Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Nektars aktiva förvaltning har upphört. Fonden fusionerades med Brummer Multi-Strategy den 2 september 2019.

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativprissättning i räntemarknader och makro. Fondens mål är att skapa absolut, uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Nektar Asset Management AB

Nektar startades den 1 januari 1998 och är en specialfond enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Nektar Asset Management AB. Nektar Asset Management AB ägs till 90,1 procent av Brummer & Partners AB och till 9,9 procent av nyckelpersoner inom bolaget. Bolaget erhöll tillstånd från Finansinspektionen att utöva fondverksamhet den 30 oktober 1997 och omauktoriserades enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 10 december 2014. Nektar (Bermuda) Ltd förvaltas av Nektar Asset Management LLP.

Styrelseordförande är Patrik OlssonSvante Elfving är vice ordförande. Förvaltningsansvarig är Patrik Olsson. Martin Larsén är vice förvaltningsansvarig. VD är Gunnar Wiljander och vice VD är Johanna Ahlgren.

Styrelse

Thomas Andersson, delägare i Nektar Asset Management AB
Thomas Andersson var portföljförvaltare på Nektar från 2001-2018. Dessförinnan arbetade han som market maker i skandinaviska stats- och bostadsobligationer samt swappar vid Credit Suisse från 1997. Hans tidigare erfarenheter omfattar bland annat rollen som ansvarig för kundhandlargruppen och positionstagare på JP Bank från hösten 1993. Han kom då närmast från Banque Paribas i London dit han flyttade 1992 för att arbeta som market maker i tyska statsobligationer. Han började 1989 vid Sveriges Riksbank som förvaltare av Sveriges valutareserv. Thomas Andersson har examen från Uppsala universitet 1989.
Kent Janér, delägare i Brummer & Partners AB
Kent Janér är delägare i Brummer & Partners och även medlem av Nobelstiftelsens investeringskommitté. Han var förvaltningsansvarig för Nektar från fondens start 1998 till januari 2015. Åren 1991 – 1995 var han vice verkställande direktör i JP Bank och suppleant i bankens styrelse. Han började 1989 på JP Bank som chef för räntebärande handel och hade det övergripande ansvaret för bankens positionstagande. Dessförinnan var han anställd på Citicorp i London som senior market maker i långa engelska statsobligationer med vikarierande ansvar för avdelningens totala riskhantering. Han inledde sin yrkeskarriär som market maker i statsobligationer vid Svenska Handelsbanken 1984. Kent Janér har examen från Handelshögskolan i Stockholm 1984.
Patrik Olsson, förvaltningsansvarig Nektar, styrelseordförande
Patrik Olsson är förvaltningsansvarig för Nektar sedan januari 2015 och började på Nektar i juni 2011. Han kom då närmast från Unicredit Group där han sedan 2009 var global räntechef samt hade delat ansvar för gruppens handel i emerging markets. Mellan 2003-2009 hade Patrik olika seniora roller i ABN Amro, senast som global chef för räntor, valutor och råvaruhandel och efter sammanslagningen med RBS var han global chef för trading i lokala marknader (emerging markets) som spann över räntor, valutor och krediter. Dessförinnan arbetade han mellan 2000 och 2003 på Deutsche Bank som Managing Director för europeisk statsobligationshandel. 1995-2000 arbetade han på Salomon Brothers i London som market maker i tyska statsobligationer. Innan det anställdes han vid Sveriges Riksbank som portföljförvaltare. Patrik Olsson har en examen från handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1992.
Svante Elfving, (vice ordförande), delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving var en av grundarna av Brummer & Partners 1995 och kom närmast från Alfred Berg. Han har medverkat i ett betydande antal transaktioner för olika uppdragsgivare, dels inom Brummer & Partners sedermera avyttrade corporate finance-verksamhet, dels under sin tid på Alfred Berg Fondkommission. Han ansvarade från 1993 för corporate finance-verksamheten vid Alfred Berg där han anställdes 1987. Han arbetade dessförinnan som analytiker och portföljförvaltare på försäkringsbolaget Trygg-Hansa från 1983. Svante Elfving har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1983.
Ola Paulsson, koncernchef Brummer & Partners
Ola Paulsson är sedan 2017 koncernchef för Brummer & Partners. Dessförinnan var han Chief Operating Officer för Brummer Multi-Strategy. Under 2009 – 2014 var han vice verkställande direktör för B & P Fund Services AB efter ha börjat sin anställning hos Brummer & Partners som bolagsjurist 2004. Från årsskiftet 1996/1997 var han biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han bland annat arbetade med allmän affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och värdepappersrätt. Han var tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994 - 1996. Ola Paulsson har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 1994.
Michael Hemph, analyschef
Michael Hemph återvände till Nektar som ansvarig för gruppen för kvantitativ analys 2007. 2005 – 2007 arbetade han på Carnegie med analys och förvaltning inom Private Banking. Han anställdes 2000 hos Nektar i samband med sitt examensarbete och fick efter examen rollen som kvantitativ analytiker. Michael Hemph har examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2000.

Ledning

Gunnar Wiljander, VD
Gunnar Wiljander utnämndes till verkställande direktör för Nektar i maj 2011 efter att från mars 2010 varit COO och vice verkställande direktör. Dessförinnan var han konsult och rådgivare åt hedgefonder och institutionella investerare genom sitt eget bolag Wiljander & Co. 1998 – 2008 jobbade Wiljander mot internationella hedgefonder i olika funktioner på SEB, från 2003 som kundansvarig för hedgefonder och innan dess som ansvarig för försäljning av ränte- och valutaprodukter till utländska fonder. 1994 – 1998 var Wiljander ansvarig portföljförvaltare för räntor och valutor på Investor AB. Han var chef för penning-marknad och treasury på Midland Montagu Bank (HSBC Group) dit han rekryterades efter att från 1986 varit market maker i räntor vid PK-Banken. Gunnar Wiljander har examen från Handelshögskolan i Stockholm 1987.
Michael Hemph, analyschef
Michael Hemph återvände till Nektar som ansvarig för gruppen för kvantitativ analys 2007. 2005 – 2007 arbetade han på Carnegie med analys och förvaltning inom Private Banking. Han anställdes 2000 hos Nektar i samband med sitt examensarbete och fick efter examen rollen som kvantitativ analytiker. Michael Hemph har examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2000.
Johanna Ahlgren, vice VD och bolagsjurist
Johanna Ahlgren är vice VD sedan september 2017 och bolagsjurist på Nektar sedan februari 2014. Dessförinnan var hon från 2010 jurist vid B & P Fund Services och har arbetat med samtliga bolag inom Brummer & Partners men med huvudfokus på Nektar. Hon började sin yrkeskarriär som biträdande jurist på advokatbyrån Gernandt & Danielsson 2007. Johanna Ahlgren har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 2007.

 

Revisor

KPMG AB
Anders Bäckström, auktoriserad revisor
Box 382
101 27 Stockholm

 

LEGAL INFORMATION

Intressekonflikter

Förvaltningsbolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter som uppstår under förvaltningen av fonden Nektar och hantera och redovisa de intressekonflikter som trots detta uppkommer. Förvaltningsbolaget har för detta ändamål antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Förvaltningsbolaget strävar efter att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera eventuella intressekonflikter för att kvalitativt och kvantitativt kunna värdera dessa. Huvudansvaret för att identifiera, hantera och övervaka intressekonflikter ligger hos styrelsen. Uppföljning sker löpande inom ramarna för förvaltningsbolagets styrelsearbete.

Det är naturligt att det finns risk för intressekonflikter inom ramarna för den verksamhet som förvaltningsbolaget bedriver. Skulle en intressekonflikt uppstå ska denna konflikt lösas på ett sådant sätt att ingen enskild andelsägare eller grupp av andelsägare lider skada eller förfördelas. Härtill får inte intressekonflikten riskera att skada förvaltningsbolagets anseende hos andelsägare, aktieägare eller andra intressenter.

Om åtgärderna ovan inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas, ska förvaltningsbolaget tydligt informera investerarna om arten av eller orsaken till intressekonflikten innan förvaltningsbolaget utför några tjänster för deras räkning.

Förvaltningsbolaget bedömer att det för närvarande inte föreligger några intressekonflikter i verksamheten som kan komma att skada investerarnas intressen.

Fonden Nektars förvaringsinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), har vidare identifierat följande aktuella och potentiella intressekonflikter kopplade till dess roll som förvaringsinstitut, samt hur dessa hanteras och övervakas, i nedanstående dokument:

Routines for Conflicts of Interest

bästa möjliga resultat 

Förvaltningsbolaget ska, för den typ av transaktioner för vilka bästa utförande är relevant, vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Nektarfonden, med beaktande av pris, kostnader, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra överväganden som är av intresse för utförandet av ordern. För förvaltningsbolaget handlar det främst om att välja rätt motpart, vilket primärt baseras på faktorerna pris/kostnad och likviditet i exekveringen.

Förvaltningsbolaget har upprättat interna regler för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner samt placering av order. Andelsägare kan på begäran få ta del av dessa interna regler.

Incitament

Förvaltningsbolaget bedriver förvaltning av den alternativa investeringsfonden Nektar. Enligt gällande regelverk får Förvaltningsbolaget i sin verksamhet endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas ut eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och den får inte hindra Förvaltningsbolaget från att agera i andelsägarnas intresse. Nedan lämnar Förvaltningsbolaget information om sådana incitament i fondverksamheten som omfattas av gällande regelverk och som betalas eller ges till eller av en tredje part. Andelsägare kan på begäran få ta del av närmare information.

Ersättningar inom ramen för fondförvaltningen

Förvaltningsbolaget får ersättning från fonden i form av ett fast förvaltningsarvode, och i tillämpliga fall även ett prestationsbaserat förvaltningsarvode. Det fasta förvaltningsarvodet täcker sådana kostnader som Förvaltningsbolaget har avseende exempelvis administration, revision, bokföring, förvaring av värdepapper samt tillsyn. Den fasta förvaltningsavgiften täcker även kostnaden för sådan verksamhet som Förvaltningsbolaget lagt ut till annan part. I fondbestämmelserna framgår de högsta avgifter som kan förekomma i fonden. I informationsbroschyren framgår aktuella avgifter.

Vid sidan av den ersättning som utgår i form av förvaltningsarvode betalar även fonderna eventuellt förekommande skatter, avvecklingsavgifter och motsvarande transaktionsrelaterade avgifter och kostnader till tredje part.

Incitament i form av investeringsanalys

Den analys som fondens positionstagande grundar sig på utgörs huvudsakligen av analys hos Förvaltningsbolaget. Kostnaden för sådan analys täcks således av det fasta förvaltningsarvode som utgår ur fonden. Vid vissa situationer kan Förvaltningsbolagets egna analys kompletteras med analys som tillhandahålls av tredje part. Vid användandet av sådan analys har Förvaltningsbolaget rutiner som säkerställer att den analys som erhålls inte inskränker Förvaltningsbolagets förmåga att leva upp till kraven om bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner. Direkta kostnader för externt förvärvad analys som belastas fondandelsägare redovisas närmare i fondens årsberättelse.

Ersättning till tredje part - förmedlingsersättning

Förvaltningsbolaget använder sig av en distributör för förmedling av fonden Nektar, B & P Fund Services AB. B & P Fund Services AB får ersättning från Förvaltningsbolaget som bland annat avser att täcka kostnader som är hänförliga till förmedling av Förvaltningsbolagets fond. Distributionsersättningen till B & P Fund Services AB utgår med ett belopp som motsvarar 0,3 procent av Brummer Multi-Strategy AB:s investeringar i Förvaltningsbolagets fond Nektar. Förmedlingsersättningen innebär inte några extra kostnader för kunden.

Ersättning till tredje part - ersättning till uppdragstagare

Till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare utgår även ytterligare ersättningar för att täcka de kostnader som är hänförliga till den verksamhet Förvaltningsbolaget lagt ut till respektive uppdragstagare. Dessa administrativa tjänster kan även inbegripa viss hantering avseende Förvaltningsbolagets fond gentemot kund. Den ersättning Förvaltningsbolaget betalar till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare återspeglas av Förvaltningsbolagets faktiska utnyttjande av tjänster. Ersättningen till uppdragstagare enligt uppdragsavtal innebär inte några extra kostnader för kunden.

Värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner

Förvaltningsbolaget har möjlighet att i förvaltningen av fonden Nektar använda sig av värdepapperslån jämte andra finansieringstransaktioner såsom repor, omvända repor och totalavkastningsswappar, i enlighet med fondbestämmelserna. In- och utlåning sker på marknadsmässiga villkor, höjer kvaliteten och ligger i andelsägarnas intresse. Intäkter och avgifter hänförliga till värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner tillfaller/belastar fonden och redovisas i halvårsrapport och helårsrapport för fonden.

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Nektar Asset Management AB


Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER