Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens investeringsstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar i mångt och mycket om sunt förnuft. Det ingår i en portföljförvaltares uppdrag att analysera relevanta risker och möjligheter oavsett om de benämns vara ESG*-faktorer eller exempelvis makroekonomiska trender och politiska risker. Att fatta välinformerade beslut är nödvändigt för att vi ska uppfylla vårt mål att generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid.

BMS investerar i hedgefonder som förvaltas inom Brummer & Partners-gruppen. När vi utvärderar nya förvaltarteam letar vi efter investeringsstrategier som kompletterar de som redan finns i gruppen och som förväntas bidra till BMS:s riskjusterade avkastning över tid. Vi arbetar därefter tillsammans med förvaltarteamen i gruppen för att utveckla arbetet kring ansvarsfulla investeringar. Arbetet omfattar policyutveckling, utbildning samt vidareutveckling av våra gemensamma processer och verktyg inom området.

Hållbarhetsrisker och påverkan på avkastning

Hållbarhetsriskers potentiella påverkan på avkastningen i de fonder som BMS investerar i varierar; riskerna kan, beroende på flertalet faktorer, i stor eller liten utsträckning påverka på avkastningen om riskerna lämnas utan åtgärder. Brummer Multi-Strategy AB och förvaltarteamen inom Brummer & Partners-gruppen integrerar därför hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess i syfte att begränsa den eventuella påverkan dessa risker kan ha. BMS diversifierar sina placeringar i flera fonder som alla hanterar hållbarhetsrisker i sin förvaltning vilket ytterligare mitigerar potentiellt negativa effekter. Sammantaget gör Brummer Multi-Strategy AB bedömningen att hållbarhetsriskers troliga påverkan på BMS avkastning, liksom avkastningen i de fonder som BMS investerar i, är låg.

För att undvika så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser till följd av våra investeringsbeslut har vi valt att undvika alla former av exponeringar mot kontroversiella vapen, långa innehav i bolag som bryter mot internationella normer samt långa innehav i termiskt kol.

Brummer Multi-Strategy AB tar också hänsyn till hållbarhetsrisker och hur enskilda medarbetare förhåller sig till bolagets interna policyer när vi bestämmer vilken ersättning som ska utgå.

 

I filmen (3 min) berättar Ann-Sofie Odenberg, hållbarhetschef, om Brummer & Partners hållbarhetsarbete.

Artikel 8-fond

BMS är en så kallad Artikel 8-fond och främjar vissa miljömässiga och sociala egenskaper:

1. Klimatfrågan (att ta hänsyn till och motverka klimatförändringar och deras påverkan),
2. Internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, samt
3. FN:s Globala Hållbarhetsmål. 

Ömsesidig ambition med gemensamma kriterier

Brummer Multi-Strategy AB arbetar tillsammans med förvaltarteamen inom gruppen för att säkerställa att vi har en gemensam ambition med vårt hållbarhetsarbete. De screeningverktyg och indikatorer som används för att följa upp resultatet av vårt hållbarhetsarbete finns beskrivna i Brummer Multi-Strategy AB:s policy för ansvarsfulla investeringar (se länk nedan). De verktyg som Brummer Multi-Strategy AB använder för att utvärdera de fonder som BMS investerar i för att säkerställa att BMS främjar de egenskaper som avses kan beskrivas med hjälp av 5 bindande kriterier. I korthet avser dessa:

  • Styrning – (”Investment Governance”) Vilket omfattar dialog och samarbete med förvaltarteamen för att uppnå följande;
  • Samsyn – (”Alignment”) acceptans av en gemensam målsättning och arbete med processutveckling, därtill identifikation av relevanta hållbarhetsmål att beakta i förvaltningsprocessen, för att bidra till de egenskaper som Brummer Multi-Strategy främjar,
  • Hållbarhetsrisker – (”Sustainability risks”) krav på att hållbarhetsrisker integreras i förvaltningsprocessen,
  • Hänsyn till negativa konsekvenser – (”Consideration of Principal Adverse Impacts”) krav på att identifiera och prioritera relevanta negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer som kan komma av investeringsbeslut, samt
  • Taxonomi – (”Taxonomy”) förväntansbild på samarbete kring relevant integrering av det som enligt EU:s taxonomi är miljömässigt hållbara aktiviteter**.

 

Läs Brummer Multi-Strategys Principle Adverse Impact Statement

Brummer Multi-Strategys Principle Adverse Impact Statement

Läs mer om hur Brummer Multi-Strategy AB arbetar med hållbarhet i våra policyer.

Responsible Investment policy

Sustainability risk policy

Shareholder engagement policy

Ersättningspolicy

Brummer Multi-Strategy Masters hållbarhetsarbete möter de kriterier som stipuleras i Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088), även kallat ”Disclosureförordningen” eller “SFDR”.

* Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning).

** Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar