Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens investeringsstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Risk

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Fondens placeringsinriktning innebär att fondens risknivå skulle kunna bli hög. Förvaltningsbolaget strävar efter att begränsa fondens faktiska risknivå och beslutar om det urval av investeringsstrategier som ska ingå i Brummer Multi-Strategy. Målet är att fondens riskjusterade avkastning över tiden ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag.

Gå direkt till:

Riskhantering

Riskhantering är en integrerad och viktig del i fondförvaltningen. Förvaltningsbolaget och dess styrelse har identifierat olika typer av risker och fastställer riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Styrelsen fastställer regelbundet en riskhanteringsplan som närmare anger hur risker ska identifieras, mätas, styras och kontrolleras. Den fastställer vidare begränsningar för de risker som portföljförvaltarna tillåts ta.

Ansvaret för riskhanteringen i fonden innehas av en riskkontrollansvarig person som inte är portföljförvaltare. Den riskansvarige ansvarar för att det finns rutiner, metoder och mekanismer på plats som är lämpliga och effektiva för hanteringen av olika risker. En robust riskhanteringsprocess består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av risken. Daglig riskmätning och riskkontroll av de ingående fonderna utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltningsbolaget separata enheter inom B & P Fund Services AB, ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners. B & P Fund Services AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

De ingående fonderna utnyttjar i hög utsträckning olika derivat- och terminsstrategier. Syftet med dessa är bland annat att förändra riskprofilen och att tillvarata marknadens förväntade kursrörelser för att förbättra fondens långsiktiga avkastning. De ingående fonderna utnyttjar vidare i hög utsträckning så kallade blankningsstrategier, det vill säga försäljning av värdepapper som fonderna inte äger men dock förfogar över.

Fonderna kan dessutom utnyttja belåning i syfte att på ett kontrollerat sätt öka hävstångseffekten och avkastningen på tillgångarna. Analys och kontroll av marknadsrisker, bland annat med hjälp av så kallade Value-at-Risk-modeller (VaR), är en viktig del av fondförvaltningen. I fondens månadsrapporter anges utöver resultat och nyckeltal även riskmått, däribland standardavvikelse, downside risk, Sharpe-kvot, samt eventuell andel svårvärderade tillgångar.

Olika typer av risker

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker som huvudsakligen uppstår i de i Brummer Multi-Strategy ingående fonderna. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen.

MARKNADSRISKER:

 • att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris,
 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra en fond mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt,
 • risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk,
 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper,
 • att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser.


LIKVIDITETSRISKER:

 • stora marginalsäkerhetskrav i samband med OTC-affärer som kan tvinga en fond att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt,
 • att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.


MOTPARTS- OCH KREDITRISKER:

 • att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna,
 • beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer.


OPERATIVA RISKER:

 • risker kopplade till förvaltningsbolagens operativa verksamhet som kan avse beroende av portföljförvaltare, IT-system, rutiner med mera,
 • andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltningsbolagens verksamhet,
 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för värdering och riskhantering.

 

OUTSOURCINGRISKER:

 • risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör, däribland B & P Fund Services AB.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

 • Nödvändiga cookies
 • Cookies analys & funktion
 • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar