Brummer Multi-Strategy

Riskhantering

I multistrategifondernas månadsrapporter anges utöver resultat och nyckeltal även riskmått, däribland standardavvikelse, downside risk, Sharpe-kvot, samt eventuell andel svårvärderade tillgångar. 

Riskhantering är en integrerad och central del i förvaltningen. Förvaltningsbolaget och dess styrelse har identifierat olika typer av risker och fastställer riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Styrelsen fastställer regelbundet en riskhanteringsplan som närmare anger hur risker ska identifieras, mätas, styras och kontrolleras. Den fastställer vidare begränsningar för de risker som portföljförvaltarna tillåts ta. 

En robust riskhanteringsprocess består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av risken. Daglig riskmätning och riskkontroll av de ingående strategierna utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltningsbolaget separata enheter inom B & P Fund Services AB, ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners. B & P Fund Services AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Det samlade risktagandet 

Risken i Brummer Multi-Strategy är ett resultat av den samlade portföljförvaltningen i de strategier som Brummer Multi-Strategy investerar i med hänsyn tagen till diversifieringseffekter. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av en multistrategifond och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker som huvudsakligen uppstår i de i Brummer Multi-Strategy ingående strategierna. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen. 

Marknadsrisker 

 • att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, 

 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra en strategi mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt, 

 • risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en strategi som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk, 

 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper, 

 • att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser. 

Likviditetsrisker 

 • stora marginalsäkerhetskrav i samband med OTC-affärer som kan tvinga en strategi att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt, 

 • att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. 

Motparts- och kreditrisker 

 • att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna, 

 • beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer. 

Operativa risker 

 • risker kopplade till förvaltningsbolagens operativa verksamhet som kan avse beroende av portföljförvaltare, IT-system, rutiner med mera, 

 • andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltningsbolagens verksamhet, 

 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för värdering och riskhantering. 

Outsourcingrisker 

 • risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör, däribland B & P Fund Services AB. 

Hållbarhetsrisker 

 • en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker delas typiskt sett in i kategorier om miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning. 

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies