Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Förvaltning

Brummer Multi-Strategy (BMS) är en multistrategifond som investerar i hedgefonder förvaltade inom Brummer & Partners-gruppen.

Förvaltningsarbetet som BMS bedriver kan delas in i tre delar: analys av och allokering mellan fondinvesteringarna samt identifiering och utvärdering av nya fonder som BMS kan komma att investera i.

I fondens senaste månadsrapport framgår den aktuella fördelningen av fondens innehav.

 

Gå direkt till:

Förvaltningsarbetet

Målet för BMS är att över tid leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation mot traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. För att åstadkomma detta arbetar BMS portföljförvaltare med målsättningen att sätta ihop en portfölj av fonder med olika förvaltningsstrategier som över tid förväntas vara lågt korrelerade med varandra och leverera en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknaden. Om alla fonder har samma förväntade avkastning och risknivå, är sinsemellan okorrelerade och genererar en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknaden så kan inga aktiva allokeringsbeslut ge mervärde utöver en likaviktad portfölj, vilken är utgångspunkten för portföljförvaltarnas arbete. I verkligheten varierar prestation och risktagande hos enskilda fonder och de ingående fonderna kan i perioder vara korrelerade med varandra. Men ju lägre korrelation mellan de ingående fonderna och med marknaden, desto mindre utrymme finns det för förbättring av allokeringen med hjälp av till exempel matematiska optimeringsmetoder.

Förvaltarnas beslut om att avvika från en likaviktad portfölj grundar sig inte på en uppfattning om enskilda fonders prestationer på kort sikt eller på en uppfattning om framtida marknadsutveckling. I stället har allokeringsbesluten främst två syften: antingen att minska risken för kraftig värdeminskning eller att åstadkomma en justering av hela fondportföljens förväntade egenskaper (i termer av förväntad avkastning, risk och relationen däremellan). Nya fonder som BMS investerar i utgör vanligen till en början en liten del av portföljen, men deras andel ökar successivt givet att förvaltningen uppfyller förväntningarna. Eventuella anpassningar av allokeringen sker åtminstone på månadsba­sis eftersom de ingående singelstrategifonderna som lägst har månatlig likviditet.

Förvaltningsorganisationen arbetar aktivt med att analysera fonderna i portföljen. Huvudfokus är att analysera, förstå och utvärdera analys-, investerings- och riskhanteringsprocesserna. Förutom kvalitativa avvägningar arbetar gruppen med en kvantitativ analysmodell som ständigt utvecklas. Arbetet innefattar analys av avkastning, marginella avkastningsbidrag, risk, marginella riskbidrag, känsligheter mot olika marknadsriskpremier eller andra faktorer, förvaltningsprestationer i olika marknadsklimat, korrelationer, autokorrelationer, diversifieringseffekter och så vidare.

Utvärdering av nya förvaltarteam

BMS förvaltningsorganisation arbetar kontinuerligt med att identifiera nya fonder för att göra förvaltningen mer effektiv. Utgångspunkten för detta arbete är att ytterligare förbättra den riskjusterade avkastningen i BMS och säkerställa att förvaltningen sker med inriktning mot absolut avkastning. Utvärderingskriterierna är desamma för de befintliga fonderna i portföljen som för de nya förvaltarteamen. BMS organisation presenterar lämpliga kandidater för Brummer & Partners styrelse för beslut.

En förutsättning för att BMS ska kunna investera i en ny fond är att den kan förväntas sänka BMS risk och/eller höja dess avkastning samt att Brummer & Partners blir delägare i förvaltningsbolaget. Genom Brummer & Partners investering i BMS fonder markeras det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners och övriga fondandelsägare. 

Hållbarhet

SAMARBETEN

Brummer & Partners var en av initiativtagarna till och grundarna av Standards Board for Alternative Investments (SBAI, tidigare HFSB). SBAI utvecklar så kallade best-practice-standarder gällande exempelvis styrelseformer, integritet, transparens, intressekonflikter, riskhantering och fondvärdering för hedgefondbranschen. Det är en så kallad ”comply or explain”-regim och Brummer Multi-Strategy AB rapporterar årligen till SBAI gällande hur förvaltningsbolaget efterlever de olika standarderna. 

SBAI samarbetar med PRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) i frågor gällande ansvarsfulla investeringar. Bland annat var SBAI med och tog fram det frågeformulär i ESG-frågor* som PRI lanserade på senvåren 2017. Brummer & Partners har undertecknat PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar för hela gruppens räkning och rapporterade till PRI om hur gruppens olika förvaltningsbolag arbetar med att implementera ansvarsfulla investeringar för första gången i mars 2018. PRI:s definition på ansvarsfulla investeringar lyder: ”Ansvarsfulla investeringar är ett förhållningssätt som syftar till att implementera miljö, socialt ansvar och affärsetiska frågor (ESG) i investeringsbeslut för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar, långsiktig avkastning”.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Brummer Multi-Strategy AB strävar efter att, genom fonden Brummer Multi-Strategy Master (BMS), skapa en väl diversifierad portfölj av hedgefonder i syfte att generera en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig avkastning till sina kunder. Brummer Multi-Strategy AB uppmuntrar i sin policy för ansvarsfulla investeringar de fonder som BMS investerar i att ta fram egna policyer utifrån sina investeringsstrategier och förutsättningar.  De fonder som ännu inte har tagit en policy för ansvarsfulla investeringar arbetar för att få en på plats.

Fondernas portföljinnehav screenas mot ISS-Ethix databas en gång i kvartalet. Screeningen syftar till att identifiera potentiella innehav som fokuserar på produktion av kontroversiella vapen. Det handlar om företag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja olagliga vapen, det vill säga vapen vars produktion och användning är förbjuden enligt internationella lag, eller vapen som bedöms vara särskilt kontroversiella. Brummer Multi-Strategy AB avråder från investeringar i den är typen av vapen. Eftersom BMS är en relativt sett stor investerare i fonderna innebär det i praktiken att fonderna exkluderar den här typen av innehav.

Fonderna screenas även för att identifiera eventuella innehav i bolag som bryter mot globala normer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbete och antikorruption. Normerna stipuleras i internationella initiativ och riktlinjer som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, ILO:s trepartsdeklaration om principer för multilaterala företag och socialpolitik samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. För eventuella rödflaggade innehav redogör den förvaltningsansvarige för om relevanta ESG-faktorer har beaktats i analysen och investeringsbeslutet. BMS kräver inte att rödflaggade bolag automatiskt ska uteslutas eftersom det kan finnas goda investeringsmässiga anledningar att inneha ett bolag, exempelvis om ledningen är medveten om problematiken och ämnar åtgärda den. BMS uppmuntrar också fonderna att föra en dialog med portföljbolagen kring ESG-relaterade frågor där det är relevant och där de upplever att de kan göra skillnad. 

* Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor och styrelseformer).

Förvaltningsorganisation

Patrik Brummer, styrelseordförande Brummer Multi-Strategy AB, portföljförvaltare
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik Brummer lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna till fonden Zenit.
Markus Wiklund, vice VD/COO
Markus kom till Brummer & Partners 1997 och har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Markus var dessförinnan chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. I dessa befattningar har Markus huvudsakliga arbetsfokus varit inom områdena portföljrisker, portföljsammansättning och analys av förvaltarprestationer. Efter avlagda examina i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm började Markus som kvantitativ analytiker på fonden Nektar 1997, en av Brummer & Partners hedgefonder.
Jakob Bengtsson Ekström, analytiker
Jakob Bengtsson Ekström anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB i september 2017. Våren 2017 tog Jakob masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet.
Mikael Spångberg, VD och portföljförvaltare
Mikael Spångberg utnämndes till VD och förvaltare på Brummer Multi-Strategy i september 2017. Han började sin anställning inom Brummer & Partners som COO på Nektar Asset Management i september 2012 och har sedan augusti 2013 varit vice VD för Nektar. Dessförinnan var han Managing Director och ansvarig för SEB:s Alternative Investment team, inkluderande det av SEB helägda dotterbolaget Key Asset Management i London. Från senare delen av 2007 fick han ansvaret för en grupp inom SEB Merchant Banking som förvaltade ett flertal portföljer inom alternativa strategier. Han var portföljförvaltare för SEB Merchant Bankings hedgefondsinvesteringsportfölj från 2003 och kreditanalytiker för hedgefonder vid SEB från 2000. Mikael Spångberg har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi.
Kerim Celebi, analyschef
Efter masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Kerim Celebi som analytiker på Brummer Multi-Strategy AB våren 2014. Han har främst arbetat med att vidareutveckla Brummer Multi-Strategy AB:s analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt, samt bidragit till utvecklingen av verktyg för att övervaka fondernas risktagande. Kerim har även spenderat mycket tid med fonder som BMS investerar i med syfte att förstå och bidra till vidareutveckling av investeringsprocesser. Sedan juni 2017 arbetar Kerim som analyschef på Brummer Multi-Strategy AB.
Johan Öst, operations manager
Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst vid B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER