Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativprissättning i räntemarknader och makro. Fondens mål är att skapa absolut, uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Risk

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens risk­nivå skulle kunna bli hög. Förvaltningsbolaget begränsar dock fondens faktiska risk­nivå i en strävan att uppnå ett bättre utbyte mellan avkastning och risk än i en traditionell värdepappers­portfölj. Förvaltningsbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rull­ande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 4 och 10 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

Riskhantering

Nektars enskilda positioner avvägs mot varandra så att fonden uppnår ett önskat utbyte mellan avkastning och risk. Härvidlag eftersträvas en hög grad av intern diversifiering, det vill säga att Nektars portfölj ska bestå av ett stort antal olika positioner med låg inbördes korrelation.
Det kan åstadkommas genom att till exempel positionerna baseras på varierande metodik, eller att de involverar olika marknader eller instrument som uppvisar låg samvariation.
I syfte att optimera fondens totala riskjusterade avkastning kan enskilda positioner begränsas eller helt utelämnas, trots att de bedöms vara attraktiva var för sig. Samtidigt kan positioner som uppvisar en lägre förväntad riskjusterad avkastning komma att ingå, tack vare att de uppvisar negativ korrelation med övriga delar av portföljen och därmed sänker den totala portföljrisken.
Riskhantering är en integrerad och väsentlig del av Nektars verksamhet. Förvaltningsbolagets styrelse identifierar olika typer av risker (såsom marknadsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker samt operativa risker) och fastställer begränsningar för de risker som portföljförvaltarna tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Marknadsriskerna begränsas (limiteras) så att fondens förväntade risknivå understiger aktiemarknadens risk.
Nektar använder sig av etablerade metoder för att mäta, optimera och kontrollera fondens exponering för marknadsrisk, exempelvis Value-at-Risk-mått, simuleringar och känslighetsanalyser. Kvantitativa metoder kompletteras med kvalitativa bedömningar.
Fonden handlar i huvudsak med instrument där kredit­risken är låg eller mycket låg.
Daglig riskmätning och riskkontroll utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltningsbolaget separata enheter inom B & P Fund Services AB (”BFS”), ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners AB.

Olika typer av risker

All fondverksamhet är förknippad med olika typer av risker. Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen.

Marknadsrisker:

 • förändringar i hela marknadens prissättning av ett tillgångsslag,
 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper,
 • förändringar i valutakurser,
 • risker som har samband med koncentrationer av till­gångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk,
 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt.

Likviditetsrisker:

 • risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris,
 • ökade marginalsäkerhetskrav i samband med derivataffärer eller återköpsavtal (repor) som kan tvinga fonden att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt.

Motparts- och Kreditrisker:

 • risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarnaeller riskerar att ställa in betalningarna,
 • beroendet av clearinghus, förvaringsinstitut och andrauppdragstagare.

Operativa risker:

 • risker kopplade till förvaltningsbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering,värdering, IT-system, rutiner med mera,
 • förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltningsbolagets verksamhet,
 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden ochmisstolkningar i modeller för riskhantering.

Outsourcingrisker:

 • risker kopplade till tjänster genomförda av tredjeparts­leverantör.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER