Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Nektars aktiva förvaltning har upphört. Fonden fusionerades med Brummer Multi-Strategy den 2 september 2019.

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativprissättning i räntemarknader och makro. Fondens mål är att skapa absolut, uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Nektar Special Opportunity – en framgångssaga

Nektar Special Opportunitys investeringsstrategi var att utnyttja den begränsade balansräkningskapacitet i finanssystemet som uppstod efter finanskrisen. Fondens primära inriktning var relativ värdering mellan finansiella instrument på räntemarknaden. Efter två framgångsrika år ansåg portföljförvaltarna att fondens uppdrag var slutfört. Fonden avvecklade sina positioner och betalade tillbaka kapitalet till investerarna i maj 2011.


Den finansiella krisen och den därpå följande minskningen av arbitragekapital skapade till synes ologiska relativa prisförhållanden mellan olika finansiella instrument. En normalisering av dessa förhållande verkade trolig och Nektar Asset Managements åsikt var att dessa borde erbjuda ett ovanligt gott utbyte mellan avkastning och risk. Fonden Nektar Special Opportunity startades enbart för att utnyttja exceptionella prissättningsanomalier på ett effektivt sätt. En nyckelfaktor för fonden var att investerarna uppmuntrades att låsa sitt kapital i fonden i ungefär tre år. Fonden startade i april 2009 och stängdes för nya investerare i juni samma år. Den 15 april 2011, efter två år, meddelande förvaltningsbolaget att eftersom fonden hade uppnått sina mål tidigare än förväntat skulle fonden stängas ett år tidigare än vad som ursprungligen planerats (se nyhet ur arkivet nedan). Fonden betalade tillbaka allt kapital till investerarna i mitten av maj 2011.


Nektar Special Opportunity var registrerad som en svensk specialfond förvaltad av Nektar Asset Management AB.

Mål

Fonden strävade efter att utnyttja de speciella marknadsförutsättningar som uppstod efter finanskrisen i slutet av 2000-talet. Fondens mål var att ge sina andelsägare god avkastning till låg risk, mätt som risken för förluster över en flerårig horisont.

Placeringsinriktning

Fonden var inriktad på att få avkastning från två källor: investeringar i instrument där prissättningen var starkt påverkad av finanskrisen samt ständiga omallokeringar bland dessa instrument.


Portföljens tyngdpunkt var på relativvärde-positioner baserade på uppfattade prisanomalier på räntemarknaderna – positioner som förvaltarna uppfattade erbjöd goda möjligheter till vinst förenat med låg risk över en flerårig tidshorisont.

Portföljkonstruktion 

Portföljen var uppdelad i tre huvudkategorier:

  • Arbitrage – Inlåsta vinster realiseras utan normal marknadsrisk inom fondens förväntade livslängd.
  • Semi-arbitrage - Liknande positioner som arbitrage men med en investeringshorisont bortom fondens förväntade livslängd.
  • Strategier baserade på relativ värdering – Baserade på relativ värdering av olika tillgångar, till exempel mellan olika segment på avkastningskurvan.


Övriga positioner – Denna kategori omfattade positioner som inte passar in i någon av huvudkategorierna och som huvudsakligen var avsedda att minska risken eller diversifiera portföljen.

Portföljkomposition

Nektar Special Opportunitys portfölj dominerades av ränteinstrument. Fonden hade sina största exponeringar i Sverige, Storbritannien och USA. Fonden hade även mindre positioner i Japan och i euroområdet.


Portföljen innehöll en kombination av långa och korta positioner i många olika instrument. Normalt innehöll portföljen över 50 positioner fördelade på fler än tio olika teman. Fonden förvaltades aktivt.

Förvaltningsorganisation

Nektar Special Opportunity hade en annan förvaltningsmodell än systerfonden Nektar. Den dagliga förvaltningen av fonden sköttes av Martin Larsén medan fondens förvaltningsansvarige Torbjörn Olofsson hade det övergripande ansvaret för portföljen.


Investeringsidéer presenterades för en investeringskommitté bestående av Nektars samtliga portföljförvaltare samt Michael Hemph, chef för Kvantitativ Analys. Denna kommitté bestämde exakt vilka positioner som skulle inkluderas i portföljen.

 

Månadsrapport Nektar Special Opportunity april 2011

Artikel i DI om Nektar Special Opportunity

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER