Brummer & Partners Brummer & Partners

Bodenholm

Bodenholm är en global hedgefond, med fokus på Europa, vars investeringsstrategi bygger på fundamental analys. Fonden investerar främst i aktier och därtill relaterade finansiella instrument. Bodenholm tar långa och korta positioner och målet är att bygga en relativt koncentrerad portfölj med en långsiktig placeringshorisont.

Fondens inriktning

Bodenholm är en aktiebaserad hedgefond som strävar efter att skapa absolut avkastning. Förvaltningsarbetet bygger på fundamental aktieanalys av enskilda bolag. För fondens långa innehav har portföljförvaltarna en placeringshorisont som sträcker sig över flera år och den långa portföljen har en hög koncentration med cirka 20 innehav. Den korta portföljen har dedikerade analytiker som bland annat använder så kallad ”forensic accounting” för att identifiera investeringsmöjligheter i bolag med olika problem. Den korta porföljen är något mer diversifierad och har normalt mellan 25 och 30 innehav. Bodenholm har en global inriktning med fokus på Europa.

Målsättning

Fondens mål är att över tiden ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell aktieportfölj. Bodenholm förvaltningsmål är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på 10 till 15 procent med en standardavvikelse på 10 till 15 procent.

Placeringsinriktning

Bodenholm är en absolutavkastande fond, även kallad hedgefond. Tillåtna tillgångsslag i fonden är överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar, penningmarknadsinstrument och konto på kreditinstitut. Fonden investerar dock främst i aktier samt därtill relaterade finansiella instrument.

Fonden kommer att ta såväl långa som korta positioner i främst aktier. Fondens långa innehav inriktas mot kvalitetsbolag som bedöms vara undervärderade. Förvaltningsstrategin är analysdriven och belyser bolagens långsiktiga möjligheter liksom de fall då marknaden fokuserar på kortsiktiga problem som fonden bedömer vara temporära. Förvaltarna investerar med en placeringshorisont som är tolv månader eller längre. Fonden kommer att ta korta positioner i övervärderade bolag där fonden identifierat problem av till exempel redovisningsteknisk, strukturell eller efterfrågemässig karaktär. Olika derivatstrategier kan appliceras både för att skydda och öka avkastningen i fonden över tid. Bodenholm kommer ofta att bedriva en kapitaleffektiv förvaltning, vilket kan innebära en betydande kassa. Denna investeras för god riskjusterad avkastning.

Den geografiska inriktningen för fonden är global med fokus på Europa. Fonden kommer att kunna investera i alla sektorer, men till en mindre del i sektorer som påverkas mycket av regulatoriska och teknologiska skiften vilka kan vara svåra att förutse. Bodenholm kommer att ha en långsiktig placeringshorisont och vara en relativt koncentrerad fond, vilket ställer krav på djuplodande och gedigen analys.

Positionstagande och Analysverksamhet

Positionstagande i Bodenholm bygger på en fundamental bolagsanalys (stockpicking) med en tidshorisont som är tolv månader eller längre. Detta gäller både långa och korta positioner. Bolagsanalysen kompletteras med riskanalyser för en optimal portfölj för riskjusterad avkastning. Positionstagandet i fonden bygger inte på åsikter om marknadens eller sektorers kortsiktiga rörelser.

Bodenholm bedömer att speciellt intressanta investeringstillfällen uppkommer när det i en bolagsanalys framgår att det är möjligt med en lång placeringshorisont i ett undervärderat företag av hög kvalitet. Liksom det finns goda möjligheter när finansmarknaderna är fokuserade på kortsiktiga problem i ett bolag eller kriser i länder i vilka bolagen har en stor del av sin verksamhet. Fonden utgår även ifrån att finansmarknaden inte alls är fokuserad på vissa delar av aktiemarknaden, till exempel bolag som har blivit avknoppade från större bolag.

För fondens korta positioner utvärderas möjligheter att hitta bolag som inte klarar av att leva upp till satta förväntningar på grund av till exempel strukturella problem i affärsmodellen, exponering mot underliggande marknader vars efterfrågan drivits av upptagande av skulder, eller felaktig redovisning.

Förvaltarna gör bedömningen att det föreligger risk för perioder av hög volatilitet i aktiemarknaderna under kommande år. Vidare är det förvaltarnas uppfattning att det under dessa perioder kan skapas betydande affärsmöjligheter för god riskjusterad avkastning genom fondens långsiktiga placeringsinriktning och fundamentala analysprocess.

Fondens sammanlagda exponering beräknas enligt åtagandemetoden och får utgöra högst 300 procent av fondens värde.

Ansvarsfulla investeringar

SAMARBETEN

Brummer & Partners var en av initiativtagarna till och grundarna av Standards Board for Alternative Investments (SBAI, tidigare HFSB). SBAI utvecklar god praxis gällande exempelvis governance (affärsetik, bolagsstyrning), integritet, transparens, intressekonflikter, riskhantering och fondvärdering för hedgefondbranschen. Det är en så kallad ”comply-or-explain” regim och Bodenholm Capital AB rapporterar årligen till SBAI gällande hur förvaltningsbolaget efterlever de olika standarderna. SBAI fokuserar främst på governancefrågor men samarbetar med UN PRI (PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) i frågor gällande ansvarsfulla investeringar. Bland annat var SBAI med och tog fram den ESG DDQ (environmental, social, governance due diligence questionnaire) som PRI lanserade på senvåren 2017. Brummer & Partners har undertecknat PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar för hela gruppens räkning och rapporterade till PRI om hur gruppens olika förvaltningsbolag arbetar med att implementera ansvarsfulla investeringar för första gången i mars 2018. I den rapporteringen ingår Bodenholm Capitals arbete med ansvarsfulla investeringar.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bodenholm Capital AB har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar. Bodenholm Master är inte en etisk fond i den bemärkelsen att vi är beredda att avstå avkastning till förmån för etiska eller moraliska hänsyn men vi strävar efter att vara ansvarsfulla investerare utifrån våra förutsättningar. Bodenholm Capital stämmer in i PRI:s definition på ansvarsfulla investeringar som lyder:

Ansvarsfulla investeringar är ett förhållningssätt som syftar till att implementera miljö, socialt ansvar och affärsetiska frågor (ESG, environmental, social och governance) i investeringsbeslut för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar, långsiktig avkastning.

Att analysera alla typer av risker och möjligheter, oavsett vad de kallas, ingår i rollbeskrivningen för en portföljförvaltare. Även om Bodenholm inte alltid kallat det för ESG-risker eller möjligheter så utgör de en viktig del av analysen både när det gäller långa och korta innehav. Bolag med ESG-problematik, framför allt G-problematik, utgör generellt typiska kortkandidater för aktiehedgefonder. Bodenholm Capital AB har dedikerade analytiker som fokuserar på att identifiera kortkandidater och så kallad forensic accounting utgör en stor del av analysen. Forensic accounting innebär att ett bolags redovisade resultat och de redovisningsprinciper bolaget använder detaljgranskas. Syftet är att identifiera aggressiv redovisning eller eventuella förändringar i redovisningen över tid eftersom sådana förändringar kan ha skett i syfte att dölja eventuella problem, problem som i ett senare skede kan komma att påverka bolagets resultat negativt. 

Bodenholm Masters portfölj screenas mot ISS-Ethix databas en gång i kvartalet. Screeningen syftar till att identifiera potentiella innehav som fokuserar på produktion av kontroversiella vapen. Det handlar om företag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja olagliga vapen, det vill säga vapen vars produktion och användning är förbjuden enligt internationella lag, eller vapen som bedöms vara särskilt kontroversiella. Den typen av innehav exkluderas från portföljen. 

Fonden screenas även för att identifiera eventuella innehav i bolag som bryter mot globala normer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbete och antikorruption. Normerna stipuleras i internationella initiativ och riktlinjer som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, ILO:s trepartsdeklaration om principer för multilaterala företag och socialpolitik samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Eventuella rödflaggade innehav diskuteras på efterkommande styrelsemöte där förvaltningsansvarige får bekräfta huruvida relevanta ESG faktorer har beaktats i analysen och investeringsbeslutet. Rödflaggade bolag utesluts inte per automatik eftersom det kan finnas goda investeringsmässiga anledningar att inneha ett bolag, exempelvis om ledningen är medveten om problematiken och ämnar åtgärda den, och portföljförvaltaren tror att det arbetet kommer att återspeglas i bolagets värdering. Bodenholm Masters portföljförvaltare tar också en dialog med bolagen angående ESG-relaterade frågor där det bedöms relevant. 

 Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER