Brummer & Partners Brummer & Partners
2020-04-22

Ändrade fondbestämmelser för Carve Master, Carve 1 och Carve 2

Carve Capital AB (”förvaltaren”) har, efter godkännande av Finansinspektionen, gjort ändringar i fondbestämmelserna för Carve Master, Carve 1 och Carve 2 (tillsammans ”fonderna”).

Vilka är ändringarna?

Förvaltaren har genomfört en justering av Carve Masters eftersträvade risknivå. Den eftersträvade risknivån, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, uppgår numera till mellan 8 och 12 procent. Detta utgör en mindre justering i förhållande till det tidigare intervallet om 10 till 15 procent.

Vidare har förvaltaren justerat definitionen av den avkastningströskel i förhållande till vilken det, i förekommande fall, prestationsbaserade arvodet beräknas för Carve 1 och Carve 2. För beräkning av avkastningströskeln har tidigare Riksbankens fixing av tremånaders svenska statsskuldväxlar använts. Eftersom Riksbanken har kommunicerat att den slutar publicera sådan fixing, har förvaltaren beslutat att avkastningströskeln för fonden hädanefter ska baseras på tremånaders svenska statsskuldsväxlar. I praktiken innebär ändringen ingen skillnad avseende nivån på det prestationsbaserade arvodet.

Slutligen har förvaltaren genomfört ändring i fondbestämmelserna för Carve 1, i syfte att erbjuda investerare möjlighet att kostnadsfritt lösa in andelar i fonden årsvis, istället för som tidigare, efter en innehavstid om tre år. Ändringarna innebär även en möjlighet för investerare att årsvis genomföra kostnadsfria byten mellan Carve 1 och Carve 2 utan att villkoren om kvartalsvis inlösen behöver beaktas. Med dessa ändringar följer även att det prestationsbaserade arvodet för Carve 1, i förekommande fall, kommer betalas med motsvarande periodicitet: i efterskott den sista dagen i december eller, om utträde ur fonden sker vid annan tidpunkt, vid uttagstillfället.

Vilka åtgärder måste jag ta till följd av ändringarna?

Du behöver inte göra någonting med anledning av ändringarna. Ändringarna påverkar inte fondernas placeringsinriktning. Ändringarna leder inte heller till några tillkommande kostnader för dig som andelsägare.

För mer information avseende Carve Master, Carve 1 och Carve 2, se fondernas informationsbroschyrer och faktablad som finns tillgängliga nedan och via Carves fondfaktasida.

Carve Master

 Informationsbroschyr

Faktablad

Carve 1

 Informationsbroschyr

Faktablad

Carve 2

 Informationsbroschyr

Faktablad

 


Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER