Brummer & Partners Brummer & Partners

Bodenholm

Bodenholms aktiva förvaltning har upphört. Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling.

Bodenholm är en global hedgefond, med fokus på Europa, vars investeringsstrategi bygger på fundamental analys. Fonden investerar främst i aktier och därtill relaterade finansiella instrument. Bodenholm tar långa och korta positioner och målet är att bygga en relativt koncentrerad portfölj med en långsiktig placeringshorisont.

Fondens inriktning

Bodenholm är en aktiebaserad hedgefond som strävar efter att skapa absolut avkastning. Förvaltningsarbetet bygger på fundamental aktieanalys av enskilda bolag. För fondens långa innehav har portföljförvaltarna en placeringshorisont som sträcker sig över flera år och den långa portföljen har en hög koncentration med cirka 20 innehav. Den korta portföljen har dedikerade analytiker som bland annat använder så kallad ”forensic accounting” för att identifiera investeringsmöjligheter i bolag med olika problem. Den korta porföljen är något mer diversifierad och har normalt mellan 25 och 30 innehav. Bodenholm har en global inriktning med fokus på Europa.

Målsättning

Fondens mål är att över tiden ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell aktieportfölj. Bodenholm förvaltningsmål är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på 10 till 15 procent med en standardavvikelse på 10 till 15 procent.

Placeringsinriktning

Bodenholm är en absolutavkastande fond, även kallad hedgefond. Tillåtna tillgångsslag i fonden är överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar, penningmarknadsinstrument och konto på kreditinstitut. Fonden investerar dock främst i aktier samt därtill relaterade finansiella instrument.

Fonden kommer att ta såväl långa som korta positioner i främst aktier. Fondens långa innehav inriktas mot kvalitetsbolag som bedöms vara undervärderade. Förvaltningsstrategin är analysdriven och belyser bolagens långsiktiga möjligheter liksom de fall då marknaden fokuserar på kortsiktiga problem som fonden bedömer vara temporära. Förvaltarna investerar med en placeringshorisont som är tolv månader eller längre. Fonden kommer att ta korta positioner i övervärderade bolag där fonden identifierat problem av till exempel redovisningsteknisk, strukturell eller efterfrågemässig karaktär. Olika derivatstrategier kan appliceras både för att skydda och öka avkastningen i fonden över tid. Bodenholm kommer ofta att bedriva en kapitaleffektiv förvaltning, vilket kan innebära en betydande kassa. Denna investeras för god riskjusterad avkastning.

Den geografiska inriktningen för fonden är global med fokus på Europa. Fonden kommer att kunna investera i alla sektorer, men till en mindre del i sektorer som påverkas mycket av regulatoriska och teknologiska skiften vilka kan vara svåra att förutse. Bodenholm kommer att ha en långsiktig placeringshorisont och vara en relativt koncentrerad fond, vilket ställer krav på djuplodande och gedigen analys.

Positionstagande och Analysverksamhet

Positionstagande i Bodenholm bygger på en fundamental bolagsanalys (stockpicking) med en tidshorisont som är tolv månader eller längre. Detta gäller både långa och korta positioner. Bolagsanalysen kompletteras med riskanalyser för en optimal portfölj för riskjusterad avkastning. Positionstagandet i fonden bygger inte på åsikter om marknadens eller sektorers kortsiktiga rörelser.

Bodenholm bedömer att speciellt intressanta investeringstillfällen uppkommer när det i en bolagsanalys framgår att det är möjligt med en lång placeringshorisont i ett undervärderat företag av hög kvalitet. Liksom det finns goda möjligheter när finansmarknaderna är fokuserade på kortsiktiga problem i ett bolag eller kriser i länder i vilka bolagen har en stor del av sin verksamhet. Fonden utgår även ifrån att finansmarknaden inte alls är fokuserad på vissa delar av aktiemarknaden, till exempel bolag som har blivit avknoppade från större bolag.

För fondens korta positioner utvärderas möjligheter att hitta bolag som inte klarar av att leva upp till satta förväntningar på grund av till exempel strukturella problem i affärsmodellen, exponering mot underliggande marknader vars efterfrågan drivits av upptagande av skulder, eller felaktig redovisning.

Förvaltarna gör bedömningen att det föreligger risk för perioder av hög volatilitet i aktiemarknaderna under kommande år. Vidare är det förvaltarnas uppfattning att det under dessa perioder kan skapas betydande affärsmöjligheter för god riskjusterad avkastning genom fondens långsiktiga placeringsinriktning och fundamentala analysprocess.

Fondens sammanlagda exponering beräknas enligt åtagandemetoden och får utgöra högst 300 procent av fondens värde.

Hållbarhetsinformation

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar i mångt och mycket om sunt förnuft. Det ingår i en portföljförvaltares uppdrag att analysera relevanta risker och möjligheter oavsett om de benämns vara ESG*-faktorer eller exempelvis teknologisk utveckling och politisk risk. Att fatta välinformerade beslut är nödvändigt för att vi ska nå vårt mål om att generera en långsiktigt hållbar god riskjusterad avkastning. 

Bodenholm är en aktiehedgefond med en koncentrerad portfölj med 15-25 långa positioner och 25-35 korta positioner. För den långa portföljen är investeringshorisonten tre år eller längre medan den är ett till två år för korta positioner. När det gäller långa positioner investerar Bodenholm i kvalitetsbolag med duktiga ledningsteam och stark affärsetik. Governance är således av yttersta vikt. För korta positioner använder sig Bodenholm av så kallad forensic accounting där vi mycket noggrant analyserar bolags finansiella rapporter för att identifiera eventuella tecken på att något inte står rätt till. Det kan till exempel handla om att bolaget försöker dölja att de har byggt upp stora varulager eller kundfordringar eller något annat som tyder på att bolaget har problem. Förutom att bokföringen kan indikera att det finns oklarheter och risker i ett bolag letar investeringsteamet även efter andra tecken som visar på att bolag står inför svårigheter. Det kan exempelvis handla om att affärsmodellen är hotad på grund av strukturella förändringar, ändrade konsumtionsvanor, produkt- och konsumenttrender. Följaktligen har hållbarhet genom affärsetik, miljö och sociala faktorer en stor vikt i analysen av Bodenholms korta positioner.

Eftersom Bodenholms portfölj är relativt koncentrerad och de långa positionerna relativt långsiktiga anser Bodenholm att det i vissa fall är relevant att ta en dialog med bolagen angående olika ESG frågor. Under 2018 berörde många av dialogerna affärsetiska faktorer såsom kompensationspaket till ledningsgrupper, informationsgivning och transparens, interna kontroller, styrelsens sammansättning och minoritetsägares rättigheter. Andra frågor som togs upp under året handlade exempelvis om att utveckla organiska produkter och återvinningsbara förpackningar samt om delningsekonomin. 

Bodenholms policy för ansvarsfulla investeringar

Bodenholms policy för ansvarsfulla investeringar utgår från PRI:s (UN Principles for Responsible Investment) sex principer för ansvarsfulla investeringar. Bodenholm Capital AB, genom Brummer & Partners AB, har undertecknat PRI och är även så kallade signatories till Standars Board for ­Alternative Investments (SBAI) som tar fram så kallade best practice-standarder för bland annat affärsetik, bolagsstyrning, informationsgivning och fondvärdering. SBAI tillsammans med PRI och AIMA (Alternative Investment Management Association, som Bodenholm Capital AB också är medlemmar i) har exempelvis tagit fram en ESG DDQ (ett frågeformulär/branschstandard angående ESG) för hedgefonder som ­Bodenholm har som ambition att fylla i. 

Utöver PRI:s sex principer och SBAI:s ramverk innehåller policyn en exkludering av bolag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja vapen som är olagliga, exempelvis för att de bryter mot fördraget om ickespridning av kärnvapen, eller som anses kontroversiella, till exempel klusterbomber; personminor, biologiska- och kemiska vapen. Brummer & Partners risk-team, som är oberoende från fonderna, screenar också Bodenholm för bolag som påstås vara involverade i kränkningar av internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Granskningen genomförs kvartalsvis och eventuellt identifierade bolag diskuteras med Brummer & Partners Responsible Investment team och sätts upp på agendan för nästkommande styrelsemöte där styrelseledamöterna har möjlighet att ställa frågor till den förvaltningsansvarige om de så önskar.

Bodenholm utvärderar kontinuerligt sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Som ett resultat av den utvärderingen har Bodenholm beslutat att förutom kontroversiella vapen även utesluta bolag som är involverade i kärnvapen som tillåts enligt det så kallade ickespridningsavtalet. Vi har också beslutat att utesluta långa innehav i värdepapper kopplade till bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion av förbränningskol eller där mer än 30 procent av omsättningen kommer från elproduktion som genererats med hjälp av kol. Fonden har dock möjlighet att gå kort i den här typen av bolag. De utökade exkluderingskriterierna infördes den 1 januari 2019.

 

* Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning).


Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER