Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Fondens inriktning

Carve är en global aktie- och kredithedgefond vars investeringsfilosofi bygger på att kombinera lång/kort aktiestrategi med kapitalstrukturarbitrage. Fonden söker avkastningsmöjligheter genom att investera i ett företags hela kapitalstruktur, såväl i eget kapital (aktier) som skulder (företagsobligationer), i kombination med investeringar i statspapper.

Bakgrund

Carve avser utnyttja de strukturella förändringar på kapitalmarknaderna som sammantaget skapar intressanta investeringsmöjligheter. Det handlar bland annat om rådande globala finansiella obalanser som skapar stress och volatilitet. Samtidigt har många stora investerare begränsningar i sina placeringsregler, exempelvis att investerare endast får ta långa positioner, eller har begräsningar vad gäller rating, valutor och löptider. Under dessa perioder är det portföljförvaltarnas uppfattning att betydande affärsmöjligheter skapas för Carve, till priset av kortsiktig högre volatilitet. Centralt i en sådan investeringsmiljö är fondens långsiktiga placeringsinriktning, fundamentala analysprocess samt delvis inlåsta kapital.

Målsättning

Fonden har ett absolut avkastningsmål och skiljer sig därmed från traditionella aktie- och obligationsfonder. Fondens mål är att över tiden ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell kredit- och aktieportfölj.
 
Carves förvaltningsmål är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på 12-15 procent med en standard­avvikelse på 10 till 15 procent.

Långsiktigt mandat

Förvaltningsarbetet baseras på ett långsiktigt mandat från investerarna. Detta ger portföljförvaltarna möjligheten att investera i mindre likvida strategier som man bedömer vara särskilt intressanta. Investering i fonden sker i Carve 1 eller Carve 2, två så kallade matarfonder med olika likviditet och inlåsning. I Carve 1 är inlåsningen tre år, därefter kan 25 procent av investeringen tas ut per kvartal. I Carve 2 kan en investering tas ut med 25 procent i taget per kvartal. För bägge fonderna gäller tre månaders varsel vid inlösen. Förvaltningen sker i mottagarfonden Carve Master

Placeringsinriktning

Carve investerar i aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande papper som företagsobligationer, statsskuldsväxlar och statsobligationer. Förvaltarna arbetar med en placeringshorisont som i huvudsak är 12 månader eller längre.

Placeringsinriktningen i Carve innebär att portföljförvaltarna tar såväl långa som korta positioner i aktier samtidigt som olika derivatstrategier används i syfte att höja avkastningen. Dessa investeringar kombineras med investeringar i olika räntebärande papper, t.ex. företagsobligationer, statsskuldsväxlar och statsobligationer.

Den geografiska inriktningen är i första hand Norden/Europa och i andra hand USA. Prioriterade sektorer är industri, konsumentvaror och teknologi, men fonden kan även investera i andra sektorer. Fonden är relativt koncentrerad, vilket ställer krav på djupgående analys, och därmed en inbyggd disciplin. Den långsiktiga placeringsinriktningen och möjligheten att investera i obligationer till förfall, fordrar en längre placeringshorisont och ett delvis inlåst kapital.

Positionstagande

Fondens positionstagande bygger på en fundamental bolagsanalys (bottom-up) med en tidshorisont som är 12 månader eller längre. Detta gäller både långa och korta positioner. Bolagsanalysen kompletteras med makroanalyser (top-down) vilka fungerar som ett hjälpmedel för timing, när den initiala positionen initieras eller när den stängs.

Exempel på positionstagande i Carve:

  • Fonden köper en företagsobligation och går samtidigt kort i en statsobligation, bägge i samma valuta med samma löptid, för att tjäna pengar på ränteskillnaden. Som grund för en dylik affär ligger en analys av kreditrisken i såväl företags- som statsobligationen.
  • Carve jämför aktier och företagsobligationer (och därtill relaterade instrument) i ett och samma företag för att identifiera och kapitalisera på möjliga felprissättningar mellan dessa tillgångsklasser.

Ansvarsfulla investeringar

SAMARBETEN

Brummer & Partners var en av initiativtagarna till och grundarna av Standards Board for Alternative Investments (SBAI, tidigare HFSB). SBAI utvecklar så kallade best-practicestandarder gällande exempelvis governance (affärsetik, bolagsstyrning), integritet, transparens, intressekonflikter och fondvärdering för hedgefondbranschen. Det är en så kallad comply or explain-regim och Carve Capital AB rapporterar årligen till SBAI gällande hur förvaltningsbolaget efterlever de olika standarderna. 

Carve Capital AB har undertecknat UN PRI:s (United Nations Principles for Responsible Investment, PRI) sex principer för ansvarsfulla investeringar och rapporterar årligen till PRI om hur arbetet med ansvarsfulla investeringar fortskrider. 

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Carve Capital har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar och portföljförvaltarna strävar efter att investera ansvarsfullt utifrån investeringsstrategins förutsättningar. Carve Capital skriver under på PRI:s definition på ansvarsfulla investeringar som lyder:

Ansvarsfulla investeringar är ett förhållningssätt som syftar till att implementera miljö, socialt ansvar och affärsetiska frågor (ESG, environmental, social och governance) i investeringsbeslut för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar, långsiktig avkastning.

Att analysera alla typer av risker och möjligheter, oavsett vad de kallas, är sunt förnuft och ingår i rollbeskrivningen för en portföljförvaltare. Det gäller även ESG-faktorer. Carve Master har en placeringshorisont på minst 12 månader och kombinerar fundamental bolagsanalys med makroanalyser och har därför goda möjligheter att integrera ESG-analys i sina investeringsbeslut.

Carve Masters relativt koncentrerade portfölj gör det också relevant för portföljförvaltarna att arbeta med aktiv påverkan där de upplever att de kan göra skillnad. Carve Masters portfölj screenas mot ISS-Ethix databas en gång i kvartalet. Screeningen syftar till att identifiera potentiella innehav som bryter mot internationella initiativ och riktlinjer som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, ILO:s trepartsdeklaration om principer för multilaterala företag och socialpolitik samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Eventuella rödflaggade innehav diskuteras på efterkommande styrelsemöte där förvaltningsansvarige får bekräfta huruvida relevanta ESG-faktorer har beaktats i analysen och investeringsbeslutet. Rödflaggade bolag utesluts inte per automatik eftersom det kan finnas goda investeringsmässiga anledningar att inneha ett bolag, exempelvis om ledningen är medveten om problematiken och ämnar åtgärda den, och portföljförvaltaren tror att det arbetet kommer att återspeglas i bolagets värdering. 

Carve har valt att exkludera företag som är direkt involverade i att utveckla, producera, underhålla eller sälja olagliga vapen, det vill säga vapen vars produktion och användning är förbjuden enligt internationell lag, eller vapen som bedöms vara särskilt kontroversiella. Carve exkluderar också bolag som återfinns på AP-fondernas etikråds rekommenderade exkluderingslista.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER