Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens hedgefonder vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Förvaltning

Brummer Multi-Strategy (BMS) är en multistrategifond som investerar i hedgefonder förvaltade inom Brummer & Partners-gruppen.

Förvaltningsarbetet som BMS bedriver kan delas in i tre delar: analys av och allokering mellan fondinvesteringarna samt identifiering och utvärdering av nya fonder som BMS kan komma att investera i.

I fondens senaste månadsrapport framgår den aktuella fördelningen av fondens innehav.

 

Gå direkt till:

Förvaltningsarbetet

Målet för BMS är att över tid leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation mot traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. För att åstadkomma detta arbetar BMS portföljförvaltare med målsättningen att sätta ihop en portfölj av fonder med olika förvaltningsstrategier som över tid förväntas vara lågt korrelerade med varandra och leverera en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknaden. Om alla fonder har samma förväntade avkastning och risknivå, är sinsemellan okorrelerade och genererar en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknaden så kan inga aktiva allokeringsbeslut ge mervärde utöver en likaviktad portfölj, vilken är utgångspunkten för portföljförvaltarnas arbete. I verkligheten varierar prestation och risktagande hos enskilda fonder och de ingående fonderna kan i perioder vara korrelerade med varandra. Men ju lägre korrelation mellan de ingående fonderna och med marknaden, desto mindre utrymme finns det för förbättring av allokeringen med hjälp av till exempel matematiska optimeringsmetoder.

Förvaltarnas beslut om att avvika från en likaviktad portfölj grundar sig inte på en uppfattning om enskilda fonders prestationer på kort sikt eller på en uppfattning om framtida marknadsutveckling. I stället har allokeringsbesluten främst två syften: antingen att minska risken för kraftig värdeminskning eller att åstadkomma en justering av hela fondportföljens förväntade egenskaper (i termer av förväntad avkastning, risk och relationen däremellan). Nya fonder som BMS investerar i utgör vanligen till en början en liten del av portföljen, men deras andel ökar successivt givet att förvaltningen uppfyller förväntningarna. Eventuella anpassningar av allokeringen sker åtminstone på månadsba­sis eftersom de ingående singelstrategifonderna som lägst har månatlig likviditet.

Förvaltningsorganisationen arbetar aktivt med att analysera fonderna i portföljen. Huvudfokus är att analysera, förstå och utvärdera analys-, investerings- och riskhanteringsprocesserna. Förutom kvalitativa avvägningar arbetar gruppen med en kvantitativ analysmodell som ständigt utvecklas. Arbetet innefattar analys av avkastning, marginella avkastningsbidrag, risk, marginella riskbidrag, känsligheter mot olika marknadsriskpremier eller andra faktorer, förvaltningsprestationer i olika marknadsklimat, korrelationer, autokorrelationer, diversifieringseffekter och så vidare.

Utvärdering av nya förvaltarteam

BMS förvaltningsorganisation arbetar kontinuerligt med att identifiera nya fonder för att göra förvaltningen mer effektiv. Utgångspunkten för detta arbete är att ytterligare förbättra den riskjusterade avkastningen i BMS och säkerställa att förvaltningen sker med inriktning mot absolut avkastning. Utvärderingskriterierna är desamma för de befintliga fonderna i portföljen som för de nya förvaltarteamen. BMS organisation presenterar lämpliga kandidater för Brummer & Partners styrelse för beslut.

En förutsättning för att BMS ska kunna investera i en ny fond är att den kan förväntas sänka BMS risk och/eller höja dess avkastning samt att Brummer & Partners blir delägare i förvaltningsbolaget. Genom Brummer & Partners investering i BMS fonder markeras det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners och övriga fondandelsägare. 

Aktivitetsgrad

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar absolutavkastande fonder. Fonderna strävar efter att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning, som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer. Målet är att fondernas riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag. Då fonderna inte har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det inte lämpligt att jämföra fondernas utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonderna.  

Förvaltningsorganisation

Patrik Brummer, styrelseordförande Brummer Multi-Strategy AB, portföljförvaltare
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna av fonden Zenit. Patrik är ägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.
Markus Wiklund, vice VD
Markus Wiklund kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker på fonden Nektar. Markus har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som COO och analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Markus var dessförinnan chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. I dessa befattningar har hans huvudsakliga arbetsfokus varit inom områdena portföljrisker, portföljsammansättning och analys av förvaltarprestationer. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Bengt Pettersson, COO
Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.
Johan Öst, operations manager
Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.
Mikael Spångberg, VD och portföljförvaltare
Mikael Spångberg utnämndes till VD och förvaltare på Brummer Multi-Strategy AB 2017. Mikael började sin anställning inom Brummer & Partners som COO på Nektar Asset Management AB 2012 och utsågs där till vice VD 2013. Dessförinnan var han Managing Director och ansvarig för SEB:s Alternative Investment team, inkluderande det av SEB helägda dotterbolaget Key Asset Management i London. Från 2007 fick Mikael ansvaret för en grupp inom SEB Merchant Banking som förvaltade ett flertal portföljer inom alternativa strategier. Han var portföljförvaltare för SEB Merchant Bankings hedgefondsinvesteringsportfölj från 2003 och kreditanalytiker för hedgefonder vid SEB från 2000. Mikael Spångberg har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi.
Kerim Celebi, analyschef
Efter masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Kerim Celebi som analytiker på Brummer Multi-Strategy AB våren 2014. Kerim har främst arbetat med att vidareutveckla Brummer Multi-Strategy AB:s analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt, samt bidragit till utvecklingen av verktyg för att övervaka fondernas risktagande. Kerim har även lagt mycket tid på de fonder som Brummer Multi-Strategy Master investerar i med syfte att förstå och bidra till vidareutveckling av deras investeringsprocesser. Sedan juni 2017 arbetar Kerim som analyschef på Brummer Multi-Strategy AB.
Jakob Bengtsson Ekström, analytiker
Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.
Alexander Nyblom, Operations Specialist
Alexander Nyblom anställdes i januari 2021 på Brummer Multi¬Strategy AB. Alexander kom till Brummer & Partners 2011 och anställdes i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. Mellan 2016 och 2018 arbetade han med liknande arbetsuppgifter i London för Brummer & Partners UK. Alexander har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER