Vad är en hedgefond?

En hedgefond har målet att uppnå absolut avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. Placeringsmandatet för en hedgefondförvaltare är friare, än för traditionella fonder, vilket skapar möjlighet att uppnå positiv avkastning i både uppgång och nedgång på marknaderna. Medan en traditionell fond ska slå ett jämförelseindex har en hedgefond målet att uppnå en positiv avkastning i både uppgång och nedgång på marknaderna.

Det finns flera saker som skiljer en hedgefond från en traditionell fond. En hedgefondförvaltare har till exempel ett friare placeringsmandat när det gäller olika typer av finansiella instrument än förvaltare av traditionella fonder. Det gör att förvaltaren har möjligheterna att kunna skapa positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. Medan en traditionell fond ska slå ett jämförelseindex har en hedgefond målet att uppnå en positiv avkastning i både uppgång och nedgång på marknaderna.

Brummer & Partners är en multi-strategi-förvaltare där Brummer Multi-Strategy (BMS) är navet kring vilket verksamheten kretsar. BMS vänder sig till institutioner, företag och privata investerare som söker diversifiering genom låg korrelation till aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångar. Målet är att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario och uppnås genom att allokera till investeringsteam med kompletterande egenskaper och exponeringar. Riskhantering utgör kärnan i vår förvaltningsprocess och styr den dynamiska allokeringen till teamen.

Riskjusterad avkastning

En god förvaltning handlar om att maximera avkastningen relativt investeringsstrategins risknivå. En hög risknivå innebär högre förväntad avkastning men osäkerheten kring utfallet blir också större. Ett sätt (av flera) att bedöma hur skickligt en investeringsstrategi förvaltas är att titta på den så kallade Sharpe-kvoten som används av till exempel Morningstar. Måttet presenterades i mitten på 60-talet av W.F. Sharpe, pristagare i ekonomi till Alfred Nobels minne, och är ett mått som visar relationen mellan avkastning och risk i en placering. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Korrelation

För hedgefonder är det viktigt att kunna uppvisa låg korrelation med de finansiella marknaderna. Detta för att kunna erbjuda en alternativ investering som möjliggör riskspridning i en portfölj med traditionella investeringar som aktier och obligationer. Det är även viktigt för att kunna motivera att ta ut ett prestationsbaserat arvode. Är korrelationen med marknaden hög bör den prestationsbaserade avgiften i stället tas ut ur mervärdet som skapats relativt ett marknadsindex.

Avgift efter prestation

Arvodet för den aktiva förvaltningen i en hedgefond baseras huvudsakligen på förvaltarnas prestation. BMS tar inte ut några fasta eller prestationsbaserade avgifter, utan erlägger fast och prestationsbaserat arvode på de strategier som BMS investerar i. I normalfallet 1 procent per år respektive 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger avkastningströskeln då den så kallade High Watermark-principen tillämpas.

High watermark-principen

High watermark-principen innebär att prestationsbaserat arvode erhålls först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln har återhämtats.

I det fall värdet under en period faller under avkastningströskeln men sedan stiger igen gör avgiftsmodellen därmed att underlaget för prestationsbaserad avgift endast utgörs av det belopp som överstiger avkastningströskeln. Om värdet för en andelsägare till exempel stiger till 120 en period och sedan faller till 110 nästa period tas prestationsbaserad avgift ut endast på det belopp som överstiger 120, i förekommande fall uppräknat med en tröskelränta.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies