Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Förvaltning

Brummer Multi-Strategy (BMS) är en multistrategifond som investerar i hedgefonder förvaltade inom Brummer & Partners-gruppen.

Förvaltningsarbetet som BMS bedriver kan delas in i tre delar: analys av och allokering mellan fondinvesteringarna samt identifiering och utvärdering av nya fonder som BMS kan komma att investera i.

I fondens senaste månadsrapport framgår den aktuella fördelningen av fondens innehav.

 

Gå direkt till:

Förvaltningsarbetet

Målet för BMS är att över tid leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation mot traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. För att åstadkomma detta arbetar BMS portföljförvaltare med målsättningen att sätta ihop en portfölj av fonder med olika förvaltningsstrategier som över tid förväntas vara lågt korrelerade med varandra och leverera en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknaden. Om alla fonder har samma förväntade avkastning och risknivå, är sinsemellan okorrelerade och genererar en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknaden så kan inga aktiva allokeringsbeslut ge mervärde utöver en likaviktad portfölj, vilken är utgångspunkten för portföljförvaltarnas arbete. I verkligheten varierar prestation och risktagande hos enskilda fonder och de ingående fonderna kan i perioder vara korrelerade med varandra. Men ju lägre korrelation mellan de ingående fonderna och med marknaden, desto mindre utrymme finns det för förbättring av allokeringen med hjälp av till exempel matematiska optimeringsmetoder.

Förvaltarnas beslut om att avvika från en likaviktad portfölj grundar sig inte på en uppfattning om enskilda fonders prestationer på kort sikt eller på en uppfattning om framtida marknadsutveckling. I stället har allokeringsbesluten främst två syften: antingen att minska risken för kraftig värdeminskning eller att åstadkomma en justering av hela fondportföljens förväntade egenskaper (i termer av förväntad avkastning, risk och relationen däremellan). Nya fonder som BMS investerar i utgör vanligen till en början en liten del av portföljen, men deras andel ökar successivt givet att förvaltningen uppfyller förväntningarna. Eventuella anpassningar av allokeringen sker åtminstone på månadsba­sis eftersom de ingående singelstrategifonderna som lägst har månatlig likviditet.

Förvaltningsorganisationen arbetar aktivt med att analysera fonderna i portföljen. Huvudfokus är att analysera, förstå och utvärdera analys-, investerings- och riskhanteringsprocesserna. Förutom kvalitativa avvägningar arbetar gruppen med en kvantitativ analysmodell som ständigt utvecklas. Arbetet innefattar analys av avkastning, marginella avkastningsbidrag, risk, marginella riskbidrag, känsligheter mot olika marknadsriskpremier eller andra faktorer, förvaltningsprestationer i olika marknadsklimat, korrelationer, autokorrelationer, diversifieringseffekter och så vidare.

Utvärdering av nya förvaltarteam

BMS förvaltningsorganisation arbetar kontinuerligt med att identifiera nya fonder för att göra förvaltningen mer effektiv. Utgångspunkten för detta arbete är att ytterligare förbättra den riskjusterade avkastningen i BMS och säkerställa att förvaltningen sker med inriktning mot absolut avkastning. Utvärderingskriterierna är desamma för de befintliga fonderna i portföljen som för de nya förvaltarteamen. BMS organisation presenterar lämpliga kandidater för Brummer & Partners styrelse för beslut.

En förutsättning för att BMS ska kunna investera i en ny fond är att den kan förväntas sänka BMS risk och/eller höja dess avkastning samt att Brummer & Partners blir delägare i förvaltningsbolaget. Genom Brummer & Partners investering i BMS fonder markeras det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners och övriga fondandelsägare. 

Hållbarhetsinformation

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar i mångt och mycket om sunt förnuft. Det ingår i en portföljförvaltares uppdrag att analysera relevanta risker och möjligheter oavsett om de benämns vara ESG*-faktorer eller exempelvis makroekonomiska trender och politiska risker. Att fatta välinformerade beslut är nödvändigt för att vi ska uppfylla vårt mål att generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid.

BMS investerar i hedgefonder som förvaltas inom Brummer & Partners-gruppen. När vi utvärderar nya förvaltarteam letar vi efter investeringsstrategier som kompletterar de som redan finns i gruppen och som förväntas bidra till BMS:s riskjusterade avkastning över tid. Vi arbetar därefter tillsammans med förvaltarteamen i gruppen för att utveckla arbetet kring ansvarsfulla investeringar. Arbetet omfattar policyutveckling, utbildning samt vidareutveckling av våra gemensamma processer och verktyg inom området.

I BMS:s policy för ansvarsfulla investeringar uppmuntras de fonder som BMS investerar i att identifiera vad ansvarsfulla investeringar innebär för just deras investeringsstrategier och att anta egna policyer utifrån sina förutsättningar. Till sin hjälp har fonderna Brummer & Partners-gruppens Responsible Investment-team samt varandra. Responsible Investment-teamet fungerar som bollplank till fonderna och stöttar dem i deras arbete med ansvarsfulla investeringar. Fonderna ansvarar dock själva för sina analysprocesser och investeringsbeslut och är bäst lämpade att avgöra vilka ESG-faktorer som är relevanta för just den typ av investeringar som deras respektive fond gör. Gemensamt för alla policyer är att de utgår från PRI:s (UN Principles for Responsible Investment) sex principer för ansvarsfulla investeringar. Alla fonder har, genom Brummer & Partners AB, undertecknat PRI och är även så kallade signatories till Standards Board for Alternative Investments (SBAI) som tar fram så kallade best practice-standarder för bland annat affärsetik, bolagsstyrning, informationsgivning och fondvärdering. SBAI har tillsammans med PRI och AIMA (Alternative Investment Management Association, som vi också är medlemmar i) exempelvis tagit fram en ESG DDQ (ett frågeformulär/branschstandard angående ESG) för hedgefonder som vi har som ambition att alla fonder som BMS investerar i ska fylla i.

Utöver PRI:s sex principer och SBAI:s ramverk innehåller BMS:s och de övriga fondernas policyer en exkludering av bolag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja vapen som är olagliga, exempelvis för att de bryter mot fördraget om ickespridning av kärnvapen eller anses som kontroversiella, till exempel klusterbomber, personminor, biologiska och kemiska vapen. Brummer & Partners-gruppens Risk-team, som är oberoende från fonderna, granskar också fonderna för bolag som påstås vara involverade i kränkningar av internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Granskningen genomförs kvartalsvis och eventuellt rödflaggade bolag tas upp för dialog. Vissa fonder har valt att exkludera rödflaggade bolag eftersom det passar deras investeringsstrategier och organisatoriska förutsättningar bäst. Andra tar hänsyn till informationen i sin analys och i sina investeringsbeslut, men beslutar från fall till fall huruvida de ska fortsätta att vara långa i ett rödflaggat bolag eller om de vill gå ur positionen.

BMS och de övriga fonderna i gruppen utvärderar kontinuerligt sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Som ett resultat av den utvärderingen har BMS tillsammans med de övriga fonderna beslutat att utöka definitionen av vad involvering i kontroversiella vapen omfattar. Det innebär att bolag som är involverade i kärnvapenrelaterad verksamhet som tillåts enligt det så kallade ickespridningsavtalet nu kommer att uteslutas. Vi har också beslutat att utesluta långa innehav i värdepapper kopplade till bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion av förbränningskol eller där mer än 30 procent av omsättningen kommer från elproduktion som genererats med hjälp av kol. Fonderna har dock möjlighet att gå kort i den här typen av bolag. De utökade exkluderingskriterierna infördes den 1 januari 2019.

Under året 2018 har Responsible Investment-teamet tillsammans med förvaltarteamen diskuterat bolag där särskilda ESG-risker har identifierats. Det har till exempel i några fall berört bolag som är involverade i påstådda kränkningar av internationella normer. Diskussionerna har varit positiva och vi ser att förvaltarteamens arbete inom området står högt på deras agendor. 

 * Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor och styrelseformer).

Aktivitetsgrad

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar absolutavkastande fonder. Fonderna strävar efter att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning, som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer. Målet är att fondernas riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag. Då fonderna inte har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det inte lämpligt att jämföra fondernas utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonderna.  

Förvaltningsorganisation

Patrik Brummer, styrelseordförande Brummer Multi-Strategy AB, portföljförvaltare
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna av fonden Zenit. Patrik är ägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.
Markus Wiklund, vice VD
Markus Wiklund kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker på fonden Nektar. Markus har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som COO och analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Markus var dessförinnan chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. I dessa befattningar har hans huvudsakliga arbetsfokus varit inom områdena portföljrisker, portföljsammansättning och analys av förvaltarprestationer. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Bengt Pettersson, COO
Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.
Johan Öst, operations manager
Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.
Mikael Spångberg, VD och portföljförvaltare
Mikael Spångberg utnämndes till VD och förvaltare på Brummer Multi-Strategy AB 2017. Mikael började sin anställning inom Brummer & Partners som COO på Nektar Asset Management AB 2012 och utsågs där till vice VD 2013. Dessförinnan var han Managing Director och ansvarig för SEB:s Alternative Investment team, inkluderande det av SEB helägda dotterbolaget Key Asset Management i London. Från 2007 fick Mikael ansvaret för en grupp inom SEB Merchant Banking som förvaltade ett flertal portföljer inom alternativa strategier. Han var portföljförvaltare för SEB Merchant Bankings hedgefondsinvesteringsportfölj från 2003 och kreditanalytiker för hedgefonder vid SEB från 2000. Mikael Spångberg har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi.
Kerim Celebi, analyschef
Efter masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Kerim Celebi som analytiker på Brummer Multi-Strategy AB våren 2014. Kerim har främst arbetat med att vidareutveckla Brummer Multi-Strategy AB:s analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt, samt bidragit till utvecklingen av verktyg för att övervaka fondernas risktagande. Kerim har även lagt mycket tid på de fonder som Brummer Multi-Strategy Master investerar i med syfte att förstå och bidra till vidareutveckling av deras investeringsprocesser. Sedan juni 2017 arbetar Kerim som analyschef på Brummer Multi-Strategy AB.
Jakob Bengtsson Ekström, analytiker
Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER