Ordlista

Här förklaras några av de ord och uttryck vi använder inom Brummer & Partners.

Absolut avkastning

Positiv avkastning. Brummer & Partners fonder har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att förvaltarna över tiden strävar efter en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Detta står i kontrast till traditionella fonder som har ett relativt avkastningsmål, det vill säga fonden strävar efter att överträffa ett specifikt index.

Alfa

Avkastning som kommer av aktiv förvaltning, inte av generella rörelser på marknaderna.

Arbitrage

Position i värdepappersmarknaden som har viss sannolikhet att ge vinst utan någon risk.

Avkastningströskel

Det värde som fonden måste överstiga för att det ska utgå ett prestationsbaserat arvode. Avkastningströskeln räknas upp med tröskelräntan.

Beta

Ett mått på tillgångens följsamhet mot marknaden. Beta definieras som kvoten mellan tillgångens volatilitet och marknadens volatilitet multiplicerat med korrelationen mellan de två.

Blankning

Försäljning av värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstillfället. Säljaren lånar värdepapper för att kunna leverera dem på likviddagen för försäljningen.

Bruttoexponering

Summan av marknadsvärdet av fondens långa och korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Måttet uttrycks i procent.

Delta

Ett mått på fondens känslighet för en kursuppgång på 1 procent tvärs över fondens samtliga positioner, inklusive exponering via derivat. När portföljen innehåller optioner är känsligheten inte proportionell mot underliggande kursförändring.

Derivat

Ett finansiellt instrument vars värdeutveckling kan härledas till en viss underliggande tillgång och som innebär rättigheten eller skyldigheten att köpa eller sälja tillgången.

Downside risk

Ett spridningsmått för en tillgångs negativa avkastning. Beräkningen av downside risk för en tidsserie liknar beräkningen av standardavvikelsen med två förändringar. Dels är den genomsnittliga avkastningen i formeln för standardavvikelsen utbytt mot fondens referensränta, dels beaktas endast de negativa avvikelserna.

Estimat

Uppskattat värde.

Fondandelsfond

En fond som investerar i fondandelar i andra fonder inom en eller flera förvaltningsstrategier.

Fondförmögenhet (FFM)

Marknadsvärdet av alla fondens tillgångar reducerat med marknadsvärdet av alla fondens skulder. Fondens substansvärde.

Fond-i-fond

En fond-i-fond (även kallad "fondandelsfond") är en fond som innehåller andelar i minst två andra fonder och sprider riskerna mellan dessa fonder.

High watermark

En princip som innebär att andelsägare endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. Samtliga Brummer & Partners fonder tillämpar high watermark-principen.

Index

Beskriver förändringen i ett tillgångsslags värde. Index används traditionellt som jämförelsetal för värdeutvecklingen i fonder.

Korrelation

Ett statistiskt mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelation antar per definition ett värde mellan +1 (perfekt positiv korrelation) och –1 (perfekt negativ korrelation). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna. Traditionella fonder har en korrelation nära +1 till sitt index.

Kort position

Blankade värdepapper, det vill säga värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstillfället. Säljaren lånar värdepappren för att kunna leverera dem på likviddagen för försäljningen.

Lång position

Innehav av värdepapper.

Längsta tid till ny högstakurs

Den längsta tid det tagit att på nytt nå över tidigare högsta uppnådda kurs. Måttet anges i antal månader.

Multistrategifond

En fond som kombinerar flera olika förvaltningsstrategier och förvaltarteam.

NAV-kurs

NAV står för "Net Asset Value" (nettoandelsvärde) och innebär värdet på en fondandel. NAV-kursen mäter marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden fördelat på antalet fondandelar.

Nettoexponering

Marknadsvärdet av fondens långa minus korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Måttet uttrycks i procent.

Option

En rättighet men inte en skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt till ett visst pris.

Position

En på finansmarknaden vedertagen term som avser ett innehav eller en blankning av ett visst finansiellt instrument.

Repor och omvända repor

Avtal om försäljning av ett värdepapper där säljaren samtidigt förbinder sig att återköpa värdepappret inom en viss tid till ett överenskommet pris (återköpsavtal, eng: repurchase agreement). En repa för den ena parten är en omvänd repa för dess motpart, det vill säga ett avtal om köp i kombination med framtida försäljning.

Risk

Mäts traditionellt med måttet standardavvikelse, som anger hur mycket värdeutvecklingen har fluktuerat. Standardavvikelse används vanligtvis för att spegla investeringens risknivå. En fonds risknivå klassas ofta utifrån hur mycket fondens andelsvärde har varierat (eller kan antas variera) över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

Riskjusterad avkastning

Avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk (se Risk och Sharpe-kvot).

Sharpe-kvot

Ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Specialfond

En beteckning på fonder som har fått Finansinspektionens tillstånd att placera med en inriktning som avviker från den som fondlagstiftningen generellt tillåter.

Standardavvikelse

Ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd. Måttet anges i procent.

Största ackumulerade värdefall

Den sämsta tänkbara avkastningen under mätperioden.

Termin

En skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt till ett visst pris.

Tröskelränta

Den ränta som fondens avkastning under perioden måste överstiga för att det ska utgå prestationsbaserat arvode.

Value-at-Risk (VaR)

Ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet uttrycker den förlustnivå som portföljen förväntas överskrida under en given tidsperiod med en given grad av statistisk säkerhet. I Brummer & Partners externa rapportering avser VaR 1 dag med 95 procents konfidens. Måttet uttrycks i procent av fondförmögenheten.

Volatilitet

Ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Vanligen beräknas en tillgångs volatilitet som standardavvikelsen i tillgångens avkastning. Ofta använder man volatilitet som ett mått på risken i en portfölj.

Värdepappersresultat

Definieras som summan av fondens realiserade och orealiserade värdepappersresultat plus utdelning.

YTD

"Year-To-Date" används om årsavkastning och ska tolkas som avkastningen från årets början till angivet datum.

Återhämtning av största ackumulerade värdefall

Den tid som krävs (krävdes) för att hämta igen det största ackumulerade värdefallet. Måttet anges i antal månader.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies