi Florin Court Capital. Förvaltarteamet ägnar sig åt kvantitativa makromodeller med innovativa inslag för att identifiera ineffektivieter i en mängd olika marknader globalt. Vi startar också ett nytt fondbolag i Sverige. Fondbolaget, med två svenska förvaltare i spetsen, kommer att förvalta en aktiebaserad hedgefond med en koncentrerad portfölj av långsiktiga, främst europeiska innehav och en mer diversifierad portfölj av korta positioner. Fonden beräknas starta under andra halvåret 2015.

VÅRA KUNDER

Brummer & Partners samlade fondförmögenhet ökade under året med drygt 10 miljarder kronor till 122 miljarder kronor. BMS samlade fondförmögenhet ökade med drygt sex miljarder kronor och var vid årets utgång 49 miljarder kronor. Under året såg vi särskilt ett ökat intresse från svenska institutionella investerare men även ett fortsatt intresse från internationella institutionella investerare. Vi har under året även välkomnat flera arbetsgivare som valt att anlita oss för tjänstepensionslösningar.

VÅRT FÖRSÄKRINGSBOLAG

Efter att ha bedrivit kapitalförvaltning i drygt 15 år beslutade vi för några år sedan att starta ett försäkringsbolag. Med Brummer Life gjorde vi vår kapitalförvaltning tillgänglig genom en ny kanal och diversifierade vår kundbas. Via Brummer Life erbjuder vi pensionssparande i våra egna fonder samt i ett brett utbud av indexfonder. Brummer Life har under året fått flera nya affärer från företag och förmedlare som uppskattar vår modell och helhetslösning beträffande förvaltning, förenklad administration och tydlig redovisning.

Pensionsmarknaden påvisar en tydlig, om än långsam, trend mot ökande transparens. Företag och professionella upphandlare ser över sina tjänstepensionsplaner och efterfrågar i allt större omfattning full transparens kring avgifter och provisioner mellan förvaltare och förmedlare. Vi har under flera år aktivt drivit frågan om fri flytträtt för pensionsförsäkring. Trots år av utredningar och diskussioner har frågan ännu inte fått någon lösning. En ökande andel kunder väljer att byta pensionsförvaltare för sparande som trots allt är flyttbart. Många försäkringsbolag försöker förhindra utflöden genom att införa eller höja sina flyttavgifter.

En annan fråga som kan påverka branschen i stor utsträckning är förslaget om provisionsförbud. Värdepappersmarknadsutredningen har utrett frågan och föreslagit ett provisionsförbud för alla som ägnar sig åt investeringsrådgivning, inklusive försäkringsförmedlare. Utredningen lyfter fram de intressekonflikter som uppstår när rådgivare sätter sina egna intressen, att få högre provisioner, framför kundens intressen och föreslår att Finansinspektionen får i uppdrag att utforma föreskrifter för branschen. En sådan förändring innebär en stor omställning för branschen samtidigt som den gynnar vårt försäkringsbolag som sedan start jobbar helt provisionsfritt. Rätt utformad kan en sådan förändring gynna pensionsspararen genom att rådgivning styrs av kundens behov och av kvaliteten på kapitalförvaltningen i stället för vilket försäkringsbolag som betalar högst förmedlingsprovisioner, vilket ofta är fallet idag.

VÅRT MATEMATIKENGAGEMANG

Brummer & Partners har ett långsiktigt och växande engagemang för svensk matematik. Vi stödjer två viktiga projekt i syfte att stimulera och öka matematikintresset i Sverige.

Sedan 2013 finansierar vi Kleindagarna, en efterfrågad och uppskattad årlig mötesplats för gymnasielärare och högskolelärare där de fördjupar sig i matematik och tillsammans utvecklar lektioner för gymnasiet. Kleindagarna äger rum på världsledande Institut Mittag-Leffler som är medarrangör tillsammans med Svenska kommittén för matematikutbildning vid Kungl. Vetenskapsakademien. Lärare har ett svårt och samhällsviktigt uppdrag och det ligger i allas intresse att de får möjlighet att förkovra sig och utveckla sin kompetens ytterligare. Under kommande år avsätter vi mer resurser än tidigare i syfte att genomföra fler Kleindagar och därigenom utöka antalet platser vid dessa unika fortbildningstillfällen.

Sedan 2010 finansierar vi Skolornas matematiktävling som riktar sig till matematikintresserade ungdomar på gymnasiet. Tävlingen har ett egenvärde då den är ett betydelsefullt tillfälle för gymnasieelever att upptäcka sin potential och sedan få unik träning av universitetsmatematiker redan när de går på gymnasiet. Många tidigare tävlingsdeltagare har valt att sedan satsa på matematiken, först i matematiktunga grundutbildningar och sedan i forskning eller i matematikkrävande roller i näringslivet. Det är glädjande att intresset för Skolornas matematiktävling ökar och vid höstens kval deltog över 1 000 ungdomar från 148 skolor runt om i Sverige. 25 av dessa tog sig till finalen vid Chalmers.

Vi gratulerar Malte Larsson från Malmö som vann höstens final. Han belönades med 2014 års Brummer & Partners-pris som består av en resa till Cambridge University där han får träffa några av världens främsta matematiker. Vi imponeras av den talang och kapacitet ungdomarna uppvisar och de är viktiga förebilder för att få fler ungdomar att satsa på matematiken.

 

Patrik Brummer                         Klaus Jäntti
Styrelseordförande                   Verkställande direktör

Brummer & Partners AB

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER