Brummer & Partners Brummer & Partners

Bodenholm

Bodenholms aktiva förvaltning har upphört. Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling.

Bodenholm är en global hedgefond, med fokus på Europa, vars investeringsstrategi bygger på fundamental analys. Fonden investerar främst i aktier och därtill relaterade finansiella instrument. Bodenholm tar långa och korta positioner och målet är att bygga en relativt koncentrerad portfölj med en långsiktig placeringshorisont.

Risk

Bodenholms placeringsinriktning innebär att fondens risk­nivå skulle kunna bli hög. Portföljförvaltarna begränsar dock den faktiska risk­nivån i en strävan att uppnå ett bättre utbyte mellan avkastning och risk än i en traditionell aktieportfölj. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 10 och 15 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

Riskhantering

Riskhantering är en integrerad och viktig del i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har identifierat olika typer av risker och fastställer riktlinjer för hur dessa ska hanteras. En robust riskhanteringsprocess består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av risken. Daglig riskmätning och riskkontroll utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltaren separata enheter inom B & P Fund Services AB.

Analys och kontroll av marknadsrisker, bland annat med hjälp av så kallade Value-at-Risk-modeller (VaR), är en viktig del av förvaltarnas arbete.

Fonden kan nyttja olika derivat- och terminsstrategier. Syftet med dessa är bland annat att förändra fondens riskprofil, samt tillvarata marknadens förväntade kursrörelser för att förbättra fondens långsiktiga avkastning. Fonden utnyttjar vidare i hög utsträckning så kallade blankningsstrategier, det vill säga försäljning av värdepapper som fonden inte äger men dock förfogar över.

Olika typer av risker

All fondverksamhet är förknippad med olika typer av risker. Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen.

Marknadsrisker:

 • att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris,
 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt,
 • risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk,
 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper.

Likviditetsrisker:

 • stora marginalsäkerhetskrav i samband med derivataffärer kan tvinga fonden att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt,
 • att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris,
 • stora uttag ur fonden.

Motparts- och kreditrisker:

 • att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna,
 • beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer.

Operativa risker:

 • risker kopplade till förvaltarens operativa verksamhet som kan avse beroende av förvaltare, IT-system, rutiner med mera,
 • andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltarens verksamhet,
 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering.

Outsourcingrisker: 

 • risker kopplade till tjänster utförda av tredjepartsleverantör såsom B & P Fund Services AB och Citco Fund Services Ltd.

 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER