Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Fondens inriktning

Carve är en global aktie- och kredithedgefond vars investeringsfilosofi bygger på att kombinera lång/kort aktiestrategi med kapitalstrukturarbitrage. Fonden söker avkastningsmöjligheter genom att investera i ett företags hela kapitalstruktur, såväl i eget kapital (aktier) som skulder (företagsobligationer), i kombination med investeringar i statspapper.

Bakgrund

Carve avser utnyttja de strukturella förändringar på kapitalmarknaderna som sammantaget skapar intressanta investeringsmöjligheter. Det handlar bland annat om rådande globala finansiella obalanser som skapar stress och volatilitet. Samtidigt har många stora investerare begränsningar i sina placeringsregler, exempelvis att investerare endast får ta långa positioner, eller har begräsningar vad gäller rating, valutor och löptider. Under dessa perioder är det portföljförvaltarnas uppfattning att betydande affärsmöjligheter skapas för Carve, till priset av kortsiktig högre volatilitet. Centralt i en sådan investeringsmiljö är fondens långsiktiga placeringsinriktning, fundamentala analysprocess samt delvis inlåsta kapital.

Målsättning

Fonden har ett absolut avkastningsmål och skiljer sig därmed från traditionella aktie- och obligationsfonder. Fondens mål är att över tiden ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell kredit- och aktieportfölj.
 
Carves förvaltningsmål är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på 10 till 12 procent med en standard­avvikelse på 8 till 12 procent.

Långsiktigt mandat

Förvaltningsarbetet baseras på ett långsiktigt mandat från investerarna. Detta ger portföljförvaltarna möjligheten att investera i mindre likvida strategier som man bedömer vara särskilt intressanta. Investering i fonden sker i Carve 1 eller Carve 2, två så kallade matarfonder med olika likviditet och inlåsning. I Carve 1 är inlåsningen ett år, därefter kan 25 procent av investeringen tas ut per kvartal. I Carve 2 kan en investering tas ut med 25 procent i taget per kvartal. För bägge fonderna gäller tre månaders varsel vid inlösen. Förvaltningen sker i mottagarfonden Carve Master

Placeringsinriktning

Carve investerar i aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande papper som företagsobligationer, statsskuldsväxlar och statsobligationer. Förvaltarna arbetar med en placeringshorisont som i huvudsak är 12 månader eller längre.

Placeringsinriktningen i Carve innebär att portföljförvaltarna tar såväl långa som korta positioner i aktier samtidigt som olika derivatstrategier används i syfte att höja avkastningen. Dessa investeringar kombineras med investeringar i olika räntebärande papper, t.ex. företagsobligationer, statsskuldsväxlar och statsobligationer.

Den geografiska inriktningen är i första hand Norden/Europa och i andra hand USA. Prioriterade sektorer är industri, konsumentvaror och teknologi, men fonden kan även investera i andra sektorer. Fonden är relativt koncentrerad, vilket ställer krav på djupgående analys, och därmed en inbyggd disciplin. Den långsiktiga placeringsinriktningen och möjligheten att investera i obligationer till förfall, fordrar en längre placeringshorisont och ett delvis inlåst kapital.

Positionstagande

Fondens positionstagande bygger på en fundamental bolagsanalys (bottom-up) med en tidshorisont som är 12 månader eller längre. Detta gäller både långa och korta positioner. Bolagsanalysen kompletteras med makroanalyser (top-down) vilka fungerar som ett hjälpmedel för timing, när den initiala positionen initieras eller när den stängs.

Exempel på positionstagande i Carve:

  • Fonden köper en företagsobligation och går samtidigt kort i en statsobligation, bägge i samma valuta med samma löptid, för att tjäna pengar på ränteskillnaden. Som grund för en dylik affär ligger en analys av kreditrisken i såväl företags- som statsobligationen.
  • Carve jämför aktier och företagsobligationer (och därtill relaterade instrument) i ett och samma företag för att identifiera och kapitalisera på möjliga felprissättningar mellan dessa tillgångsklasser.

Hållbarhetsinformation

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är ett förhållningssätt som ­syftar till att implementera miljö, socialt ansvar och affärsetiska ­frågor (ESG*) i investeringsbeslut för att bättre kunna ­hantera risk och generera en hållbar, långsiktig avkastning. Att ­analysera alla typer av risker och möjligheter, oavsett vad de kallas, är sunt förnuft och ingår i rollbeskrivningen för en portfölj­förvaltare. Det gäller även ESG-faktorer.

Carve Capital AB har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar och har skrivit under FNs sex principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Carve Capital AB är även så kallade ”signatories” till Standards Board for Alternative Investments (SBAI) som tar fram så kallade ”best practice”-standarder för bland annat affärsetik, bolagsstyrning, ­informationsgivning och fondvärdering. Portföljförvaltarna för Carve Master strävar efter att investera ansvarsfullt ­utifrån investeringsstrategins förutsättningar och i linje med PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar. Carve Master har en placeringshorisont på minst 12 månader och kombinerar fundamental bolagsanalys med makroanalyser och har därför goda möjligheter att integrera ESG-analys i sina investeringsbeslut. Carve Masters relativt koncentrerade portfölj gör det också relevant för portföljförvaltarna att arbeta med aktiv påverkan där de upplever att de kan göra skillnad. Carve Masters portfölj screenas mot ISS-Ethix databas en gång i kvartalet. Screeningen syftar till att identifiera potentiella innehav som fokuserar på produktion av kontroversiella vapen. Det handlar om företag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja olagliga vapen, det vill säga vapen vars produktion och användning är förbjuden enligt internationell lag, eller vapen som bedöms vara särskilt kontroversiella. Den typen av innehav exkluderas från portföljen. Carve exkluderar också bolag som återfinns på AP-fondernas etikråds rekommenderade exkluderingslista. Fonden screenas även för att identifiera eventuella innehav i bolag som bryter mot globala normer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbete och antikorruption. Normerna stipuleras i internationella initiativ och riktlinjer som exempelvis Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, International Labour Organizations (ILO) trepartsdeklaration om principer för multilaterala företag och socialpolitik samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Eventuella rödflaggade innehav diskuteras på efterkommande styrelsemöte där förvaltningsansvarige får bekräfta huruvida relevanta ESG-faktorer har beaktats i analysen och investeringsbeslutet samt om det finns förutsättningar för en direkt dialog med bolaget. Rödflaggade bolag utesluts inte per automatik eftersom det kan finnas goda investeringsmässiga anledningar att inneha ett bolag, exempelvis om ledningen är medveten om problematiken och ämnar åtgärda den, och portföljförvaltaren tror att det arbetet kommer att återspeglas i bolagets värdering. 

Under året 2018 har portföljförvaltarna för Carve ­Master varit i direkt dialog med tre bolag där det kunde anses ­föreligga risker för involvering i kränkningar av internationella normer. I ett av fallen kunde vi på ett positivt sätt avskriva anklagelserna då vi fick bekräftelse på att affärsupplägget och driften av den operativa verksamheten där risken fanns hade upphört. I två av fallen berördes påstådd inskränkning av rätten till facklig anslutning bland de anställda. Dialogen i den ena situationen föranleddes av en fördjupning inom området och fallet i fråga för att bekräfta slutsatser med extern expertis och leverantör (ISS-Ethix). I efterhand kan vi i det fallet konstatera att både dialog och fördjupning löpt väl ut då vi kan bekräfta att bolaget inte står i strid mot internationella normer. Vi fortsätter tillsammans med vår leverantör att bevaka fallet och vid behov återuppta dialogen med det bolaget. I den andra situationen föreligger komplexitet i lokal lagstiftning som görs gällande för den internationella koncernen i fråga. Det gör att vi har valt att fortsätta bevaka situationen tillsammans med vår leverantör. I vår dialog med bolaget har vi fått bra förklaringar på situationen, men kommer att följa upp årsvis.

 

*Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning)

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER