Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

Brummer Multi-Strategy (Bermuda) och Brummer Multi-Strategy 2xL (Bermuda) förvaltas av  Florin Court Captial LLP.

Styrelse

Patrik Brummer, styrelseordförande och delägare Brummer & Partners AB
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna av fonden Zenit. Patrik är ägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.
Per Josefsson, delägare Brummer & Partners AB, förvaltningsansvarig Carve
Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes Per Josefsson vid Investment AB Skrinet och Consensus Fondkommission. Vid årsskiftet 1986/87 började Per Josefsson som institutionsmäklare hos Alfred Berg Fondkommission och han utsågs till chef för institutionsmäkleriet i Stockholm 1990. 1991 utnämndes Per till ordförande i Alfred Bergs ledningsgrupp. Två år senare utsågs han till chef för koncernens samlade aktiehandel med verksamhet i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London och New York. Per lämnade Alfred Berg 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under sin tid på Brummer & Partners har Per varit verkställande direktör för Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB och Zenit Asset Management AB. Under åren 1996–2005 var han en av de förvaltningsansvariga för fonden Zenit och sedan 2005 ensam förvaltningsansvarig för samma fond. Per lämnade förvaltningen av Zenit i mars 2012 för att starta Carve Capital AB där han är styrelseordförande samt medlem i investeringskommittén i rollen som portföljförvaltare. Per är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Svante Elfving, delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving började år 1983 som analytiker på Trygg-Hansa där han senare blev portföljförvaltare. År 1987 började Svante på Alfred Bergs corporate finance-avdelning där han 1993 utnämndes till chef över avdel­ningen. Svante lämnade Alfred Berg 1995 för att starta Brummer & Partners där han var chef över corporate finance-divisionen tills dess att den såldes 1998. Mellan år 1998 och 2009 hade Svante olika roller på Zenit Asset Management AB, bland annat som portföljförvaltare för Zenit, innan han 2009 gick vidare till en mer strategisk roll inom gruppen. Svante har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Peter Thelin, delägare, VD Carve
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter förvaltare på samma fond. Därefter har Peter arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Sedan 2012 har han arbetat på Carve Capital AB där han är verkställande direktör och strategisk rådgivare. Han är därtill ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Revisor

KPMG AB
Mårten Asplund
Box 382
101 27 Stockholm

 

LEGAL INFORMATION

Bästa möjliga resultat vid placering av order

Brummer Multi-Strategy AB i egenskap av förvaltningsbolag, ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ”bästa möjliga resultat” vid utförande samt i förekommande fall sammanläggning och fördelning av order. Bolagets styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Kunder kan på begäran hos förvaltningsbolaget få ta del av denna policy.

INCITAMENT

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar specialfonder samt bedriver s.k. diskretionär portföljförvaltning. Enligt gällande incitamentsregler, baserade på EU-direktiv, får förvaltaren i samband med dessa tjänster endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra förvaltaren från att agera ärligt, rättvist och professionellt och därmed i investerarnas intresse. Nedan ges en sammanfattande redovisning av de incitament och närbesläktade ersättningar som förekommer i verksamheten. 

Investeringsanalys och mindre icke monetära förmåner från tredje part 

Brummer Multi-Strategy AB erhåller viss analys/researchmaterial från några få utvalda motparter. Kostnaden för detta täcks av förvaltarens egna medel. Det kan även förekomma mindre icke monetära förmåner såsom kortare marknadsuppdateringar, data avseende marknadspriser och handelsvolymer, allmän icke-substantiell makroanalys samt konferenser och seminarier anordnade av tredje part. Sådana mindre icke monetära förmåner innebär emellertid ingen extra kostnad för investerarna och inskränker heller inte förvaltarens förmåga att agera i investerarnas intressen.

Ersättning från tredje part - placering i andra förvaltares fonder 

Brummer Multi-Strategy AB:s fonder investerar i fonder förvaltade av andra bolag inom Brummergruppen. Förvaltaren erhåller inte någon rabatt eller direkt ersättning från dessa bolag eller fonder. Däremot erhåller förvaltaren ersättning  från systerbolaget B & P Fund Services AB, som i huvudsak syftar till att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen inskränker inte förvaltarens förmåga att agera i andelsägarnas intressen.

Ersättning till tredje part - distributionsersättning

B & P Fund Services AB är distributör för Brummer Multi-Strategy AB:s fonder, men erhåller inte någon ersättning från förvaltaren för detta. Däremot erhåller B & P Fund Services AB ersättning från Brummergruppens övriga fondbolag som baseras på en procentsats av förvaltarens fonders investeringar i underliggande fonder. Ersättningen syftar huvudsakligen att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen till B & P Fund Services AB uppgår till  0,3 procent vilket motsvarar den maximala ersättning som en distributör kan erhålla för förmedling av förvaltarens fonder. Tredjepartsersättning innebär inte några extra kostnader för kund.

Ytterligare upplysningar om incitament lämnas kostnadsfritt till investerare på begäran.

 

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Brummer Multi-Strategy AB

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER