Brummer & Partners Brummer & Partners

Bodenholm

Bodenholms aktiva förvaltning har upphört. Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling.

Bodenholm är en global hedgefond, med fokus på Europa, vars investeringsstrategi bygger på fundamental analys. Fonden investerar främst i aktier och därtill relaterade finansiella instrument. Bodenholm tar långa och korta positioner och målet är att bygga en relativt koncentrerad portfölj med en långsiktig placeringshorisont.

Bodenholm Capital AB

Bodenholm Capital AB förvaltar mottagarfonden Bodenholm Master, där portföljförvaltningen sker, samt dess matarfonder Bodenholm One och Bodenholm Two. Fonderna är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Bodenholm Capital AB ägs av nyckelpersoner inom bolaget (58,70 procent) och Brummer & Partners AB (41,30 procent). VD är Erik Orving och styrelseordförande är Svante Elfving.

Styrelse

Svante Elfving, (ordförande), delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving började år 1983 som analytiker på Trygg-Hansa där han senare blev portföljförvaltare. År 1987 började Svante på Alfred Bergs corporate finance-avdelning där han 1993 utnämndes till chef över avdel­ningen. Svante lämnade Alfred Berg 1995 för att starta Brummer & Partners där han var chef över corporate finance-divisionen tills dess att den såldes 1998. Mellan år 1998 och 2009 hade Svante olika roller på Zenit Asset Management AB, bland annat som portföljförvaltare för Zenit, innan han 2009 gick vidare till en mer strategisk roll inom gruppen. Svante har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Ola Paulsson, koncernchef Brummer & Partners
Ola Paulsson är sedan 2017 koncernchef för Brummer & Partners. Dessförinnan var han Chief Operating Officer för Brummer Multi-Strategy. Under 2009 – 2014 var han vice verkställande direktör för B & P Fund Services AB efter ha börjat sin anställning hos Brummer & Partners som bolagsjurist 2004. Från årsskiftet 1996/1997 var han biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han bland annat arbetade med allmän affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och värdepappersrätt. Han var tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994 - 1996. Ola Paulsson har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 1994.
Per Johansson, Portföljförvaltare
Efter avslutade magisterstudier i ekonomi vid Lunds universitet anställdes Per Johansson 2004 som aktieanalytiker vid Fidelity Investments i London. År 2006 gick han vidare till Fidelity Management & Research i Boston som analytiker och delansvarig för en Global Financials Fund. År 2009 flyttade Per till Hong Kong för att bygga upp Fidelity Management & Researchs aktieanalysavdelning för Asien. Från 2010 blev han delansvarig för Fidelity Management & Researchs globala emerging markets-fond. År 2011 flyttade Per tillbaka till London för att utöver sitt ansvar för emerging markets ensam ta över ansvaret för Fidelity Management & Research Nordic Fund. Barrons rankade fonden som den bästa av alla internationella fonder i USA 2013 och 2014 vann den Lippers European Award för sitt treåriga track record. 2015 grundade Per Johansson Bodenholm Capital AB.

Revisor

KPMG AB
Mårten Asplund
Box 382
101 27 Stockholm

 

LEGAL INFORMATION

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID PLACERING AV ORDER

Bodenholm Capital AB  (”Förvaltaren") i egenskap av förvaltningsbolag, ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ”bästa möjliga resultat” vid utförande samt i förekommande fall sammanläggning och fördelning av order. Förvaltarens styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Kunder kan på begäran hos förvaltningsbolaget få ta del av denna policy.

INCITAMENT

Förvaltaren förvaltar specialfonder samt bedriver diskretionär förvaltning av investeringsportföljer. 

Enligt gällande incitamentsregler, baserade på EU-direktiv, får Förvaltaren i sin verksamhet endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. 

Om incitament betalas ut eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra Förvaltaren från att agera i andelsägarnas intresse. 

Nedan lämnar Förvaltaren information om sådana incitament i Förvaltarens verksamhet som omfattas av gällande regelverk och som betalas eller ges till eller av en tredje part. Ytterligare upplysningar om incitament lämnas kostnadsfritt till investerare på begäran. 

Investeringsanalys

Den analys som Förvaltaren grundar sitt positionstagande på görs i betydande grad av förvaltarens anställda analytiker. Kostnaden för sådan analys täcks således av de förvaltningsavgifter som utgår ur fonderna och innebär ingen ytterligare kostnad för andelsägarna. Vid vissa situationer kan förvaltarens egna analys kompletteras med analys som förvärvas av utomstående part. Vid förvärv av sådan analys har Förvaltaren rutiner som säkerställer att den analys som förvärvas uppfyller de krav i fråga om kvalitet som förvaltaren ställer på analys. Kostnaden för externt förvärvad analys betalas separat från transaktionskostnaden till utvalda analysleverantörer eller enligt överenskommelse med kund vid tillhandahållande av diskretionär förvaltning av investeringsportföljer. Kostnaden för externt förvärvad analys redovisas vidare för andelsägare i fondens årsberättelse eller enligt överenskommelse med kund vid tillhandahållande av diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.

Värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner

I syfte att öka hävstång i fonden samt öka avkastningen har Förvaltaren möjlighet att använda sig av värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner. In- och utlåning sker på marknadsmässiga villkor, höjer kvaliteten och ligger i andelsägarnas intresse. Intäkter och avgifter hänförliga till värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner redovisas i halvårsrapporten och årsberättelsen för Bodenholm Master. 

Incitament till tredje part 

Förvaltaren har ingått ett serviceavtal med B & P Fund Services AB som bland annat innefattar förmedling av Förvaltarens fonder.

Ersättningen till B & P Fund Services AB utgår med ett belopp som motsvarar 0,3 procent av Brummer Multi Strategy AB:s investeringar i Förvaltarens fonder.

Ersättningen medför ingen ytterligare kostnad för kunden.

Till andra uppdragstagare jämte B & P Fund Services AB utgår härutöver ersättning för att täcka de kostnader som är hänförlig till den verksamhet Förvaltaren lagt ut till respektive uppdragstagare. Den ersättning Förvaltaren betalar till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare återspeglas av Förvaltarens faktiska utnyttjande av tjänster och innebär ingen extra kostnad för kunden.

Förvaltarens aktieägare erhåller härutöver del av det ekonomiska överskottet från verksamheten i proportion till dess ägarandel. 

Aktivitetsgrad

Bodenholm Capital AB förvaltar absolutavkastande fonder. Fondernas mål är att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell aktieportfölj. Då fonderna inte har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det inte lämpligt att jämföra fondernas utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonderna.  

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Bodenholm Capital AB

policy avseende Aktieägarengagemang och utövande av rösträtt

Shareholder engagement and voting policy Bodenholm Capital AB


Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER