Brummer Multi-Strategy

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar i mångt och mycket om sunt förnuft. Det ingår i en portföljförvaltares uppdrag att analysera relevanta risker och möjligheter oavsett om de benämns vara ESG*-faktorer eller exempelvis makroekonomiska trender och politiska risker. Att fatta välinformerade beslut är nödvändigt för att vi ska uppfylla vårt mål att generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid.

BMS 2xL allokerar till investeringsstrategier som förvaltas inom Brummer & Partners-gruppen. När vi utvärderar nya investeringsteam letar vi efter investeringsstrategier som kompletterar de som redan finns i gruppen och som förväntas bidra till BMS 2xL riskjusterade avkastning över tid. Vi arbetar därefter tillsammans med investeringsteamen i gruppen för att kontinuerligt utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet.

Hänsyn till hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsriskers potentiella påverkan på avkastningen i de investeringsstrategier som BMS 2xL allokerar till varierar; riskerna kan, beroende på flertalet faktorer, i stor eller liten utsträckning påverka avkastningen om riskerna lämnas utan åtgärder. Brummer Multi-Strategy AB och förvaltarteamen i Brummer & Partners-gruppen integrerar därför hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslutsprocesser i syfte att begränsa den eventuella påverkan dessa risker kan ha. BMS 2xL diversifierade portfölj av investeringsstrategier, som alla hanterar hållbarhetsrisker, bidrar ytterliggare till att minimera effekten av potentiella hållbarhetsrisker på BMS 2xL avkastning. Sammantaget gör BMS 2xL investeringsteam bedömningen att hållbarhetsriskers troliga påverkan på BMS 2xL avkastning, liksom avkastningen i de investeringsstrategier som BMS 2xL investerar i, är låg.

För att undvika så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser av våra investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer har vi valt att undvika all form av exponering, dvs både lång och kort, mot kontroversiella vapen. Vi undviker också lång exponering mot bolag som kränker internationella normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och anti-korruption, samt lång exponering mot bolag involverade i termiskt kol.

I filmen (3 min) berättar Ann-Sofie Odenberg, hållbarhetschef, om Brummer & Partners hållbarhetsarbete.

Artikel 8-fond

BMS 2xL är en så kallad Artikel 8-fond enligt de kriterier som stipuleras i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ("Disclosureförordningen" eller "SFDR") och främjar vissa miljömässiga och sociala egenskaper:

  1. Klimatet (att ta hänsyn till och motverka klimatförändringar och deras påverkan),

  2. Internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, samt

  3. FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Gemensamma kriterier

Brummer Multi-Strategy AB arbetar tillsammans med förvaltarteamen inom gruppen för att säkerställa att vi har en gemensam ambition med vårt hållbarhetsarbete. De screeningverktyg och indikatorer som används för att följa upp resultatet av vårt hållbarhetsarbete finns beskrivna i Brummer Multi-Strategy AB:s policy för ansvarsfulla investeringar (se länk nedan).

Hållbarhetsrelaterade dokument

Brummer Multi-Strategys Principle Adverse Impact Statement

Sustainability Report 

Responsible Investment policy

Sustainability risk policy

Shareholder engagement policy

Ersättningspolicy

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies