Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Riskhantering

Riskhantering är en integrerad och viktig del i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har identifierat olika typer av risker och fastställer riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Förvaltarens styrelse fastställer regelbundet en riskhanteringsplan som närmare anger hur förvaltaren ska identifiera, mäta, styra och kontrollera dessa risker. Förvaltaren fastställer vidare begränsningar för de risker som portföljförvaltarna tillåts ta vid förvaltningen av fonden. En robust riskhanteringsprocess består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av risken. Daglig riskmätning och riskkontroll utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltaren separata enheter inom B & P Fund Services AB, ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners. B & P Fund Services AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Carve Master utnyttjar i hög utsträckning olika derivat- och terminsstrategier. Syftet med dessa är bland annat att förändra fondens riskprofil, samt att tillvarata marknadens förväntade kursrörelser för att förbättra fondens långsiktiga avkastning. Carve Master utnyttjar vidare i hög utsträckning så kallade blankningsstrategier, det vill säga försäljning av värdepapper som fonden inte äger men dock förfogar över. Carve Master kan dessutom utnyttja belåning i syfte att på ett kontrollerat sätt öka hävstångseffekten och avkastningen på fondens tillgångar. Analys och kontroll av marknadsrisker, bland annat med hjälp av så kallade Value-at-Risk-modeller (VaR), är en viktig del av portföljförvaltarnas arbete. I Carve Masters kvartalsrapporter anges utöver resultat och nyckeltal även riskmått, däribland standardavvikelse, downside risk, Sharpe-kvot, högsta och lägsta VaR samt eventuell andel svårvärderade tillgångar.

Riskprofil

Förvaltaren eftersträvar att fondens genomsnittliga risk­nivå, mätt som årlig standardavvikelse normalt över en r­ullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 10 och 15 procent. Fondens placeringsinriktning innebär dock att fondens risk­nivå tidvis kan bli hög. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas.

Olika typer av risker

All fondverksamhet är förknippad med olika typer av risker. Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen.

Marknadsrisker:

 • att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris,
 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt,
 • risker som har samband med koncentrationer av till­gångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk,
 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper.

Likviditetsrisker:

 • stora marginalsäkerhetskrav i samband med derivataffärer kan tvinga fonden att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt,
 • att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris,
 • stora uttag ur fonden.

Motparts- och kreditrisker:

 • att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna,
 • beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer.

Operativa risker:

 • risker kopplade till förvaltarens operativa verksamhet som kan avse beroende av portföljförvaltare, IT-system, rutiner med mera,
 • andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltarens verksamhet,
 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering.

Outsourcingrisker:

 • risker kopplade till tjänster genomförda av tredjeparts­leverantör, såsom B & P Fund Services AB och Citco Fund Services (Cayman Islands) Ltd.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER