Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens investeringsstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

Brummer Multi-Strategy (Bermuda) och Brummer Multi-Strategy 2xL (Bermuda) förvaltas av Brummer & Partners Asset Management (UK) Ltd.

FÖRVALTNINGSORGANISATION

Patrik Brummer
Styrelseordförande och Portföljförvaltare
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna av fonden Zenit. Patrik är ägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.
Markus Wiklund
VD, Brummer Multi-Strategy
Markus Wiklund utnämndes till VD för Brummer Multi-Strategy AB i oktober 2021 och är partner på Brummer & Partners. Markus kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker på fonden Nektar. Markus har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Markus var dessförinnan chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. I dessa befattningar har hans huvudsakliga arbetsfokus varit inom områdena portföljrisker, portföljsammansättning och analys av förvaltarprestationer samt affärsutveckling. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Alexander Nyblom
Operations Specialist
Alexander Nyblom anställdes i januari 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Alexander kom till Brummer & Partners 2011 och anställdes i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. Mellan 2016 och 2018 arbetade han med liknande arbetsuppgifter i London för Brummer & Partners UK. Alexander har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.
Andreas Ekenbäck
Risk Manager
Andreas Ekenbäck anställdes i november 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Han kommer närmast från en roll med ansvar inom risk och rapportering på Lynx Asset Management AB och arbetade dessförinnan sju år som riskanalytiker på B & P Fund Services AB. Mellan 2011 och 2013 har han också arbetat med riskanalys på Swedbank Robur och även mjukvaruutveckling på SunGard/FIS/Front Arena mellan 2008 och 2011. Andreas har en doktorsexamen i rymdteknik från Umeå Universitet med en grundexamen som civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har därutöver även en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Kerim Celebi
Portföljförvaltare
Kerim Celebi är portföljförvaltare på Brummer Multi-Strategy (BMS) sedan oktober 2021 och är partner på Brummer & Partners. Kerim började hos BMS som analytiker 2014 och blev analyschef 2017. Kerim har främst arbetat med att vidareutveckla BMS:s analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kerim har också haft en central roll i utvecklingen av riskövervakningsverktygen som används för att övervaka riskerna i både BMS och dess underliggande strategier. Han har även arbetat nära de underliggande strategierna för att bättre förstå och hjälpa till att utveckla deras investerings- och riskhanteringsprocesser. Vidare har Kerim även tillbringat mycket tid med att analysera nya potentiella hedgefonder som BMS kan komma att investera i. Kerim har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.
Jakob Bengtsson Ekström
Analytiker
Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.
Bengt Pettersson
COO
Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.
Johan Öst
Operations manager
Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.

Styrelse

Patrik Brummer
Styrelseordförande och Portföljförvaltare
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna av fonden Zenit. Patrik är ägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.
Peter Thelin
Delägare Brummer & Partners AB
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter förvaltare på samma fond. Därefter har Peter arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Från 2012 arbetade han på Carve Capital AB där han var verkställande direktör och strategisk rådgivare. Peter är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Svante Elfving
Delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving är delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser. Svante Elfving började år 1983 som analytiker på Trygg-Hansa där han senare blev portföljförvaltare. År 1987 började Svante på Alfred Bergs corporate finance-avdelning där han 1993 utnämndes till chef över avdel­ningen. Svante lämnade Alfred Berg 1995 för att starta Brummer & Partners där han var chef över corporate finance-divisionen tills dess att den såldes 1998. Mellan år 1998 och 2009 hade Svante olika roller på Zenit Asset Management AB, bland annat som portföljförvaltare för Zenit, innan han 2009 gick vidare till en mer strategisk roll inom gruppen. Svante har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Revisor

KPMG AB
Mårten Asplund
Box 382
101 27 Stockholm

LEGAL INFORMATION

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID PLACERING AV ORDER

Brummer Multi-Strategy AB i egenskap av förvaltningsbolag, ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ”bästa möjliga resultat” vid utförande samt i förekommande fall sammanläggning och fördelning av order. Bolagets styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Kunder kan på begäran hos förvaltningsbolaget få ta del av denna policy.

INCITAMENT

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar specialfonder samt bedriver s.k. diskretionär portföljförvaltning. Enligt gällande incitamentsregler, baserade på EU-direktiv, får förvaltaren i samband med dessa tjänster endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra förvaltaren från att agera ärligt, rättvist och professionellt och därmed i investerarnas intresse. Nedan ges en sammanfattande redovisning av de incitament och närbesläktade ersättningar som förekommer i verksamheten. 

Investeringsanalys och mindre icke monetära förmåner från tredje part 

Brummer Multi-Strategy AB erhåller viss analys/researchmaterial från några få utvalda motparter. Kostnaden för detta täcks av förvaltarens egna medel. Det kan även förekomma mindre icke monetära förmåner såsom kortare marknadsuppdateringar, data avseende marknadspriser och handelsvolymer, allmän icke-substantiell makroanalys samt konferenser och seminarier anordnade av tredje part. Sådana mindre icke monetära förmåner innebär emellertid ingen extra kostnad för investerarna och inskränker heller inte förvaltarens förmåga att agera i investerarnas intressen.

Ersättning från tredje part - placering i andra förvaltares fonder 

Brummer Multi-Strategy AB:s fonder investerar i fonder förvaltade av andra bolag inom Brummergruppen. Förvaltaren erhåller inte någon rabatt eller direkt ersättning från dessa bolag eller fonder. Däremot erhåller förvaltaren ersättning  från systerbolaget B & P Fund Services AB, som i huvudsak syftar till att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen inskränker inte förvaltarens förmåga att agera i andelsägarnas intressen.

Ersättning till tredje part - distributionsersättning

B & P Fund Services AB är distributör för Brummer Multi-Strategy AB:s fonder, men erhåller inte någon ersättning från förvaltaren för detta. Däremot erhåller B & P Fund Services AB ersättning från Brummergruppens övriga fondbolag som baseras på en procentsats av förvaltarens fonders investeringar i underliggande fonder. Ersättningen syftar huvudsakligen att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen till B & P Fund Services AB uppgår till  0,3 procent vilket motsvarar den maximala ersättning som en distributör kan erhålla för förmedling av förvaltarens fonder. Tredjepartsersättning innebär inte några extra kostnader för kund.

Ytterligare upplysningar om incitament lämnas kostnadsfritt till investerare på begäran.

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Brummer Multi-Strategy AB

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar