Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Fondens inriktning

Frosts inriktning är att på ett effektivt sätt utnyttja den marknadssituation som råder i de skandinaviska marknaderna. Centralbanker har köpt betydande andel av obligationsmarknaden samtidigt som banker av regulatoriska skäl dragit ner sin närvaro. Dominanta aktörer och brist på arbitragekapital bidrar till att relativ prissättning mellan olika finansiella instrument allt oftare är skev, märklig eller rent av ologisk. Fondens framgång vilar i stor utsträckning på förvaltarnas förmåga att korrekt bedöma vilka instrument som är ”felprissatta” i förhållande till varandra. Förvaltarnas omdöme, kunskap och erfarenhet av liknande finansiell handel är här av stor betydelse.

Fonden strävar efter att ge andelsägarna en god avkastning till låg risk. Frost har låg korrelation med finansiella marknader och utgör därmed ett redskap för riskspridning för institutionella placerare och privatpersoner.

målsättning

Fonden har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att fonden över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Fondens mål är att uppnå varaktigt hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

investeringsfilosofi

Frosts affärsidé är att generera alfa, det vill säga okorrelerad avkastning. Fondens uttalade syfte är att höja avkastningen och sänka risken i en traditionell, institutionell portfölj. Genom att komplettera en typisk portfölj bestående av aktier och obligationer med en investering i Frost är det förvaltarnas ambition att den traditionella portföljens långsiktiga avkastning ska höjas samtidigt som dess risk sänks.

analys och idégenerering

Frosts portföljförvaltare följer fortlöpande marknadens prissättning av olika finansiella instrument samt den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Portföljförvaltarna genomför ett omfattande analysarbete, resulterande i positioner som bedöms passa fonden. Till stöd har förvaltarna en grupp som är dedikerad till utveckling och användning av kvantitativa analysverktyg. Den analys som fondens positionstagande grundar sig på utgörs huvudsakligen av analys hos förvaltaren. Kostnaden för sådan analys täcks således av det fasta förvaltningsarvode som utgår ur fonden. 

Portföljkonstruktion

Frost använder en kvalitativ investeringsprocess som främst bygger på sunt förnuft. Till sin hjälp har förvaltarna ett omfattande kvantitativt stöd för att etablera effektiva positioner. Det övergripande portföljansvaret har Frosts förvaltningsansvarige.

Frosts portfölj består av positioner som portföljförvaltarna bedömer ha goda vinstmöjligheter i förhållande till förlustrisken. De enskilda positionerna avvägs mot varandra i syfte att uppnå ett effektivt risktagande för fonden som helhet. Övergripande portföljhänsyn är ett dominerande karaktärsdrag i Frosts investeringsprocess och många positioner etableras för att reducera risken i portföljen. Riskbidrag, marknadslikviditet och balansräkningshänsyn är avgörande faktorer för att bestämma olika positioners storlek.

Frost har veckovisa investeringsmöten där hela organisationen är närvarande. Positioner, portföljkomposition och riskscenario dokumenteras för att vid ett senare tillfälle kunna följas upp och analyseras när utfall inte blir som förväntat.

Portföljsammansättning

Fonden kommer till största delen att bestå av ett stort antal positioner baserade på relativ värdering som förvaltarna bedömer ha goda vinstmöjligheter samtidigt som risken för förluster över en längre placeringshorisont är låg. Ju fler affärer som görs med god vinstchans till låg risk, desto mer arbitrageliknande blir det totala resultatet över tiden och förlustrisken kan vara klart lägre än vad volatilitetsmålet annars skulle indikera.

Exempel på sådana positioner är skevheter/hack i avkastningskurvorna för terminsräntor inom eller mellan marknader, inkonsistent prissättning av inflation, volatilitet, etc.

Frost kommer även i begränsad omfattning att ta andra typer av positioner, exempelvis sådana som är uttalat riktningsberoende eller beroende av riskpremier. Dessa positioner kan vara såväl korta som långa och arbeta både med och mot riskpremier. Sådana positioner tas främst för att balansera fondens totala risktagande på ett optimalt sätt eller för att utnyttja alltför lågt prissatt optionalitet.

Förvaltaren har för avsikt att, vid behov, begränsa storleken på nyinsättningar för att på detta sätt undvika utspädning av befintliga investerares vinstmöjligheter. 

Hållbarhetsinformation

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar i mångt och mycket om sunt förnuft. Det ingår i en portföljförvaltares uppdrag att analysera relevanta risker och möjligheter oavsett om de benämns vara ESG*-faktorer eller exempelvis teknologisk utveckling och politisk risk. Att fatta välinformerade beslut är nödvändigt för att förvaltaren ska nå sitt mål om att generera en långsiktigt hållbar god riskjusterad avkastning.

Förvaltaren har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar. Brummer & Partners är även en så kallad signatory till Standards Board for Alternative Investments (SBAI) som tar fram best practice-standarder för bland annat affärsetik, bolagsstyrning, informationsgivning och fondvärdering. Brummer & Partners har vidare skrivit under PRI:s (UN Principles for Responsible Investment) sex principer för ansvarsfulla investeringar på gruppnivå.

Frost är inte en etisk fond i den bemärkelsen att förvaltaren är beredd att avstå avkastning till förmån för etiska eller moraliska hänsynstaganden men förvaltaren strävar efter att vara en ansvarsfull förvaltare utifrån sina förutsättningar och i linje med relevanta principer från PRI.

Förvaltaren är inte heller en investerare i klassisk bemärkelse utan bedriver en förvaltning syftande till att medelst en instrumentflora av främst så kallade riskfria finansiella instrument skapa en portfölj som ger en avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna. Frosts portfölj domineras av ränteinstrument. Frosts portföljförvaltare följer löpande marknadens prissättning av finansiella instrument samt den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Exempel på relevanta ESG-faktorer för Frosts investeringsstrategi är riskbedömning av länder i vars statsobligationer handel kan förekomma. Utvärderingen av handel i nya emittenter föregås av en analysprocess där relevanta risker bedöms, vilket ur ett ESG-perspektiv till exempel kan medföra att korruptionsproblematik lyfts fram som en negativ faktor.

Frost investerar normalt inte i enskilda bolag, det vill säga i aktier eller företagsobligationer. För det fall Frost investerar i aktier eller företagsobligationer är målsättningen att inkludera relevanta ESG-faktorer i analys och investeringsbeslut. Frost investerar inte i företag som är direkt involverade i kol, eller att utveckla, producera, underhålla eller sälja vapen som är olagliga, eller som anses kontroversiella, till exempel kärnvapen, klusterbomber; personminor, biologiska och kemiska vapen. Brummer & Partners Sustainability-team i samarbete med risk-teamet, som är oberoende från fonderna, screenar också Frost för att säkerställa efterlevnad. Utöver minimikraven så granskas Frost även för bolag som påstås vara involverade i kränkningar av internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Granskningen genomförs kvartalsvis och eventuellt identifierade bolag diskuteras med Brummer & Partners Sustainability-team och sätts upp på agendan för nästkommande styrelsemöte där styrelseledamöterna har möjlighet att ställa frågor till den förvaltningsansvarige om de så önskar.

Förvaltaren utvärderar kontinuerligt sitt arbete med ansvarsfulla investeringar.

* Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning).

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER