Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativprissättning i räntemarknader och makro. Fondens mål är att skapa absolut, uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Fondens inriktning

Nektar har sedan start haft ett uttalat syfte, att skapa okorrelerad avkastning. Målsättningen är att fonden både ska höja avkastningen och verka risksänkande på en normal institutionell placeringsportfölj. Fondens investeringsprocess är kvalitativ med ett starkt kvantitativt stöd. Nektars portfölj kombinerar positioner inom relativvärde/bedömda felprissättningar på räntemarknaden med fundamentala positioner som är riktningsberoende. Fondens portfölj domineras av ränte- och valutainstrument.

Målsättning

Fonden har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att fonden över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Fondens mål är att uppnå varaktigt hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Investeringsfilosofi

Nektars affärsidé är att generera alfa, det vill säga okorrelerad avkastning. Fondens uttalade syfte är att höja avkastning och sänka risk i en traditionell, institutionell portfölj. Genom att komplettera en typisk portfölj bestående av aktier och obligationer med en investering i Nektar är det portföljförvaltarnas ambition att den traditionella portföljens långsiktiga avkastning ska höjas samtidigt som dess risk sänks.

Analys och idégenerering

Fondens portföljförvaltare följer fortlöpande marknadens prissättning av olika finansiella instrument samt den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Varje portföljförvaltare genomför ett omfattande analysarbete, resulterande i positioner som bedöms passa både den egna portföljen och fonden. Till stöd har förvaltarna både en strateg och en grupp som är dedikerad till utveckling av kvantitativa analysverktyg.

Portföljkonstruktion

Nektar använder en kvalitativ investeringsprocess som främst bygger på sunt förnuft. Till sin hjälp har förvaltarna ett omfattande kvantitativt stöd för att etablera effektiva positioner. Varje enskild förvaltare ansvarar för den egna portföljens risk och avkastning. Det övergripande portföljansvaret har Nektars förvaltningsansvarige Patrik Olsson.

Nektars portfölj består av positioner som förvaltarna bedömer har god risk/reward. De enskilda positionerna avvägs mot varandra i syfte att uppnå ett effektivt risktagande för fonden som helhet. Övergripande portföljhänsyn är ett dominerande karaktärsdrag i Nektars investeringsprocess och många positioner etableras för att reducera risken i portföljen. Riskbidrag, marknadslikviditet och balansräkningshänsyn är avgörande faktorer för att bestämma olika positioners storlek.

Portföljsammanssättning

Nektars portfölj domineras av ränte- och valutainstrument men har regelbundet även exponeringar i aktieindex, kreditindex och råvaruterminer. Fondens största exponeringar är i Sverige, euroområdet, Storbritannien, USA och Asien.

Nektars portfölj är en kombination av köpta och sålda positioner i en mängd olika instrument. Normalt består portföljen av flera hundra positioner. Förvaltningen av fonden är aktiv. Ungefär hälften av Nektars positioner har en tidshorisont på tre till sex månader medan övriga positioner är antingen mer kortsiktiga eller långsiktiga.

Nektar opererar generellt med hävstång, skapad både med derivat och belåning via återköpsavtal (repor). Fonden använder även derivat i stor omfattning för att skapa önskad riskprofil och täcka av oönskade risker.

Ansvarsfulla investeringar

SAMARBETEN PÅ GRUPPNIVÅ

Brummer & Partners var en av initiativtagarna till och grundarna av Standards Board for Alternative Investments (SBAI, tidigare HFSB). SBAI utvecklar så kallade best-practicestandarder gällande exempelvis governance (affärsetik, bolagsstyrning), integritet, transparens, intressekonflikter och fondvärdering för hedgefondbranschen. Det är en så kallad comply or explain-regim och Nektar Asset Management AB rapporterar årligen till SBAI gällande hur förvaltningsbolaget efterlever de olika standarderna. 

Brummer & Partners AB har undertecknat PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar och kommer att rapportera till PRI om hur gruppens olika förvaltningsbolag arbetar med att implementera ansvarsfulla investeringar med start i mars 2018. I den rapporteringen ingår Nektar Asset Management AB:s arbete med ansvarsfulla investeringar. Nektar Asset Management AB har fyllt i PRI:s DDQ för utvärdering av hedgefonders införlivande av hållbarhetsaspekter.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Nektar Asset Management AB har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar. Nektar är inte en etisk fond i den bemärkelsen att vi är beredda att avstå avkastning till förmån för etiska eller moraliska hänsyn men vi strävar efter att vara ansvarsfulla investerare utifrån våra förutsättningar. Vi stämmer in i PRI:s definition som lyder:

Ansvarsfulla investeringar är ett förhållningssätt som syftar till att implementera miljö, socialt ansvar och affärsetiska frågor (ESG, environmental, social och governance) i investeringsbeslut för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar, långsiktig avkastning.

Nektars portfölj domineras av ränte- och valutainstrument. Nektars portföljförvaltare följer löpande marknadens prissättning av finansiella instrument samt den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Nektar Asset Management AB strävar efter att vara en ansvarsfull investerare. För oss innebär denna målsättning att utvärdera alla risker och möjligheter med varje enskild investeringsmöjlighet, inklusive ESG aspekter, i syfte att fatta väl underbyggda investeringsbeslut. 

Nektar investerar normalt inte i enskilda bolag, det vill säga i aktier eller företagsobligationer. För det fall Nektar investerar i aktier eller företagsobligationer är vår målsättning att inkludera relevanta ESG-faktorer i analys och investeringsbeslut. Nektar investerar inte i företag som fokuserar på produktion av kontroversiella vapen eller klusterbomber. 

Andelsägare kan på begäran få ta del av förvaltningsbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och PRI hedgefond DDQ.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER