SFDR Article 8 (Sub-) Funds

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

(Enligt artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/2088)

To read the summary in Norwegian, Danish, German and Dutch click here.

Artikel 8-fondernas fullständiga namn: 
Brummer Multi-Strategy Master och dess matarfonder Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK, och Brummer Multi-Strategy Utdelande, samt Brummer Multi-Strategy 2xL (som gör en belånad investering i Brummer Multi-Strategy).

Identifieringskod för juridisk person (LEI): 213800GWQW3S3JI32H60

Datum för granskning: 22 april 2024

Sustainability-related disclosures

Sammanfattning

Brummer Multi-Strategy Master allokerar till investeringsstrategier som förvaltas av Brummer & Partners olika förvaltningsbolag. Målet är att bygga upp en välbalanserad portfölj som kan prestera väl i de flesta scenarier och att över tid generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation till traditionella tillgångsslag. Brummer Multi-Strategy Master och dess matarfonder Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy Utdelande, samt Brummer Multi-Strategy 2xL (som gör en belånad investering i Brummer Multi-Strategy), tillsammans kallade ”Brummer Multi-Strategy-fonderna”, har inte hållbara investeringar som mål men främjar följande miljörelaterade och sociala egenskaper: 

  •    Klimatet (att ta hänsyn till och motverka klimatförändringar och deras negativa påverkan).
    •    Internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. 
    •    FN:s globala hållbarhetsmål (”hållbarhetsmålen”).

En förutsättning för en allokering från Brummer Multi-Strategy Master är att Brummer & Partners AB har en minoritetsandel i förvaltningsbolaget, har styrelserepresentation (eller liknande), och kan utöva riskkontroll samt hållbarhetsrelaterade granskningar (så kallad ”screening” och beräkningar av olika hållbarhetsindikatorer). Förvaltningsbolagen förbinder sig även att följa förvaltarens policy för ansvarsfulla investeringar och att stödja förvaltarens strävan att främja vissa miljörelaterade och sociala egenskaper. 

För att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna nämnda ovan har förvaltaren infört vissa verktyg, till exempel ett nära samarbete med varje förvaltningsbolag (underlättas av partnerskapsstrukturen), granskning (så kallad ”screening”) och beräkning av olika hållbarhetsindikatorer, samt så kallad påverkansdialog i samarbete med andra investerare, både med bolag som investeringsstrategierna kan ha exponering mot men även med bolag de inte har exponering mot. Den här påverkansdialogen sker i syfte att förbättra bolagens efterlevnad av internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption (även inkluderade i FN:s globala hållbarhetsmål), samt för att uppmuntra bolagen att förbättra eller stärka åtgärder för att begränsa deras negativa klimatpåverkan. 

Förvaltaren analyserar och utvärderar förvaltningsbolagen och deras respektive investeringsstrategier löpande och i den utvärderingen ingår kvaliteten på deras analysarbete, investerings- och riskhanteringsprocesser, integrering av hållbarhetsrisker (och möjligheter), samt beaktandet av så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser av deras investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Analysen är både kvantitativ och kvalitativ och inkluderar flera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (Environmental, Social, Governance, ”ESG”) indikatorer. Resultatet av den löpande utvärderingen sammanställs månatligen i en ESG-matris som ingår i förvaltarens beslutsunderlag inför de månatliga allokeringsbesluten. Matrisen förvaltas av en arbetsgrupp (Sustainability Working Group, ”SWG”) som består av representanter från hållbarhetsteamet, riskteamet och förvaltarens Risk Manager. 

För att bedöma hur väl förvaltaren lyckas med sin ambition att främja klimatbekämpningar mäts investeringsstrategiernas exponering mot bolag involverade i fossila bränslen generellt, och mer specifikt förbränningskol, oljesand, samt olje- och gasborrning i Arktis. Även den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten (Weighted Average Carbon Intensity, ”WACI”) mäts.

För att bedöma hur väl förvaltaren lyckas med sin ambition att främja efterlevnaden av internationella normer mäts investeringsstrategiernas exponering mot bolag som bedöms vara involverade i kräkningar gällande dessa normer, inklusive bolag involverade i produktion eller tjänster relaterade till kontroversiella vapen.

För att bedöma hur väl förvaltaren lyckas med sin ambition att främja de 17 globala hållbarhetsmålen mäts hur investeringsstrategierna har exponering mot bidrar till eller motverkar hållbarhetsmålen. Utöver de områden inom fossila bränslen som nämns ovan och som bland annat relaterar till mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” och 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald” mäter förvaltaren också exponeringen mot bolag som är involverade i produktion av tobak, pornografi och cannabis (avsett för icke-medicinskt bruk), som bland annat relaterar till mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”.

Förvaltaren har anlitat en tredjepartsleverantör som är specialiserad på hållbarhetsanalys och ESG-data för att tillhandahålla den information och det stöd som förvaltaren behöver för att bedöma och hur väl förvaltaren främjar de miljömässiga och sociala egenskaperna. Förvaltaren är medveten om att mätningar som använder ögonblicksbilder baserade på historiska data och med olika tidsramar som referens kan begränsa riktigheten och jämförbarheten.  Förvaltaren är också medveten om att tredjepartsleverantörens metodik påverkar vilka slutsatser som dras gällande exempelvis kränkningar av internationella normer eller involvering i förbränningskol.  Förvaltaren diskuterar emellertid alltid eventuella problem som upptäcks under screeningen med förvaltningsbolaget i fråga för att bilda sig en uppfattning om huruvida deras analys och slutsatser skiljer sig från leverantörens. Förvaltaren kan även kontakta leverantören för ytterligare information och klargöranden.  

Inget specifikt index har valts som referensvärde för att fastställa om Brummer Multi-Strategy-fonderna uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas. 

Inga mål för hållbar investering

Brummer Multi-Strategy-fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som målsättning.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Brummer Multi-Strategy-fonderna främjar:
•    Klimatet (att ta hänsyn till och motverka klimatförändringar och deras negativa påverkan).
•    Internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 
•    FN:s globala hållbarhetsmål 

Investeringsstrategi

Förvaltaren allokerar till investeringsstrategier som förvaltas av Brummer & Partners olika förvaltningsbolag. Målet är att bygga en välbalanserad portfölj som kan prestera väl i de flesta scenarier. Detta uppnås genom allokering till investeringsstrategier med låg inbördes samvariation och där risk och avkastning primärt är idiosynkratiska (exempelvis aktie- eller bolagsspecifika) och inte styrs av marknaden som helhet eller andra faktorer. Förvaltaren strävar efter att begränsa passivt beta. Eventuell riktningsrisk bör främst härröra från till exempel trendföljande strategier och makrostrategier.  

Investeringsprocess
Förvaltaren övervakar löpande investeringsstrategierna och förvaltningsbolagen, Brummer Multi-Strategy Masters aggregerade risk- och avkastningsprofil, samt marknadsförhållandena som helhet för att lägga grunden till strategiska och aktiva taktiska allokeringar.

Förvaltningsbolagsnivå: Strategiberoende utvärderingar av kvaliteten i förvaltningsstil, investerings- och riskhanteringsprocesser, inklusive integreringen av hållbarhetsrisker och -möjligheter, samt beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Detta sker genom löpande övervakning och nära dialog med varje förvaltningsbolag. Analysen är både kvantitativ och kvalitativ och görs på ”bottom-up”- och ”top-down”-aspekter av varje investeringsstrategi. 

Marknadsmiljönivå: Identifiering och analys av kontextuella faktorer som kan skapa med- eller motvind för olika investeringsstrategier, vilket kan påverka allokeringen i olika riktningar. 

Multistrateginivå: Kvantitativ och kvalitativ analys av den övergripande portföljen i syfte att identifiera och mäta huvudsaklig riskexponering och riskbidrag, inklusive exponeringen mot hållbarhetsrisker. Risker och möjligheter utvärderas sedan med hänsyn till fördefinierade toleransnivåer och övergripande marknadsutsikt. Förvaltaren strävar efter att vara en aktiv investerare och samarbetar med förvaltningsbolagen för att öka medvetenheten om risker och hjälpa dem att utveckla sina respektive investeringsprocesser och processer kring ansvarsfulla investeringar. Taktiska och stegvisa justeringar av långsiktiga strategiska allokeringar görs för att uppnå förvaltarens mål: att bygga en välbalanserad portfölj som kan leverera konkurrenskraftig och hållbar alfadriven riskjusterad avkastning över tid med begränsat värdefall.

Innan det görs en första allokering till en ny investeringsstrategi görs en förhandsbedömning av förvaltningsbolaget och investeringsstrategin i enlighet med det som nämns ovan. En förutsättning för en allokering från Brummer Multi-Strategy Master är att Brummer & Partners AB har en minoritetsandel i förvaltningsbolagen, har styrelserepresentation (eller motsvarande) och kan genomföra riskkontroll och hållbarhetsrelaterad granskning (screening och beräkningar av vissa hållbarhetsindikatorer) på dess portfölj. Förvaltningsbolagen förbinder sig också att följa förvaltarens policy för ansvarsfulla investeringar och stödja förvaltarens strävan att främja vissa miljörelaterade och sociala egenskaper. 

För att främja de miljörelaterade och sociala egenskaper som Brummer Multi-Strategy-fonderna har som ambition att främja har förvaltaren infört vissa verktyg, till exempel ett nära samarbete med varje förvaltningsbolag (underlättas av partnerskapsstrukturen), granskning (så kallad ”screening”) och beräkning av olika hållbarhetsindikatorer, samt så kallad påverkansdialog i samarbete med andra investerare, både med bolag som investeringsstrategierna kan ha exponering mot men även med bolag de inte har exponering mot. Den här påverkansdialogen sker i syfte att förbättra bolagens efterlevnad av internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption (även inkluderade i FN:s globala hållbarhetsmål), samt för att uppmuntra bolagen att förbättra eller stärka åtgärder för att begränsa deras negativa klimatpåverkan. Förvaltaren bistår även förvaltningsbolagen med ESG-analys och ESG-data för att underlätta en gemensam ambition gällande hållbarhetsarbetet och för att underbygga dialog kring de egenskaper som Brummer Multi-Strategy-fonderna främjar.

Som nämns ovan analyserar och utvärderar förvaltaren de olika förvaltningsbolagen och deras respektive investeringsstrategier löpande. Analysen är både kvantitativ och kvalitativ och inkluderar flera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (Environmental, Social, Governance, ”ESG”) indikatorer. Resultatet av den löpande utvärderingen sammanställs månatligen i en ESG-matris som ingår i förvaltarens beslutsunderlag inför de månatliga allokeringsbesluten. Matrisen förvaltas av en arbetsgrupp (Sustainability Working Group, ”SWG”) som består av representanter från hållbarhetsteamet, riskteamet och förvaltarens Risk Manager. 

Förvaltningsbolagens investeringsstrategier
Lång/kort-aktie
En lång/kort-aktiestrategi tar långa och korta positioner i aktier som sannolikt kommer att stiga respektive sjunka i värde. Lång/kort-aktiestrategier kan vara baserade på fundamentala och kvantitativa metoder som syftar till att identifiera investeringar som sannolikt kommer att stiga respektive sjunka i värde baserat på ett antal faktorer.

Systematisk makro
En systematisk makrostrategi tillämpar egenutvecklade algoritmer för att handla ett brett utbud av likvida tillgångsklasser. Modellerna inriktar sig främst på fundamentala samband mellan marknader inom samma tillgångsslag (till exempel förväntningar kring makroekonomiska variabler, kapitalflöden och omviktningar av portföljer) för att generera avkastning. Positionstagandet är i hög grad drivet av relativa värderingar inom respektive sektor. 

Systematisk trend
En systematisk trendstrategi tillämpar algoritmbaserade modeller med olika egenskaper för att analysera marknader (däribland nya marknader såsom marknader för förnybar energi) och ta, huvudsakligen, riktningsbaserade positioner. En diversifierad uppsättning av trendföljande förvaltningsformer, som exempelvis använder olika matematiska tekniker och historiskt bakåtblickande perioder för att analysera pristrender och variationer, utgör huvuddelen av strategierna. 

Andel av investeringar

Brummer Multi-Strategy Master allokerar till investeringsstrategier som förvaltas av förvaltningsbolagen i Brummer & Partners-gruppen och som omfattar olika tillgångsslag och investeringsunivers. Därigenom har Brummer Multi-Strategy-fonderna exponering mot ett brett spektrum av tillgångsslag på ett stort antal finansiella marknader. Eftersom Brummer Multi-Strategy-fonderna är multistrategiprodukter förändras den planerade allokeringen till olika investeringsstrategier över tid. Därmed förändras även exponeringen mot de underliggande tillgångarna. 

Förvaltningsbolagens investeringar i aktier och företagsobligationer (eller tillämpliga derivatinstrument såsom köp- eller säljoptioner, certifikat eller swappar som ger exponering mot ett bolag) bör vara förenliga med och inte motverka de miljörelaterade och sociala egenskaper som Brummer Multi-Strategy-fonderna vill främja. Vissa av dessa investeringar kan också betraktas som hållbara investeringar, även om Brummer Multi-Strategy-fonderna inte förbinder sig att göra sådana investeringar. 

Det är inte säkert att andra investeringar som görs av förvaltningsbolagen är förenliga med de miljörelaterade och sociala egenskaper som Brummer Multi-Strategy-fonderna vill främja. Skälet är att vissa investeringar inte kan granskas utifrån ESG-kriterier, exempelvis räntor, råvaruderivat och indexbaserade derivat. Brummer Multi-Strategy-fondernas exponering mot sådana investeringar beror på de investeringsbeslut som förvaltningsbolagen fattar i syfte att generera hållbar, långsiktig och konkurrenskraftig riskjusterad positiv avkastning. 

Screening och beräkning av hållbarhetsindikatorer, samt främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper, används för investeringar i aktier och företagsobligationer (eller tillämpliga derivatinstrument såsom köp- eller säljoptioner, certifikat eller vissa swappar) eftersom granskningen enbart kan göras i de fall en emittent kan identifieras. När det gäller den screening som görs för att identifiera vissa typer av negativa konsekvenser av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer, exempelvis koldioxidintensitet, kan även statliga emittenter av obligationer ingå, och de systematiska trendföljande strategierna undviker exempelvis att handla i kolkontrakt. 

Eftersom Brummer Multi-Strategy-fonderna allokerar till förvaltningsbolagens olika investeringsstrategier, som i sin tur investerar i en mängd olika typer av finansiella instrument, varierar andelen så kallande ”anpassade” tillgångar och ”annat” över tid (begreppen är definierade i disclosureförordningen och återfinns i de hållbarhetsrelaterade upplysningar som biläggs informationsbroschyren), beroende på vilka investeringsstrategier som ingår och vilka innehav dessa har. Eftersom anpassade tillgångar endast kan inkludera aktier och företagsobligationer (eller tillämpliga derivatinstrument såsom köp- eller säljoptioner, certifikat eller swappar som ger exponering mot ett bolag) kan andelen anpassade tillgångar teoretiskt sett också vara 100 procent. Av försiktighetsskäl och för att inte riskera att lämna vilseledande information har förvaltaren valt att ange andelen anpassade tillgångar till 15 procent. Såsom tidigare framhållits har Brummer Multi-Strategy-fonderna inte som mål att göra hållbara investeringar och således är minimiandelen hållbara investeringar också 0 procent.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Brummer Multi-Strategy-fonderna främjar följande egenskaper:
•    Klimatet (att ta hänsyn till och motverka klimatförändringar och deras negativa påverkan).
•    Internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 
•    FN:s Globala Hållbarhetsmål (”hållbarhetsmålen”).

För att bedöma hur väl förvaltaren lyckas med sin ambition att främja klimatbekämpningar mäts investeringsstrategiernas exponering mot bolag involverade i fossila bränslen generellt, och mer specifikt förbränningskol, oljesand, samt olje- och gasborrning i Arktis.  Även den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten (Weighted Average Carbon Intensity, ”WACI”) mäts.

För att bedöma hur väl förvaltaren lyckas med sin ambition att främja efterlevnaden av internationella normer mäts investeringsstrategiernas exponering mot bolag som bedöms vara involverade i kräkningar gällande dessa normer, inklusive bolag involverade i produktion eller tjänster relaterade till kontroversiella vapen.

För att bedöma hur väl förvaltaren lyckas med sin ambition att främja de 17 globala  hållbarhetsmålen mäts hur bolag investeringsstrategierna har exponering mot bidrar till eller motverkar hållbarhetsmålen. Utöver de områden inom fossila bränslen som nämns ovan och som bland annat relaterar till mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” och 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald” mäter förvaltaren också exponeringen mot bolag som är involverade i produktion av tobak, pornografi och cannabis (avsett för icke-medicinskt bruk), som bland annat relaterar till mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”.

Resultatet av mätningarna bedöms och sammanfattas i en ESG-matris, både på aggregerad nivå för Brummer Multi-Strategy Master och separat för varje förvaltningsbolags investeringsstrategi. Matrisen förvaltas av en arbetsgrupp (Sustainability Working Group, ”SWG”) som består av representanter från hållbarhetsteamet, riskteamet och förvaltarens Risk Manager. Arbetsgruppen träffas minst en gång i kvartalet för att diskutera och utvärdera förvaltningsbolagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv och för att upprätta ESG-matrisen. Matrisen inkluderar exempelvis en bedömning av förvaltningsbolagens processer och dokumentation för hantering av hållbarhetsrisker, resultaten från screeningen och beräkningar av hållbarhetsindikatorer, utfall från ESG-stresstester samt utfall från dialoger med förvaltningsbolagen som förvaltaren genomför. ESG-matrisen ingår i beslutsunderlaget inför förvaltarens allokeringsbeslut. 

Utöver de dialoger som löpande bedrivs med förvaltningsbolagen i Brummer & Partnersgruppen som förvaltar de investeringsstrategier som Brummer Multi-Strategy Master allokerar till, så samarbetar förvaltaren med andra investerare för att bedriva så kallad påverkansdialog både med bolag som investeringsstrategierna kan ha exponering mot men även med bolag de inte har exponering mot. Den här påverkansdialogen sker i syfte att förbättra bolagens efterlevnad av internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption (även inkluderade i FN:s globala hållbarhetsmål), samt för att uppmuntra bolagen att förbättra eller stärka åtgärder för att begränsa deras negativa klimatpåverkan. 

Metoder 

Förvaltaren har anlitat en tredjepartsleverantör som är specialiserad på hållbarhetsanalys och ESG-data. Analystjänster och data inkluderar exempelvis huruvida bolag kränker internationella normer (även kallat ”norm-baserad analys”), huruvida ett bolag är involverad i produktion eller tjänster relaterade till kontroversiella vapen eller andra etiskt känsliga sektorer, data avseende energi och utvinning av naturresurser och koldioxidutsläpp samt information avseende eventuellt bidrag till eller motverkande av hållbarhetsmålen. Kränkningar av internationella normer och/eller involvering i kontroversiella vapen visas med ett trafikljussystem och ger information om den norm eller konvention som har kränkts. Förhållandet mellan intäkter och utsläpp eller aktivitet avseende resursutvinning, ofta uttryckt som en procentsats eller ett procentintervall av intäkter från tillhandahållna produkter eller tjänster kan framgå. När det gäller exponering mot vissa sektorer inkluderar data hur stor andel av ett bolags intäkter som härrör från olika sektorer, exempelvis produktion av tobak.

Data som köps in används bland annat som underlag till de investeringsrestriktionslistor som kvartalsvis distribueras till alla förvaltarbolag, och som underlag i granskningen av alla portföljer för att säkerställa att oönskad exponering undviks.  

Analyser och data integreras således i en databas och mappas mot förvaltningsbolagens portföljer. Brummer Multi-Strategy Masters exponering uttrycks sedan som en andel av investeringarna, om någon alls, i relation till tillgångarna, det vill säga som en procentuell exponering mot bolag involverade i exempelvis kontroversiella vapen eller en verifierad kränkning av internationella normer. Koldioxidutsläpp aggregeras med hjälp av måttet koldioxidintensitet (ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till dess intäkter) och mäts som ett viktat genomsnitt för långa respektive korta positioner, vilket resulterar i två siffror (+ och -) samt en nettosiffra. Bidrag till eller motverkande av hållbarhetsmålen beräknas också för både långa och korta innehav och används i dialogerna med förvaltningsbolagen. Sammantaget kan i praktiken alla mätvärden jämföras och analyseras över tid.

Förvaltaren använder resultaten av den ovan beskrivna processen på följande sätt:

Klimatåtgärder

Förvaltaren förväntar sig att förvaltningsbolagen undviker långa positioner i bolag vars intäkter till mer än fem procent härrör från produktion av förbränningskol, oljesand, eller från borrning efter olja och naturgas i Arktis, samt bolag där mer än 30 procent av intäkterna härstammar från kolbaserad energiproduktion.  Utöver att orsaka höga utsläpp av växthusgaser riskerar bolag som är involverade i oljesand och arktisk borrning även att orsaka skador på natur och biologisk mångfald eftersom verksamheten ofta bedrivs i miljömässigt känsliga områden.

Förvaltaren mäter även portföljernas viktade genomsnittliga koldioxidintensitet (WACI) och deras exponering mot fossila bränslen (genom att mäta deras exponering mot bolag involverade i fossila bränslen). 

Förvaltaren diskuterar resultaten av mätningarna med förvaltningsbolagen i syfte att öka medvetenheten, utbyta insikter, och tillsammans tolka resultatet. Gällande förbränningskol så kan en portfölj ha investeringar i ett bolag som överskrider de ovan angivna tröskelvärdena om förvaltningsbolagen anser att bolaget på ett betydande sätt bidrar (eller kommer att bidra) till omställningen till förnybara energikällor. 
 
Förvaltaren samarbetar också med andra investerare genom att föra en gemensam dialog med bolag (både bolag som ingår i förvaltningsbolagens portföljer och bolag som inte gör det) kring deras klimatåtgärder. Syftet är att uppmuntra dessa bolag att exempelvis ta fram åtgärder som minskar deras utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet. 

Efterlevnad av internationella normer och konventioner gällande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption

Förvaltaren och förvaltningsbolagen undviker långa exponeringar mot bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbete, miljön och anti-korruption, samt både långa och korta exponeringar mot bolag involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen.

Förvaltaren samarbetar också med andra investerare genom att föra en gemensam dialog med bolag som påstås eller har bekräftats vara inblandade i kränkningar av dessa normer, oavsett om någon av investeringsstrategierna har exponering mot dessa bolag eller inte. Syftet är att uppmuntra bolagen att förbättra sin efterlevnad av normerna på de områden som nämns ovan.

Beaktande av de globala målen för hållbar utveckling

Förvaltaren har bett förvaltningsbolagen att ange vilka av de globala hållbarhetsmålen som är relevanta för just deras investeringsstrategi. Kännedom om hållbarhetsmålen och den roll de spelar kan bidra till upptäckten av investeringsmöjligheter.

Hållbarhets- och riskteamen mäter investeringsstrategiernas exponering mot bolag som bidrar till eller motverkar de globala målen (inklusive mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” som också relaterar till främjandet av klimatåtgärder som nämns ovan), och resultaten beaktas i den fortlöpande dialogen mellan förvaltaren och respektive förvaltningsbolag. 

Förvaltaren och investeringsstrategierna undviker också lång exponering mot bolag vars intäkter till mer än 5% härrör från produktion av tobak, pornografi och cannabis avsett för icke-medicinskt bruk eftersom dessa verksamheter kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och välbefinnande, vilket relaterar till hållbarhetsmål 3 ”God hälsa och välbefinnande”.

Exponering mot de verksamheter som nämns här kan också innebära höga hållbarhetsrelaterade risker som förvaltaren önskar undvika.

Investeringsrestriktioner

Investeringsrestriktionslistorna uppdateras kvartalsvis och distribueras till förvaltningsbolagen tillsammans med resultatet från den kvartalsvisa granskningen av deras portföljer. Eftersom analys och data som används för att skapa restriktionslistorna baseras på dataleverantörens metodologi kan det uppstå situationer där Förvaltaren önskar göra fördjupad analys angående ett företags involvering i vissa verksamheter exempelvis. En sådan fördjupad analys kan resultera i att hållbarhetsteamet rekommenderar att Kommittén för ansvarsfulla investeringar bör ta bort eller lägga till bolag på restriktionslistan.

Ifall den kvartalsvisa granskningen av investeringsstrategiernas portföljer identifierar exponeringar som återfinns på restriktionslistorna ombeds det relevanta förvaltningsteamet att avyttra innehavet såtillvida att det inte framkommer anledningar till att bolaget bör tas bort från restriktionslistan inklusive en handlingsplan som är förenlig med förvaltningsbolagets policyer och rutiner.

I de fall slutsatsen blir att det rör sig om en verksamhet och/eller en kränkning av internationella normer som nämns ovan kommer BMS kräva att förvaltningsteamet likviderar exponeringen.

Datakällor och databehandling

Förvaltaren har anlitat en tredjepartsleverantör som är specialiserad på hållbarhetsanalys och ESG-data och använder denna information för att granska och mäta exponeringar i förvaltningsbolagens portföljer. Denna information avser huruvida företag är involverade i kränkningar av internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbete, miljö, analys avseende involvering i kontroversiella vapen, utvinning av naturresurser, och koldioxidutsläpp, samt analys över hur bolag bidrar till eller motverkar hållbarhetsmålen. Förvaltaren köper även sektorspecifik data för att kunna mäta exponeringar mot etiskt känsliga sektorer som alkohol, tobak, spel och militär utrustning. Data som avser produkter, energi och resursutvinning bygger på tröskelvärden och definitioner som typiskt rör intäkter och typ av verksamhet, ett betyg eller analys kring någon form av incident. Tredjepartsleverantören tillhandahåller också data för att möjliggöra beräkningar för hur stor andel av portföljernas exponering som efterlever EU-taxonomins kriterier för miljömässigt hållbara aktiviteter, och huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut på olika hållbarhetsfaktorer. 

Analyser och data integreras i en SQL-databas och mappas mot förvaltningsbolagens portföljer som underlag för interna analys- och beräkningsmodeller. Resultaten kan exporteras till Excel eller vidarebearbetas i Microsoft Power BI.  

Förvaltaren har valt en välmeriterad leverantör med global och lokal förankring, som svarar på återkoppling och är behjälplig när förvaltaren ifrågasätter analys, data eller där täckning på analysen är låg. Tredjepartsleverantören har dokumenterat vilken metodik som används och tillhandahåller denna dokumentation till förvaltaren. Eftersom bolag lämnar begränsad information består en del av uppgifterna (vars proportion dock inte kan kvantifieras eftersom den beror på portföljens sammansättning vid en given tidpunkt) av estimeringar. Tillgången på data bör förbättras över tid och behovet av estimeringar därför minska. 

Utöver den ESG-data och den analys som förvaltaren använder i sin granskning av investeringsstrategierna och som underlag för den dialog som bedrivs, inhämtar normalt förvaltningsbolagen också information från andra datakällor för sina analyser och sina investeringsbeslut. 

Begränsningar för metoder och data

För att bedöma bolagens delaktighet i olika verksamheter och uppskatta intäktsandelar så korrekt som möjligt strävar tredjepartsleverantören efter att inhämta information direkt från bolagen själva. Exempel på datakällor är årsredovisningar, information som lämnats till tillsynsmyndigheter, hållbarhetsrapporter, pressmeddelanden, investerarpresentationer, företags webbplatser. Extern information från till exempel myndighetskällor, branschdatabaser och publikationer i tidskrifter kontrolleras och används som komplement till bolagens egna upplysningar. En del av informationen, såsom vissa data om huvudsakliga negativa konsekvenser, kan visserligen härledas till statliga emittenter, men förvaltaren är medveten om att den överväldigande delen av den information som finns tillgänglig avser bolag. Detta är en betydande begränsning, eftersom förvaltningsbolagen investerar i många olika tillgångsslag, på många olika marknader och inte enbart i aktier och företagsobligationer eller relaterade derivat.

När det gäller informationsbegränsningar är förvaltaren medveten om att mätningar som baseras på ögonblicksbilder, som exempelvis indikatorer på huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer som mäts som ett genomsnitt av kalenderårets fyra kvartal, inte ger en helt rättvisande bild. Tidsberoende bedömningar av exempelvis ett enskilt bolags intäkter från tidigare räkenskapsår, eller uttalanden från ett bolag som har blivit föremål för mer ingående kvalitativ analys från tredjepartsleverantörens sida, resulterar således i en ej kvantifierbar felmarginal vid sammanställning av indikatorer för en portfölj som helhet. 

När det gäller intäktsbaserad information eller mått där särskilda tröskelvärden används kan det på liknande sätt hända att ett bolags rapporterade omsättningsandelar inte är tillräckligt detaljerade för att exempelvis helt korrekt kunna kvantifiera ett bolags bidrag till eller motverkande av hållbarhetsmålen eller andelen intäkter genererade från exempelvis förbränningskol. Bristande granularitet bland datakällorna i kombination med användningen av historisk information som har offentliggjorts i exempelvis årsredovisningar gör att det både uppstår en betydande tidsförskjutning mellan ögonblicksmått. Brist på god datakvalitet kan göra att estimeringar av till exempel omsättningsandelar är den enda tillgängliga informationen som förvaltaren kan agera utifrån. 

När det gäller data avseende koldioxidutsläpp är situationen lite annorlunda. Historiskt sett har företagen lämnat upplysningar på frivillig basis och dataleverantören har därför utvecklat egna metoder för att fånga upp avvikelser i den frivilliga datan, samtidigt som estimat kan användas när upplysningar saknas. Estimat avseende utsläpp underlättar vid bedömningar av en portfölj som helhet, men kan innebära att individuella bedömningar på bolagsnivå blir mindre pålitliga. 

När det gäller analys av eventuella kränkningar av internationella normer samt analys gällande involvering i kontroversiella vapen och andra sektorer, har tredjepartleverantörernas metodik betydelse för vilka slutsatser som dras eftersom olika metoder för att sampla in information om påstådda eller verifierade kränkningar (exempelvis olika datakällor), olika bedömningskriterier och klassificeringar och eventuell dialog med bolagen ifråga påverkar deras leverantörens betyg och slutsatser.  Som exempel kan nämnas att ett bolag där endast en i princip obefintlig andel av intäkterna härstammar från produktion eller tjänster relaterade till kärnvapen kan bedömas vara involverade i kärnvapen i samma grad som ett bolag verksamt i försvarsindustrin om metodiken fokuserar mer på själva verksamheten än storleken på den andel av intäkterna som rör försäljningen av en produkt eller tjänst som används i ett kärnvapen. Olika leverantörer kan därför komma till olika slutsatser om huruvida ett bolag är involverat i en kränkning eller i en viss sektor.

De ovan beskrivna begränsningarna är visserligen relevanta för förvaltningen av Brummer Multi-Strategy-fonderna, men förvaltaren anser sig erhålla tillräckligt med information för att förvalta Brummer Multi-Strategy-fonderna på ett sätt som är förenligt med de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonderna har som ambition att främja.

Due diligence

Eftersom förvaltaren allokerar till investeringsstrategier som förvaltas av andra förvaltningsbolag utförs så kallad ”due diligence” av förvaltningsbolagen och strategierna både inför förvaltarens initiala allokering till en ny investeringsstrategi och löpande inför de månatliga allokeringsbesluten. 

Inför beslut om en initial allokering till en, för Brummer Multi-Strategy Master, ny investeringsstrategi granskar förvaltaren bland annat förvaltningsbolagets policyer och processer samt hur förvaltaren integrerar hållbarhetsrisker (och möjligheter) i investeringsbeslutsprocessen liksom eventuell hantering av huvudsakliga negativa konsekvenser av förvaltningsbolagets investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. 

Befintliga förvaltningsbolag och investeringsstrategier granskas löpande för att säkerställa efterlevnaden av deras respektive policyer för ansvarsfulla investeringar och förvaltarens egen policy. Screeningen omfattar exponering mot bolag involverade i kränkningar av internationella normer (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption), termiskt kol, oljesand, och borrning efter olja och naturgas i Arktis, övriga fossila bränslen, samt kontroversiella vapen. I granskningen ingår också beräkningar av olika indikatorer som används för att främja vissa miljörelaterade och sociala egenskaper, exempelvis viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (WACI), bidrag till eller motverkande av hållbarhetsmålen, och indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser investeringsbeslut har på hållbarhetsfaktorer. Resultatet av de löpande granskningarna diskuteras med respektive förvaltningsbolag och sammanfattas i ESG-matrisen som ingår i beslutsunderlaget inför de månatliga allokeringsbesluten.  

Eftersom Brummer Multi-Strategy Master allokerar till förvaltningsbolag i Brummer & Partnersgruppen har förvaltaren möjlighet att påverka förvaltningsbolagens styrelsers agendor inklusive hållbarhetsrelaterade frågor. 

Policyer för aktieägarengagemang

I förvaltarens policy för aktieägarengagemang beskrivs förvaltarens strategier för aktivt ägarskap inklusive att förvaltaren supporterar förvaltningsbolagen med analys och genom dialog inför bolagsstämmor och röstningsbeslut, att förvaltaren bedriver dialog med förvaltningsbolagen avseende hållbarhetsrelaterade frågor och resultaten av löpande granskningar och beräkningar, samt att förvaltaren samarbetar med andra investerare för att uppmuntra bolag att efterleva internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt att stärka sina klimatåtgärder i syfte att minska koldioxidutsläppen. Mer information förvaltarens så kallade påverkansdialoger med förvaltningsbolagen och direkt med bolag tillsammans med andra investerare finns även i avsnitten ovan. 

Valt referensvärde

Inget specifikt index har valts som referensvärde i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Brummer Multi-Strategy-fonderna har som ambition att främja.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies